Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик


Анотація

В статті на основі відомого методу з двома опорними генераторами наведено базову структурну схему вимірювача частоти СВІП-генератора з одноканальним частотно-часовим перетворювачем, основним вузлом якого є стробоскопічний змішувач. Доведено, що використання як опорних генераторів на кварцових резонаторах суттєво знижує вплив складової похибки визначення частоти, яка обумовлена частотною нестабільністю генераторів. Вдосконалено метод з двома опорними генераторами, базову структурну схему вимірювача доповнено третім опорним генератором. Встановлено, що при застосуванні вдосконаленого методу складова похибки визначення частоти свіп-генератора, яка викликана нелінійністю розгортки, зменшується на порядок. Знайдено взаємозв’язок між множником та коефіцієнтами нелінійності розгортки свіп-генератора, який може бути використаний при проектуванні вимірювача для формування вимог до частот опорних генераторів.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Кононов С. П. Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик / С.П. Кононов, А.А. Негур // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 70. – с. 23-29. Kononov, S. P., Nehur, A. A. (2017) Frequency Determination Method of the Sweep-Generator of the Panoramic Frequency Characteristics Meter. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 70, pp. 23-29. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Перелік посилань

Кувшинов В. ЖИГ-генераторы и синтезаторы частот компании Micro Lambda Wireless / В. Кувшинов, А. Майстренко // Компоненты и технологии. - 2015. - № 9. - с. 34-38.

Нефедов В.И. Метрология и радиоизмерения / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.А. Битюков и др.; под ред. В.И. Нефедова. - М. : Высш. шк., 2006. - 526 с.

Кофанов В.Л. Визначення частоти міток у НВЧ вимірювачах частотних характеристик / В.Л. Кофанов, С.П. Кононов, Є.М. Вельгус // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2009. - №1. - с. 59-64.

Kononov S.P. Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters / S. P. Kononov, M. V. Mentynskyi, R. S. Lykha // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - №1. - с. 72-77.

Хромой Б.П. Метрология и измерения в телекоммуникационных системах / Б.П. Хромой. - М. : ИРИАС, 2007. - 542 с.

References

Kuvshinov V. and Maistrenko A. (2015) ZhIG-generatory i sintezatory chastot kompanii Micro Lambda Wireless [Iron-yttrium Garnet Generators and Frequency Synthesizers of Micro-Lambda Wireless Company]. Komponenty i tekhnologii, No 9, pp. 34-38.

Nefedov V.I. ed., Sigov A.S. and Bityukov V.A. (2006) Metrologiya i radioizmereniya [Metrology and radio measurements]. Moskow, Vyssh. shk., 526 p.

Kofanov V.L., Kononov S.P. and Velhus Ye.M. (2009) Vyznachennia chastoty mitok u NVCh vymiriuvachakh chastotnykh kharakterystyk [Determination of the frequency of tags in microwave frequency response meters]. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, No 1, pp. 59-64.

Kononov S. P., Mentynskyi M. V. and Lykha R. S. (2014) Panoramic curve-tracing oscilloscope marker blocks and relationship between frequency sweep nonlinearity parameters. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, No 1, pp. 72-77.

Khromoi B.P. (2007) Metrologiya i izmereniya v telekommunikatsionnykh sistemakh [Metrology and measurements in telecommunication systems]. Moskow, IRIAS, 542 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2017.70.23-29

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##