Zhuk, S. Y., Omelianenko, M. Y., Romanenko, T. V. and Tureeva, O. V. (2021) “Synthesis of Extremely Wide Stopband E-plane Bandpass Filters”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (84), pp. 22-29. doi: 10.20535/RADAP.2021.84.22-29.