Алгоритм видалення артефактів від руху із ансамблю пульсових хвиль

Автор(и)

  • М. А. Свередюк Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.13-19

Ключові слова:

пульсова хвиля, фотоплетизмографічний сигнал, ансамбль, усереднення, артефакти

Анотація

У роботі запропоновано алгоритм видалення артефактів (механічного походження – рухи пацієнта) із ансамблю пульсових хвиль фотоплетизмографічного сигналу. Видалення артефактів проведено за допомогою алгоритму виявлення екстремумів фотоплетизмографічного сигналу і представлення його в просторі змінних стану (фазовому). Для перевірки алгоритму видалення артефактів проаналізовано відносну похибку амплітуди прямої хвилі. Середнє значення відносної похибки для запропонованого алгоритму, в порівняні із ручним видаленням артефактів становить 0.71% (без видалення артефактів – 2.84%). Використання алгоритму дозволить оцінювати морфологічні параметри пульсових хвиль при артефактах від руху (з вищою точністю). Розроблений алгоритм придатний для автоматичного аналізу фотоплетизмографічних сигналів.

Біографія автора

М. А. Свередюк, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

Свередюк М. А., аспірант кафедри біотехнічних систем

Посилання

Перелік посилань

Павлов С. В. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи : монографія / С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник. –Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2007. – 254 с.

Шурыгин И.А. Мониторинг дыхания: пульсоксиметрия, капнография, оксиметрия / И.А. Шурыгин. – СПб. : Невский Диалект; М.: Издательство БИНОМ. – 2000. – 301 с.

Peng F. Motion artifact removal from photoplethysmographic signals by combining temporally constrained independent component analysis and adaptive filter / F. Peng, Z. Zhang, X. Gou, H. Liu, W. Wang // Biomed Eng Online. – 2014. – P. 1–14.

Yavorskyy B. I. Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample / B. I. Yavorskyy // TCSET, Lviv-Slavske. – 2014. – P. 714.

Hurwitz B.E. Coherent ensemble averaging techniques for impedance cardiography / B.E. Hurwitz, L. Shyu, S.P. Reddy, N. Schneiderman, J.H. Nagel // CBMS. – 1990. – P. 228–235.

Пат. 20140187883 A1 US. Systems and methods for ensemble averaging in pulse oximetry / Lisogurski D.; Covidient LP – US 13/730,170; Заявка 28 дек 2012; Публ. 3 июл 2014.

Pauca A.L. Prospective evaluation of a method for estimating ascending aortic pressure from the radial artery pressure waveform / A.L. Pauca, M.F. O'Rourke, N.D. Kon. // Hypertension. – 2001. – №38(4). – P. 932–937. doi: 10.1161/hy1001.096106.

Nier B.A. Evidence for a specific influence of the nitrergic pathway on the peripheral pulse waveform in rabbits / B.A. Nier, L.S Harrington, M.J. Carrier, P.D. Weinberg // Exp Physiol. – 2008. – №93(4). – P. 503–512. doi: 10.1113/expphysiol.2007.041129.

Hashimoto J. Pulse Pressure Amplification, Arterial Stiffness, and Peripheral Wave Reflection Determine Pulsatile Flow Waveform of the Femoral Artery / J. Hashimoto, S. Ito // Hypertension. – 2010. – №56(5). – P. 926-33. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.159368.

Пат. US4960126 A US. ECG synchronized pulse oximeter. / Conlon B., Devine J.A., Dittmar J.A.; Criticare Systems, Inc. – US 07/259,446; Заявка 14 окт 1988; Публ. 2 окт 1990.

Свередюк М.А. Синхронізація відбору пульсової хвилі під час аналізу її морфологічних параметрів / М.А. Свередюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №2. – c. 112–115. http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/3961

Свередюк М.А. Верифікація алгоритму синхронізації пульсових хвиль при оцінюванні їх морфологічних параметрів / М.А.Свередюк // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. (в редакції).

Свередюк М.А. Алгоритм автоматичного виявлення екстремумів фотоплетизмографічних сигналів / М.А. Свередюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. (в редакції).

References

Pavlov S.V., Kozhemiako V.P., Petruk V.H., Kolisnyk P.F. (2007) Fotopletyzmohrafichni tekhnolohii kontroliu sertsevo-sudynnoi systemy. Vinnytsia, UNIVERSUM-Publ., 254 p. (in Ukrainian)

Shurygin I.A. (2000) Monitoring dykhaniya: pul'soksimetriya, kapnografiya, oksimetriya. Moskov, BINOM Publ., 301 p. (in Russian)

Peng F., Zhang Z., Gou X., Liu H., Wang W. (2014) Motion artifact removal from photoplethysmographic signals by combining temporally constrained independent component analysis and adaptive filter. Biomed Eng Online, pp. 1-14.

Yavorskyy B.I. (2014) Application of the Principle of Symmetry for Synchronization of Biosignals in their Sample. TCSET-2014, Lviv-Slavske, Ukraine, pp. 714.

Hurwitz B.E., Hurwitz B.E., Shyu L., Reddy S.P., Schneiderman N., Nagel J.H. Coherent ensemble averaging techniques for impedance cardiography. CBMS, 1990, pp. 228-235.

Lisogurski D. (2014) Systems and methods for ensemble averaging in pulse oximetry. Patent US 20140187883 A1.

Pauca A.L., O'Rourke M.F., Kon N.D. (2001) Prospective evaluation of a method for estimating ascending aortic pressure from the radial artery pressure waveform. Hypertension, no. 38, pp. 932-937.

Nier B.A., Harrington L.S., Carrier M.J., Weinberg P.D. (2008) Evidence for a specific influence of the nitrergic pathway on the peripheral pulse waveform in rabbits. Exp Physiol, no. 93, pp. 503-512.

Hashimoto J., Ito S. (2010) Pulse Pressure Amplification, Arterial Stiffness, and Peripheral Wave Reflection Determine Pulsatile Flow Waveform of the Femoral Artery. Hypertension, no. 56, pp. 926-33.

Conlon B., Devine J.A., Dittmar J.A. (1988) ECG synchronized pulse oximeter. Patent US4960126 A.

Sveredyuk M.A. (2015) Synchronization of pulse wave selection during the analysis of its morphological parameters. Visnyk VPI, , no. 2, pp. 112-115. (in Ukrainian)

Sveredyuk M.A. Verification of the synchronization algorithm of pulse waves in the evaluation of their morphological parameters. Visnyk SumDU. Seriia Tekhnichni nauky. (in Ukrainian)

Sveredyuk M.A. Automatic extremes detection algorithm for photoplethysmographic signals. Visnyk VPI. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-30

Як цитувати

Свередюк, М. А. (2015) «Алгоритм видалення артефактів від руху із ансамблю пульсових хвиль», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(62), с. 13-19. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.13-19.

Номер

Розділ

Обчислювальні методи в радіоелектроніці