Ентропійний аналіз процесу радіокерування

  • В. О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю. Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: радіо керування, ентропія, інформація

Анотація

На підставі макроскопічного підходу до аналізу процесу радіокерування запропоновано динамічну модель, яка враховує співвідношення між швидкістю зміни ентропії об’єкту керування та кількістю інформації, що надходить по каналу керування. Враховано константу швидкості зростання ентропії об’єкту у разі відсутності керування та константу швидкості зменшення ентропії в умовах організації процесу керування. Враховуються обмеження на потенційно можливі значення ентропії та кількість інформації. Проаналізовано ситуацію сталого режиму. Встановлено час, через який процес керування може бути завершений. Визначено умову на співвідношення між потенційно можливим значенням ентропії та кількістю інформації. Встановлено залежність між відносною помилкою радіокерування, значенням ентропії об’єкту керування та початковою інформацією. В почасових та ентропійних обмеженнях на процес радіокерування враховані смуга пропускання каналу керування, потужність сигналу та потужність шуму.

Біографії авторів

В. О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В. О., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю. Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю. Ю., асистент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Меркулов В. И. Авиационные системы радиоуправления. Том 1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа. / Под ред. А. И. Конащенкова, В. И. Меркулова. – М. : Радиотехника, 2003. – 192 с.

Бичковський В. О. Макроскопічний аналіз задачі радіокерування / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – №55. – с. 89-96.

Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

Коган И. М. Теория информации и проблемы ближней радиолокации. – М. : Сов. радио, 1968. – 144 с.

Красовский А. А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. – М. : Физматгиз, 1963. – 468 с.

Бычковский В. А. Авиационные системы радиоуправления. – К. : КВВАИУ, 1985. – 100 с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. – М. : Энергия, 1968. – 248 с.

References

Konashchenkova A. I. eds. and Merkulova V. I. (2003) Aviatsionnye sistemy radioupravleniya. Tom 1. Printsipy postroeniya sistem radioupravleniya. Osnovy sinteza i analiza [Airport radio systems. Volume 1. Principles of radio control systems. Basics of synthesis and analysis]. Moskow, Radiotekhnika, 192 p.

Bychkovskyi, V. O., Reutskaya, Yu. Yu. (2013) The macroscopic analysis of radio – control problem. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 55, pp. 89-96. (in Ukrainian)

Zhurovskyi M. Z. and Pankratova N. D. (2007) Osnovy systemnoho analizu [Fundamentals of Systems Analysis], Kyiv, BHV Publ., 544 p.

Kogan I. M. (1968) Teoriya informatsii i problemy blizhnei radiolokatsii [Information Theory and problems of short-range radar]. Moskow, Sov. radio, 144 p.

Krasovskii A. A. (1963) Dinamika nepreryvnykh samonastraivayushchikhsya sistem [The dynamics of continuous self-adjusting systems]. Moskow, Fizmatgiz, 468 p

Bychkovskii V. A. (1985) Aviatsionnye sistemy radioupravleniya [Airport radio systems]. Kiev, KVVAIU, 100 p.

Novitskii P. V. (1968) Osnovy informatsionnoi teorii izmeritel'nykh ustroistv [Fundamentals of information theory of measurement devices]. Moskow, Energiya, 248 p.

Опубліковано
2015-12-30
Як цитувати
Бичковський, В. О. і Реутська, Ю. Ю. (2015) «Ентропійний аналіз процесу радіокерування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(63), с. 13-20. doi: 10.20535/RADAP.2015.63.13-20.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці