Zhuk, S. Y., M. Y. Omelianenko, T. V. Romanenko, and O. V. Tureeva. “Synthesis of Extremely Wide Stopband E-Plane Bandpass Filters”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 84, Mar. 2021, pp. 22-29, doi:10.20535/RADAP.2021.84.22-29.