Rassokhina , Y. V. and Krizhanovski, V. G. (2023) “Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (92), pp. 5-11. doi: 10.20535/RADAP.2023.92.5-11.