Умови існування і класифікація зворотних зв'язків в електронних колах


Анотація

У статті проаналізовано стан питання про існування і класифікацію зворотних зв'язків в електронних колах. Показано необхідність, але недостатність присутності залежних джерел для реалізації зворотних зв'язків. Запропоновано умовами існування зворотних зв'язків в електронних колах розглядати можливість отримання режиму самозбудження в схемі заміщення при варіюванні параметрів схеми і зміні напрямку залежних джерел, а також характер впливу зворотних зв'язків на схемні функції. При визначенні видузворотних зв'язків в електронних колах потрібно аналізувати їх вплив на всі функції кола, вхідні і передавальні, характеризуючи режим на вході і виході як напругами, так і струмами.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Сташук В. Д. Условия существования и классификация обратных связей в электронных цепях / В.Д. Сташук // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. – 2017. – № 68. – с. 13-18. Stashuk, V. D. (2017) Conditions of existence and classification of the feedback in electronic circuits. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 68, pp. 13-18. (in Russian)
 

Повний текст:


Посилання


Перечень ссылок

Трохименко Я. К. Условия существования обратной связи // Известия вузов. Радиоэлектроника. - 1997. - Т. 40, № 9. - с. 3-11.

Трохименко Я. К. Символьный анализ сложных линейных электронных цепей. - К.~: НТУУ КПИ, 1999. - 208 с.

Сташук В. Д. До питання про класифікацію зворотних зв`язків у радіоелектронних колах / В.Д. Сташук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2006. - № 33. - с. 24-31.

Сташук В. Д. Теорія і комп’ютерне моделювання зворотних зв’язків у радіоелектронних колах // Вісник університету "Україна". Серія "Сучасні інженерні технології". - № 1. - 2011. - с. 110-116.

References

Trokhimenko Ya.K. (1997) Usloviya sushchestvovaniya obratnoi svyazi [Conditions for the existence of feedback]. Izvestiya vuzov. Radioelektronika, Vol. 40, No 9, pp. 3-11.

Trokhimenko Ya. K. (1999) Simvol'nyi analiz slozhnykh lineinykh elektronnykh tsepei [Symbolic analysis of complex linear electronic circuits], Kyiv, NTUU KPI, 208 p.

Stashuk V. D. (2006) To a question on classification of feedback in radioelectronic circuits. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 33, pp. 24-31. (in Ukrainian)

Stashuk V. D. (2011) Teoriia i komp’iuterne modeliuvannia zvorotnykh zv’iazkiv u radioelektronnykh kolakh [Theory and computer modeling of feedback in electronic circuits]. Visnyk universytetu "Ukraina". Seriia "Suchasni inzhenerni tekhnolohii", No 1, pp. 110-116.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/radap.2017.68.13-18

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##