Про журнал

Засади

Місія:

Відкрити доступ українським науковцям до світового рівня практики публікації результатів наукових досліджень.

Візія:

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування" є некомерційним проектом. За рахунок автоматизації бізнес процесів прийому, рецензування, публікації та промоуції статей, основна увага націлена на забезпечення відкритого доступу для читачів, на відсутність будь-яких оплат з боку авторів за публікацію та на забезпечення відповідного рівня рецензування та відбору статей з боку редакції.

Цінності:

 • вільний доступ до наукових результатів;
 • доступність публікації результатів дослідження для кожного вченого без черги та будь-яких оплат;
 • нетерпимість до будь-яких проявів корупції, адмін ресурсу, плагіату та фальсифікації;
 • забезпечення найвищого рівня якості оформлення результатів наукових результатів;
 • ми віримо, що моделювання краще лише теорії, реалізація макету та експеримент краще лише моделювання.

Галузь та проблематика

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування"  публікує результати наукових досліджень в області радіотехніки та суміжних галузях з практичною та експерементальною направленістю на реалізацію відповідних досягнень.

 1. Радіотехнічні кола та сигнали.
 2. Обчислювальні методи в радіоелектроніці.
 3. Технології конструювання в радіоелектроніці.
 4. Теорія і практика радіовимірювань.
 5. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка.
 6. Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація, радіоптика та електроакустика.
 7. Радіоелектроніка біомедичних технологій.
 8. Функціональна електроніка. Мікро- та наноелектронна техніка.
 9. Захист інформації.
 10. Обмін досвідом.

Процес рецензування

Статті журналу проходять перевірку на унікальність (відсутність плагіату / самоплагіату) і рецензування.

Редакцією застосовується дворівневе рецензування статей: редактором розділу журналу, а також незалежними експертами, відповідно до анонімного типу рецензування (Peer Review).

Експерти для рецензування обираються редакцією журналу для кожної статті за критерієм наявності наукових робіт пов'язаних з темою представленого рукопису і відсутності конфлікту інтересів. Між авторами та експертами не повинно бути спільних опублікованих робіт, а також спільних співавторів.

Рецензії для журналу «Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування» оцінюються за єдиною електронною формою і мають на меті оцінку рукописів за критеріями відповідності тематиці журналу, оригінальності і значимості результатів, якості викладу матеріалу.

Бланк рецензії заповнюється рецензентом на сайті журналу. Залежно від експертих висновків рецензентів стаття може бути прийнята редакційною радою до публікації, рекомендована автору до доопрацювання (з подальшим повторним рецензуванням або без нього) або відхилена (з наданням автору вмотивованої відмови). Текст рецензії надсилається автору на електронну адресу без вказівки ПІБ рецензентів і їх контактних даних.

Періодичність публікації

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, радіоапаратобудування виходить чотири рази на рік відповідно до наступного графіку:

1 - 30 березня;

2 - 30 червня;

3 - 30 вересня;

4 - 30 грудня.

Політика відкритого доступу

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування є виданням з безкоштовним відкритим доступом до змісту всіх статей журналу.

Журнал є безкоштовним як для читачів, так і для авторів.

Компенсація витрат за публікацію та редакційне проходження статей

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка Радіоапаратобудування" є безкоштовним як для читачів так і для авторів.

Витрати за публікацію паперової версії журналу відшкодовує Радіотехнічний факультет НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Редакційне проходження статей забезпечується співробітниками радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" на волонтерських засадах.

