Подання

Подати статтю

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до рукописів статей

Усі рукописи статей слід подавати через форму на сайті. Для цього необхідно зареєструватися на сайті та пройти 5 кроків слідуючи детальним інструкціям. У разі якщо стаття оформлена відповідно до наших вимог процес подання займе не більше 5-ти хвилин.

Вимоги
Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка задачі; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної задачі; виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження, перспективи його подальшого розвитку.

У зв'язку з цим науково-технічні статті та повідомлення про досягнення науково-практичних результатів мають бути структурованими - поділеними на розділи з заголовками. Наприклад, для науково-технічних статей: вступ, постановка задачі, теоретичні викладки, методика та засоби експериментальних досліджень, принципи побудови та схемно-конструкторські особливості розробленої апаратури, результати експериментів та випробувань розробленої апаратури, обговорення та оцінка отриманих результатів з вже відомими, висновки та рекомендації.

1. Рукописи статей на рецензування можливо надати однією з трьох мов - українською, російською, англійською; у форматі *.pdf*.tex ; *.doc ;

2. Метадані (назва, прізвища авторів, анотація, ключові слова) надаються трьома мовами (українською, російською та англійською). Англійська анотація має бути розширеною з відображенням основних отриманих результатів.

3. У рукописах слід дотримуватись прийнятої науковою спільнотою термінології; у разі використання нових термінів або абревіатур, слід їх розшифрувати та пояснити у тексті.

4. Перелік посилань подається в порядку згадування у тексті та має бути оформлений згідно ДСТУ-ГОСТ 7.1:2006 та у транслітерації стилем Harvard. У разі якщо всі джерела є англомовними посилання слід оформляти без транслітерації, але з використанням стилю Harvard.

До відома авторів: фінальні версії рукописів мають бути оформлені в редакторській системі  LaTeX за приведеним нижче стильовим шаблоном. У разі, якщо виникнуть запитання або труднощі, звертайтесь до редакції.

Шаблон оформлення рукопису статті в LaTeX

 Інструкція щодо встановлення та налаштування безкоштовного ПЗ LaTeX

Приклад бібліографічних записів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Сервіс автоматичної транслітерації з укр (КМУ) та рос. мови (BSI)
Правила оформлення посилань у транслітерації  

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Рукопис статті є структурованим. У ньому присутні: постановка задачі; аналіз досліджень; виділення невирішених частин загальної проблеми; формулювання цілей статті; виклад матеріалу дослідження; аналіз та порівняння отриманих результатів з результатами інших науковців,  висновки з даного дослідження, перспективи його подальшого розвитку.
  2. Рукопис статті раніше не публікувався і не надсилався до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче приведені необхідні пояснення).
  3. Анотації, імена авторів та назви статей надані трьома мовами (українською, російською та англійською) обсягом 10 - 12 рядків. Анотація англійською мовою повністю відображає зміст та результати статті. Статті з неякісним перекладом на англійську мову  повертаються авторам на доопрацювання.
  4. Список посилань оформлений у двох варіантах:  згідно ДСТУ та транслітерований у стилі Harvard. Всі посилання у статті приведено на доступні та відомі джерела.
 

Авторські права

1.  Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у нашому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у нашому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення рукопису роботи авторами в мережі Інтернет (наприклад, на arXiv.org або на особистих веб-сайтах).  Причому рукописи статей можуть бути розміщенні у відкритих архівах як до подання рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання. Це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії, позитивно позначається на оперативності ознайомлення наукової спільноти з результатами Ваших досліджень і як наслідок на динаміці цитування вже опублікованої у журналі роботи. Детальніше про це:  The Effect of Open Access.

 

Персональні дані авторів

Персональні дані користувачів сайту журналу використовуються виключно для внутрішніх технічних завдань журналу та не публікуються і не передаються третім сторонам. У разі публікації статей оприлюднюються прізвища їх авторів, місце роботи (афіліювання), а також електронна пошта основної контактної особи.