Rassokhina , Y. V., and V. G. Krizhanovski. “Transverse Resonance Technique for Analysis of Symmetrical Stub in Microstrip Transmission Line”. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 92, June 2023, pp. 5-11, doi:10.20535/RADAP.2023.92.5-11.