Dvornikov, O. V., Tchekhovski, V. A., Prokopenko, N. N., Galkin , Y. D., Kunts, A. V. and Bugakova , A. V. (2019) “Implementation of Reading Electronics of Silicone Photomultipliers on the Array Chip МН2ХА030”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (78), pp. 60-66. doi: 10.20535/RADAP.2019.78.60-66.