Тестування нелінійних радіолокаторів на надійність ідентифікації об’єктів


Анотація

Розглянуто тестування нелінійних радіолокаторів за допомогою єдиного широкосмугового імітатора закладного пристрою. Показано, що імітатор на базі плоскої двозаходової спіральної антени з напівпровідниковим діодом в навантаженні має теплову сприйнятливість до дії електромагнітного поля. Дисипація енергії зондуючого сигналу призводить до деформації вольт-амперних характеристик (ВАХ) діода у складі імітатора. Введений параметр $\gamma $ як міра близькості до рівноважного стану діода для оцінки міри деформації ВАХ під час зондування. За експериментальними даними отримано нормовану апроксимуючу функцію (НАФ) в залежності від параметра $\gamma $. Досліджено за допомогою НАФ явище інверсії ідентифікаційної ознаки розсіювача, що полягає в зміні співвідношення на протилежне між рівнями другої і третьої гармонік сигналу відгуку. Виявлено отримання імітатором демаскуючих властивостей структури "метал-окисел-метал". Одержано розподіл максимальної частоти прояву інверсії демаскуючої ознаки у залежності від нормованого значення напруги зсуву робочої точки діода у складі імітатора. Запропоновано за здатністю нелінійних радіолокаторів фіксувати інверсію демаскуючої ознаки імітатора визначати надійність виявлення та ідентифікації закладних пристроїв.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Зинченко М. В. Тестирование нелинейных радиолокаторов на надежность идентификации объектов / М.В. Зинченко, ЗуйФук Во, Ю.Ф. Зиньковский // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2017. – № 68. – с. 48-53. Zinchenko, M. V., Vo Duy, Phuc, Zinkovskiy, Yu. F. (2017) The nonlinear radar testing on the reliability of the objects’ identification. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 68, pp. 48-53. (in Russian)
 

Повний текст:


Посилання


Перечень ссылок

Хорев А. А. Методы и средства поиска электронных устройств перехвата информации / А. А. Хорев. - М. : МО. - 1998. - 224 с.

Вернигоров Н. С. Нелинейный радиолокатор - эффективное средство обеспечения безопасности в области утечки информации / Н. С. Вернигоров // Конфидент. - 1996. - № 1. - с. 67-69.

Вернигоров Н. С. Процесс нелинейного преобразования и рассеяния электромагнитного поля электрически нелинейными объектами / Н. С. Вернигоров // Радиотехника и электроника. - 1997. - Т. 42, № 10. - с. 1181-1185.

Штейншлегер В. Б. Нелинейное рассеяние радиоволн металлическими объектами / В. Б. Штейиншлейгер // Успехи физических наук. - 1984. - Т. 142, Вып. 1. - с. 135-145.

Горбачев A. A. Признаки распознавания нелинейных рассеивалелей электромагнитных волн / А. А. Горбачев, А. П. Колбанов, С. П. Тараканков, С. В. Ларцов, Е. П. Чигин // Нелинейный мир. - 2004. - № 5-6. - с. 301-309.

Зінченко М. В. Широкосмугові розсіювачі в задачах нелінійної радіолокації / М. В. Зінченко, Ю. Ф. Зіньковський // Радіоелектроніка, інформатика, управління. Наково-технічний збірник ЗНТУ. - 2016. - № 1. - с. 15-21.

Щербаков Г. Н. К оценке фундаментальных пределов в нелинейной радиолокации / Г. Н. Щербаков, Ю. А. Шлыков, А. В. Николаев, А. В. Бровин // Спецтехника и связь. - 2008. - № 2. - с. 21-25.

Зінченко М. В. Значущість рівня потужності зондуючого сигналу в нелінійній радіолокації / М. В. Зінченко, Ю. Ф. Зіньковський, М. І. Прокофьєв // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Наково-технічний збірник НТУУ ``КПІ''. - 2010. - Вип. 1(20). - с. 102-113.

Aliev К. M. N-type negative differential resistance, hysteresis, and oscillations in the current-voltage characteristics of microwave diodes / К. M. Aliev, I. K. Kamilov, Kh. O. Ibragimova, N. S. Abakarova // Semiconductors. - 2012. - Vol. 46, Is. 8. - pp. 1059-1065.

Зінченко М. В. Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання / М. В. Зінченко, Ю. Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ ``КПІ''. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2014. - № 58. - с. 139-150.

Измеритель спектра вторичных полей (детектор нелинейных переходов) «NR-μ». Руководство пользователя. - М. : ЮТТА, 2010. - 10 с.

МВУ8 ПО ОВЕН. Руководство по эксплуатации. - М. : ОВЕН, 2010. - 70 с.

References

Horev А. А. (1998) Metody i sredstva poiska elektronnyh ustroistv perehvata informacii [Methods and tools for electronic data capturing devices]. Мoscow, 224 p.

Vernigorov N. S. (1996) Nelineinyi radiolokator - effektivnoe sredstvo obespecheniia bezopasnosti v oblasti utechki informacii [Nonlinear radar - an effective means of ensuring the security of information leakage]. Confident, no. 1, pp. 67-69.

Vernigorov N. S. (1997) The process of nonlinear transformation and scattering of electromagnetic field by electrically non-linear objects. textit{Radio engineering and electronics}, Vol. 42, No. 10, pp. 1181-1185 (in Russian).

Shteinshleiger V. B. (1984) Nonlinear scattering of radio waves by metallic objects. Sov. Phys. Usp., Vol. 27, pp. 60–68. DOI: 10.1070/PU1984v027n01ABEH004020

Gorbachev A. A., Koldanov A. P., Lartsov S. V., Tarakankov S. P. and Chigin E. P. (2004) Priznaki raspoznavaniya nelineinykh rasseivatelei elektromagnitnykh voln [Signs of recognition nonlinear scatterers of electromagnetic waves]. Nelineinyi mir, No. 5-6, pp. 301-309.

Zinchenko M. V. and Zinkovskiy Yu. F. (2016) Broadband scatterers in nonlinear radar. Radio Electronics, Computer Science, Control, No. 1, pp. 15-21. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-1-2 (in Ukrainian)

Shcherbakov G.N., Shlykov Yu.A., Nikolaev A.V., Brovin A.V. (2008) K otsenke fundamental'nykh predelov v nelineinoi radiolokatsii [By the estimation of the fundamental limits in nonlinear radar]. Spectehnika i sviaz, No. 2, pp. 21-25.

Zinchenko M. V., Zinkovskyi Yu. F. and Prokofiev M. I. (2010) Znachushchist rivnia potuzhnosti zonduiuchogo sygnalu v neliniinii radiolokatsii [The significance of power in nonlinear signal probing radar]. Legal, regulatory and metrological support information security system in Ukraine, No. 1(20), pp. 102-113.

Aliev К. M., Kamilov I. K., Ibragimova Kh. O. and Abakarova N. S. (2012) N-type negative differential resistance, hysteresis, and oscillations in the current-voltage characteristics of microwave diodes. Semiconductors, Vol. 46, Iss. 8, pp. 1059-1065. DOI: 10.1134/S1063782612080027

Zinchenko M. V. and Zinkovskiy Yu. F. (2014) Evaluation of nonlinear scatterers sensitivity to probe radiation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 58, pp. 139-150. (in Ukrainian).

Meter range of the secondary fields (non-linear transitions detector) «NR-μ». User guide. UTTA, 10 p. Available at: http://www.detektor.ru/files/Opisanie/nr-m.pdf.

Manual. МVU8 PO OVEN, 70 p. (in Russian). Available at: http://owen.ua/media/wysiwyg/schemes/re_mvu8_m01_6151.pdf
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##