Dvornikov, O. V., V. A. Tchekhovski, N. N. Prokopenko, Y. D. Galkin, A. V. Kunts, and A. V. Bugakova. “Implementation of Reading Electronics of Silicone Photomultipliers on the Array Chip МН2ХА030”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 78, Sept. 2019, pp. 60-66, doi:10.20535/RADAP.2019.78.60-66.