Показник якості функціонування комплексної системи захисту інформації


Анотація

Проведено обґрунтування показника якості функціонування комплексної системи захисту інформації в ІС структурних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Встановлено основні параметри, які впливають на якісну роботу КСЗІ, визначають її вартість при проектуванні та дають змогу вибору такого її варіанту реалізації, який найкраще забезпечить безперебійну роботу ІС рятувальної служби.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Сташевський З.П. Показник якості функціонування комплексної системи захисту інформації / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 137-143. Stashevskiy, Z. P., Grycyuk, Yu. I. (2014) Rationale for indicator quality of integrated information security system. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 56, pp. 137-143. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


<>Перелік посилань

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-темах" від 05.07.1994 р., № 80/94, редакція від 30.04.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр

Сташевський З.П. Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах МНС України / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 79–96.

Гайворонський М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М.В. Грай-воронський, О.М. Новіков. – К. : Вид. група BHV, 2009. – 608 c.

Анохин А.М. Методы определения коэффициентов важности критериев / А.М. Анохин, В.А. Глотов, В.В. Павельев, А.М. Черкашин // Автоматика и телемеханика. – 1997. – №8. – С. 3–35.

Wei T.H. The algebraic foundations of ranking theory, Ph.D. Thesis, Cambridge Univ., 1952.

References

Zakon Ukrainy “Pro zakhyst informatsii v informatsiino-telekomunikatsiinykh syste-makh” [The Law of Ukraine “Data Protection in the information and telecommunication sys-tems”]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр (Accessed 01 Dec 2013)

Stashevsky Z.P., Grycyuk Yu.I. (2012) Features of problem of synthesis of systems security of information are in structural subdivisions of ministry of emergency measures of Ukraine. Naukoviyj vіsnik NLTU Ukraіny. Vol. 22, No.10. pp. 79–96.

Haivoronskyi M.V., Novikov O.M. (2009) Bezpeka informatsiino-komunikatsiinykh system [Security Information and Communication Systems]. Kyiv, BHV Publ., 608 p.

Anokhin A.M., Glotov V.A., Paveljev V.V. and Cherkashin A.M. (1997) Metody opredeleniya koeffitsientov vazhnosti kriteriev [Methods for determining the coefficients of the importance of criteria]. Avtomatika i telemekhanika. №8, pp. 3–35.

Wei T.H. (1952) The algebraic foundations of ranking theory, Ph.D. Thesis, Cambridge Univ.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2014.56.137-143

##submission.copyrightStatement##