 

Спонсори журналу

Паперовий варіант журналу та DOI оплачується за рахунок Радіотехнічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

 

Історія журналу

Науковий часопис "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Перший редактор вісника НТУУ КПІ Радіотехніка Радіоапаратобудування Огієвський В..В. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування" було започатковано у 1956 році. Збірник кілька разів змінював свою назву. Як правило, коректувалася серія з метою більш точного вираження його проблематики. Головною метою видання було показати обсяги та спрямування наукової роботи в КПІ та зокрема на радіотехнічному факультеті, забезпечити доступність (тираж до 1 000 прим.) та оперативність публікації науково-технічних досягнень співробітників університету. Протягом всього періоду свого існування збірник був не лише джерелом наукової інформації, але виконував ще одну не менш важливу функцію – створення умов для наукової молоді факультету щодо здобуття досвіду публікації отриманих наукових результатів у засобах масової інформації. Починаючи з 2012 року концепція видання змінилась з орієнтацією на міжнародний рівень. Колектив радіотехнічного факультету забезпечує редакційне проходження, рецензування та науковий рівень статей і цим впливає та є корисним для наукової спільноти.

Назва журналу

роки

випуски

Известия Киевского ордена Ленина политехнического института. Серия радиотехники

1956

1

Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники

1965 - 1967

2, 3, 4

Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники и электроакустики

1968 - 1977

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вестник Киевского политехнического института. Радиотехника

ISSN 0203-6584

1978 - 1994,

1998

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32

Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування

ISSN 2310-0389

e-ISSN 2310-0397

2006 - 2018

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

До редакційної колегії наукового часопису традиційно входили провідні вчені радіотехнічного факультету КПІ, Фото головного редактора віснику КПІ Волернер Н.П.що поєднували викладацьку роботу з активними науковими дослідженнями. Першим головним редактором був проф. Огієвський Володимир Васильович. Під його керівництвом було закладено ідеологію видання – доступність та оперативність відображення найвагоміших здобутків науковців факультету в засобах масової інформації. Починаючи з 1958 року, понад 20 років редакційну колегію збірника очолював проф. Волернер Наум Пилипович, який створював максимум можливостей співробітникам, аспірантам та студентам факультету для публікації повідомлень щодо своїх наукових результатів досліджень. Оперативність публікації отриманих наукових результатів, що відрізняються новизною, набуває особливого сенсу, несе особливе навантаження за умови стрімкого розвитку відповідних галузей науки та техніки, до яких, в тому числі, відноситься і радіотехніка.

Протягом 1995 - 2005 років публікація збірника фактично припинилася. За цей час вийшов лише один випуск у 1998 році, присвячений 100-чю створення НТУУ «КПІ».

Зінковський Ю.Ф. головний редактор вісника НТУУ КПІ серія радіотехніки та радіоапаратобудування

У 2006 році за ініціативи доц. Мірських Георгія Олександровича видання було відроджено з назвою "Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування". Головним редактором став проф. Зіньковський Юрій Францевич. Періодичність публікацій зросла до чотирьох разів на рік з обсягом кожного випуску більше 10 друк. аркушів. Збірник було включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень кандидатських та докторських дисертацій з технічних наук. У 2010 році редакція організувала науково-технічну конференцію РТПСАС, що значно розширило географію авторів та сприяло популяризації видання.

У 2012 редакцію журналу очолили проф. Рибін Олександр Іванович та Шарпан Олег Борисович. Редакційна колегія збірнику, основою якої є співробітники радіотехнічного факультету, доповнилась іноземними членами. Проведено заходи щодо популяризації видання як в Україні так і закордоном. Всі статті журналу безкоштовно розміщено у відкритому доступі. У 2013 році журнал включено в DOAJ, в 2014 – до РІНЦ, в 2015 – до Web of Science.

На сьогодні у збірнику публікуються статті, що всебічно відображають наукові дослідження загалом у всій галузі радіотехніки та радіоапаратобудування.

Найчастіше журнал у закордонних виданнях цитують за наступними назвами:

 • Visnyk NTUU KPI. Ser. Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya
 • Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv.
 • Bul. of the National Techn. Univ. of Ukraine, ser. Radio engineering.
 • Bull. of Kiev polytechnic Inst. The Radio engineering
 • Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series: Radiotechnika. Radioapparatostroyeniye
 • Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya, Visnyk NTUU “KPI”