Прогнозування ефективності катетерної радіочастотної абляції аритмогенних зон серця за оцінкою контакту між електродом та тканиною міокарда


Анотація

Метою роботи стала розробка методу кількісної оцінки контакту електроду з тканиною міокарда при катетерній радіочастотній абляції, який дозволятиме виконувати прогнозування ефективності деструкцій шляхом візуалізації їх на тривимірній внутрішній поверхні серця в кольоровому спектрі. Запропоновано оригінальний автоматизований комплекс на основі програмного середовища MATLAB, який може працювати при застосуванні всіх типів катетерів та цифрових даних карт індивідуальної анатомії серця та точок деструкції, що отримуються з системи електро-анатомічного картування Ensite Velosity NavX (St. Jude medical, США). Запропонований комплекс підтвердив свою точність та ефективність під час апробації в клінічній практиці.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Сичик М. М. Прогнозування ефективності катетерної радіочастотної абляції аритмогенних зон серця за оцінкою контакту між електродом та тканиною міокарда / М.М. Сичик, В.В. Ковшевацька, В.Б. Максименко, Л.Д. Тарасова // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 68. – с. 59-63. Sychyk, M. M., Kovshevatska, V. V., Maksymenko, V. B., Tarasova, L. D. (2017) Predicting of effectiveness of radiofrequency catheter ablation of arrhythmogenic zones in the heart on assessment of electrodes contact with myocardial tissue. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 68, pp. 59-63. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Перелік посилань

Andrade J. G. Past, the Present, and the Future of Cardiac Arrhythmia Ablation / J.G. Andrade, L. Rivard, L. Macle // Canadian Journal of Cardiology. - 2014. - Vol. 30, No. 12. - pp. 431-441.

item Ikeda A. Relationship between catheter contact force and radiofrequency lesion size and incidence of steam pop in the beating canine heart: electrogram amplitude, impedance, and electrode temperature are poor predictors of electrode-tissue contact force and lesion size / A. Ikeda, H. Nakagawa, H. Lambert, D.C. Shah, E. Fonck, A. Yulzari, T. Sharma, J.V. Pitha, R. Lazzara, W.M. Jackman // Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. - 2014. - Vol. 7, No. 6. - pp. 1174-1180.

item Shah D. C. Real-Time Contact Force Measurement. A Key Parameter for Controlling Lesion Creation With Radiofrequency Energy / Dipen C. Shah, Mehdi Namdar // Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. - 2015. - Vol. 8. - pp. 713-721.

item Thermocool® SmartTouch™ Catheter for the treatment of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. - Режим доступу: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01385202

item Atrial flutter ablation with Contact Therapy™ Cool Path™ Ablation System along with EnSite Velocity Contact System (Contact_AFL). Режим доступу : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01401361

item Kumar S. Catheter-tissue contact force determines atrial electrogram characteristics before and lesion efficacy after antral pulmonary vein isolation in humans / S. Kumar, M. Chan, J. Lee, M.C. Wong, M. Yudi, J.B. Morton, S.J. Spence, K. Halloran, P.M. Kistler, J.M. Kalman // Journal of Cardiovascular Electrophysiology. - 2014. - Vol. 25. - pp. 122-129.

item Shah D.C. Area under the real-time contact force curve (force-time integral) predicts radiofrequency lesion size in an in vitro contractile model / D.C. Shah, H. Lambert, H. Nakagawa, A. Langenkamp, N. Aeby, G. Leo // Journal of Cardiovascular Electrophysiology. - 2010. - Vol. 21, No. 9. - pp. 1038-1043.

References

Andrade J.G., Rivard L. and Macle L. (2014) Past, the Present, and the Future of Cardiac Arrhythmia Ablation. Canadian Journal of Cardiology, Vol. 30, Issue 12, рp. 431-441. DOI: 10.1016/j.cjca.2014.07.731

Ikeda A., Nakagawa H., Lambert H., Shah D.C., Fonck E., Yulzari A., Sharma T., Pitha J.V., Lazzara R. and Jackman W.M. (2014) Relationship between catheter contact force and radiofrequency lesion size and incidence of steam pop in the beating canine heart: electrogram amplitude, impedance, and electrode temperature are poor predictors of electrode-tissue contact force and lesion size. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, Vol. 7, Issue 6, рp. 1174-1180. DOI: 10.1161/CIRCEP.113.001094

Shah D.C. and Namdar M. (2015) Real-Time Contact Force Measurement. A Key Parameter for Controlling Lesion Creation With Radiofrequency Energy. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, Vol. 8, рp. 713-721. DOI: 10.1161/CIRCEP.115.002779

Thermocool® SmartTouch ™ Catheter for the treatment of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01385202

Atrial flutter ablation with Contact Therapy™ Cool Path™ Ablation System along with EnSite Velocity Contact System (Contact_AFL). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01401361

Kumar S., Chan M., Lee J., Wong M.C., Yudi M., Morton J.B., Spence S.J., Halloran K., Kistler P.M. and Kalman J.M. (2014) Catheter-tissue contact force determines atrial electrogram characteristics before and lesion efficacy after antral pulmonary vein isolation in humans. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Vol. 25, рp. 122-129. DOI: 10.1111/jce.12293

Shah D.C., Lambert H., Nakagawa H., Langenkamp A., Aeby N. and Leo G. (2010) Area under the real-time contact force curve (force-time integral) predicts radiofrequency lesion size in an in vitro contractile model. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Vol. 21, Iss. 9, рp. 1038-1043. DOI: 10.1111/j.1540-8167.2010.01750.x
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/radap.2017.68.59-63

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##