Kolobrodov, V. H., G. S. Tymchik, V. I. Mykytenko, M. S. Kolobrodov, and M. M. Lutsiuk. “Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 72, Mar. 2018, pp. 78-85, doi:10.20535/RADAP.2018.72.78-85.