Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик

  • S. P. Kononov Вінницький національний технічний університет
  • A. A. Nehur Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: частотний характеріограф, свіп-генератор, частотно-часове перетворення, стробоскопічний змішувач, опорний генератор, частотна мітка

Анотація

В статті на основі відомого методу з двома опорними генераторами наведено базову структурну схему вимірювача частоти СВІП-генератора з одноканальним частотно-часовим перетворювачем, основним вузлом якого є стробоскопічний змішувач. Доведено, що використання як опорних генераторів на кварцових резонаторах суттєво знижує вплив складової похибки визначення частоти, яка обумовлена частотною нестабільністю генераторів. Вдосконалено метод з двома опорними генераторами, базову структурну схему вимірювача доповнено третім опорним генератором. Встановлено, що при застосуванні вдосконаленого методу складова похибки визначення частоти свіп-генератора, яка викликана нелінійністю розгортки, зменшується на порядок. Знайдено взаємозв’язок між множником та коефіцієнтами нелінійності розгортки свіп-генератора, який може бути використаний при проектуванні вимірювача для формування вимог до частот опорних генераторів.

Біографії авторів

S. P. Kononov, Вінницький національний технічний університет
Кононов С. П., к.т.н., доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
A. A. Nehur, Вінницький національний технічний університет
Негур А. А.

Посилання

Перелік посилань

Кувшинов В. ЖИГ-генераторы и синтезаторы частот компании Micro Lambda Wireless / В. Кувшинов, А. Майстренко // Компоненты и технологии. - 2015. - № 9. - с. 34-38.

Нефедов В.И. Метрология и радиоизмерения / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.А. Битюков и др.; под ред. В.И. Нефедова. - М. : Высш. шк., 2006. - 526 с.

Кофанов В.Л. Визначення частоти міток у НВЧ вимірювачах частотних характеристик / В.Л. Кофанов, С.П. Кононов, Є.М. Вельгус // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2009. - №1. - с. 59-64.

Kononov S.P. Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters / S. P. Kononov, M. V. Mentynskyi, R. S. Lykha // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - №1. - с. 72-77.

Хромой Б.П. Метрология и измерения в телекоммуникационных системах / Б.П. Хромой. - М. : ИРИАС, 2007. - 542 с.

References

Kuvshinov V. and Maistrenko A. (2015) ZhIG-generatory i sintezatory chastot kompanii Micro Lambda Wireless [Iron-yttrium Garnet Generators and Frequency Synthesizers of Micro-Lambda Wireless Company]. Komponenty i tekhnologii, No 9, pp. 34-38.

Nefedov V.I. ed., Sigov A.S. and Bityukov V.A. (2006) Metrologiya i radioizmereniya [Metrology and radio measurements]. Moskow, Vyssh. shk., 526 p.

Kofanov V.L., Kononov S.P. and Velhus Ye.M. (2009) Vyznachennia chastoty mitok u NVCh vymiriuvachakh chastotnykh kharakterystyk [Determination of the frequency of tags in microwave frequency response meters]. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, No 1, pp. 59-64.

Kononov S. P., Mentynskyi M. V. and Lykha R. S. (2014) Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, No 1, pp. 72-77.

Khromoi B.P. (2007) Metrologiya i izmereniya v telekommunikatsionnykh sistemakh [Metrology and measurements in telecommunication systems]. Moskow, IRIAS, 542 p.

Опубліковано
2017-09-30
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань