Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання


Анотація

В статті запропонована структурна схема радіометричного вимірювача інтенсивності оптичного випромінювання на основі модуляційного перетворення параметра вхідного сигналу. Для оцінки інтенсивності використовується періодичне порівняння сигналів опорного (затемненого) та вимірювального (відкритого) фотодіодів. Запропонований радіометричний модуляційний вимірювач забезпечує підвищення чутливості та точності вимірювання за рахунок зменшення впливу темнового струму вимірювального і опорного фотодіодів та компенсаціі власних шумів вимірювального каналу шляхом їх періодичного протифазного порівняння.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Яненко О.П. Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання / О.П. Яненко, С.В. Михайленко, А.С. Ліснічук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 96-101. Yanenko, A. P., Mikhailenko, S. V., Lisnichuk, A. S. (2014) Radiometric modulation measuring device of intensity of optical radiation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 56, pp. 96-101. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Перелік посилань

Скрипник Ю.А. Микроволновая радиометрия физических и биологических объ-ектов / Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко, В.Ф. Манойлов – Житомир: Изд–во «Волынь», 2003. – 408 с.

Иванов В.С. Основы оптической радиометрии / В.С. Иванов, Ю.М. Золотарев-ский, А.Ф. Катюк – М.: Изд. «Физматлит», 2003. – 544 с.

Борбат А.М. Оптические измерения / А.М. Борбат, И.С. Горбань, Б.А. Охрименко – Киев : Изд. Техника, 1967. – 415 с.

Пат. 65746 Україна, МПК G 01 J 1/00, G 01 N 33/18. Фотометр / С.М. Єсаулов; Харківська державна академія міського господарства. – №2003043590; заявл. 21.04.2003; опубл. 15.04.2004, Бюл. №4.

Пат. 23102 Україна, МПК G 01 J 1/10. Фотометр / С.С. Овчинников; Харківська національна академія міського господарства. – №200612721 ; заявл. 04.12.2006; опубл. 10.05.2007, Бюл. №6.

References

Skrypnyk Y.A., Yanenko A.F. and Manoylov V.F. (2003) Mikrovolnovaya radiometriya fizicheskikh i biologicheskikh ob"ektov [Microwave radiometry of physical and biological objects]. Zhytomyr, Volyn Publ., 408 р.

Ivanov V.S., Zolotarevskiy U.M. and Kotyuk A.F. (2003) Osnovy opticheskoi radiometrii [Fundamentals of optical radiometry]. Moskow, Fizmatlit Publ., 544 р.

Borbat A.M., Gorban I.S. and Ohrimenko B.A. (1967) Opticheskie izmereniya [Optical measurements]. Technika Publ., Kiev, 415 р.

Esaulov S.M. (2004) Fotometr [Photometr]. Patent UA, no. 65746.

Ovchinnikov S.S. (2007) Fotometr [Photometr]. Patent UA, no. 23102.
##submission.copyrightStatement##