Kharchenko, O. I., and V. M. Kartashov. “Digital Signal Extraction by Means of Nonlinear Stochastic Filtration”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 73, June 2018, pp. 50-54, doi:10.20535/RADAP.2018.73.50-54.