Kotsiubailo , A. V., Savchuk , A. V., Omelkyna, D. V., Shoferystov , S. Y., Lavrenko , I. I., Tretiak , I. B., Yakovenko , S. M., Lysenko , O. M. and Popov , A. O. (2024) “Designing Minimalistic Powered Arm Orthosis for Brachial Plexus Injuries”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (96), pp. 50-61. doi: 10.20535/RADAP.2024.96.50-61.