Volovyk , A. Y. and Kychak , V. M. (2021) “Detection Filter Method in Diagnostic Problems for Linear Dynamic Systems ”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (84), pp. 30-39. doi: 10.20535/RADAP.2021.84.30-39.