Особливості мікрохвильових низькоінтенсивних випромінювань матеріалів для фізіотерапевтичних процедур

Автор(и)

  • О.П. Яненко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Б.І. Яворський Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0003-4215-1176
  • Р.А. Ткачук Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • В.П. Русинчук Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.60.114-121

Ключові слова:

електромагнітне випромінювання, озокерит, від’ємні та додатні потоки

Анотація

Авторами проведено дослідження низько інтенсивних електромагнітних випромінювань (ЕМВ) природних матеріалів, які використовуються для теплових фізіотерапевтичних процедур. В результаті радіометричних вимірювань слабких сигналів на частоті 45 ГГц проведена кількісна оцінка рівня потужності цих сигналів, який обмежується діапазоном (10-12 – 10-13) Вт/см2 за терапевтичних температур (35-50) 0С. Виявлено, що нарівні із тепловим (інфрачервоним) додатнім потоком при використанні озокериту та лікувальної грязі формується мікрохвильова компонента від’ємного типу, чим пояснюється додатковий цілющий вплив лікувальних процедур при больових запальних процесах , які характеризуються підвищеною температурою. Встановлено, що парафін має низьку випромінювальну здатність, а співвідношенням кількості основного компонента лікувальної суміші та парафіну можна регулювати рівень від’ємної мікрохвильової компоненти.

Біографії авторів

О.П. Яненко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Яненко О.П., д.т.н., професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Б.І. Яворський, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

Яворський Б.І., д.т.н., професор

Р.А. Ткачук, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

Ткачук Р.А., д.т.н., професор

В.П. Русинчук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Русинчук В.П., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Перелік посилань

Ситько С.П. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой медицины/ С.П. Ситько, Ю.А.Скрипник, А.Ф.Яненко. – К. : ФАДА ЛТД, 1999. – 199 с.

Ситько С.П. Введение в квантовую медицину/ С.П.Ситько, Л.Н.Мкртчян. – К. : Паттерн, 1994. – 146с.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літер., 2007. – 312с.

Специальная физиотерапия / под ред.. Л. Николовой. – София : Медицина и физкультура, 1983. – 433 с.

Скрипник Ю.А. Микроволновая радиометрия физических и биологических обьектов / Ю.А. Скрипник, А.Ф.Яненко, В.Ф.Манойлов, В.П.Куценко, Ю.Б. Гимпилевич. – Житомир : Изд-во «Волынь», 2003. – 408 с.

Яненко О.П. Дослідження випромінювальної здатності мінералів для побудови мікрохвильових генераторів медичного призначення / О.П. Яненко, А.В. Мовчанюк, В.С. Вінокуров // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 47. – с. 158-164.

Степанов Б. И. Основы спектроскопии отрицательных световых потоков / Б. И.Степанов. – Минск : Изд-во Белгосуниверситета, 1961. – 124 с.

Понежа Г.В. Положительные и отрицательные потоки микроволнового излучения от физических и биологических объектов / Г.В. Понежа, С.П. Ситько, Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко // Physics of Alive. – 1998. – Vol.6, № 1. – p. 11-14.

Патент на винахід №59399, Україна, МКІ А61N5/02 Спосіб мікрохвильової терапії / Л.С. Бундюк, О.П. Кузьменко, Г.В. Понежа, С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко ; Заявн: НДЦ квантової медицини «Відгук» МОЗ України ; Заявл. 30.12.1999р. Опубл.15.09.2003р. Бюл.№9.

References

Sit'ko S.P. eds., Skripnik Yu.A. and Yanenko A.F. (1999) Apparaturnoe obespechenie sovremennykh tekhnologii kvantovoi meditsiny [Instrumental provision of modern technology of quantum medicine]. Kiev, FADA LTD Publ., 199 p.

Sit'ko S.P. and Mkrtchyan L.N. (1994.) Vvedenie v kvantovuyu meditsinu [Introduction to quantum medicine]. Kiev, Pattern Publ., 148 p.

Fomenko N.V. (2007) Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia [Recreational resources and Balneology]. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury, 312 p.

Nikolova L. eds. (1983) Spetsial'naya fizioterapiya [Special physiotherapy]. Sofiya : Meditsina i fizkul'tura Publ., 433 p.

Skripnik Yu.A., Yanenko A.F., Manoilov V.F., Kutsenko V.P. and Gimpilevich Yu.B. (2003) Mikrovolnovaya radiometriya fizicheskikh i biologicheskikh ob'ektov [Microwave radiometry of physical and biological objects]. Zhitomir, Volyn' Publ., 408 p.

Yanenko, A. F., Movchanyuk, A. V. and Vinokurov, V. S. (2011) Research of a radiate ability of minerals is for the construction of microwave generators of the medical setting. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 47, pp. 158-164. (in Ukrainian)

Stepanov B. I. (1961) Osnovy spektroskopii otritsatel'nykh svetovykh potokov [Foundations of spectroscopy of negative light fluxes]. Minsk, Belgosuniversitet Publ., 124 p.

Ponezha G.V., Sit'ko S.P., Skripnik Yu.A. and Yanenko A.F. (1998) Polozhitel'nye i otritsatel'nye potoki mikrovolnovogo izlucheniya ot fizicheskikh i biologicheskikh ob"ektov [Positive and negative flows of the microwave radiation from physical and biological objects]. Physics of Alive, Vol.6, № 1, pp.11-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Як цитувати

Яненко, О., Яворський, Б., Ткачук, Р. і Русинчук, В. (2015) «Особливості мікрохвильових низькоінтенсивних випромінювань матеріалів для фізіотерапевтичних процедур», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(60), с. 114-121. doi: 10.20535/RADAP.2015.60.114-121.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>