Оцінка інформативності моніторингових ознак і сигнатур та міри їх невизначеності при розпізнаванні джерел та об'єктів моніторингу в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем

Ключові слова: моніторингові ознаки, сигнатури, інформативні втрати, ентропія

Анотація

У статті оцінюються величина інформативності моніторингових ознак і сигнатур та їх ефективність, як міра невизначеності у процесі розпізнавання джерел та об’єктів моніторингу в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем, які доцільно оцінювати величиною втрат інформації. Розглянуто процес і механізм оцінювання інформаційних втрат при формуванні сигнатур на підставі отриманих моніторингових ознак. Сформовані відповідні сигнатури використовуються у процесі розпізнавання і покладені в основу прийняття рішення про належність джерел до певного класу або про оперативний (фазовий) стан об’єктів. Визначена оптимальна кількість моніторингових ознак при розпізнаванні джерел об’єкта моніторингу та раціональна кількість сигнатур для розпізнавання одного джерела або об’єкта.

Біографія автора

О. А. Ільяшов, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Ільяшов О. А., д.т.н., ст. наук. співр., головний науковий співробітник

Посилання

Перелiк посилань

Аксенов Г. Н. Основы обработки и анализа сигналов РЕС. Основы структурно-системного метода обработки данных радиоизлучений / Г.Н. Аксенов, Ю.А. Смирнов. – К. : КВИРТУ ПВО, 1989. – 200 с.

Шуренок В. А. Використання алгоритмiв нечiткого кластерного аналiзу для забезпечення функцiональної стiйкостi iєрархiчного iнформацiйного процесу на етапi класифiкацiї об’єктiв радiомонiторингу / В.А. Шуренок // Збiрник наукових праць Житомирського вiйськового iнституту iменi С. П. Корольова. – 2013. – №7. – с. 61-69.

Логачев С.В. Дослiдження методiв iдентифiкацiї радiотехничнiх вимiрiв при супроводi близько розташованих об’єктiв / С.В. Логачев, Г.В. Худов, Р.В. Дзюбчук / Збiрник наукових праць Житомирського вiйськового iнституту iменi С.П. Корольова. – 2013. – №8. – С. 47–53.

Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / Б.В. Анисимов, В.Д. Курчанов, В.К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1993. – 295 с.

Гриняев С. В. Борьба сетей / С. В. Гриняев // Независимое военное обозрение. – 2002. – №2. – с. 11-13.

Таненбаум Э. В. Компьютерные сети, 4-е изд. / Э. В. Таненбаум. – СПб. : Питер, 2015. – 992 с.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. – М. : Наука, 1969. – 576 с.

References

Aksenov G. N. and Smirnov Yu. A. (1989) Osnovy obrabotki i analiza signalov RES. Osnovy strukturno-sistemnogo metoda obrabotki dannykh radioizluchenii [Basics of processing and analyzing signals RES. Fundamentals of structural and systematic data processing method of radio emissions], Kyiv, KVIRTU PVO, 200 p.

Shurenok V. A. (2013) Application of fuzzy cluster analysis algorithms for providing of hierarchical information process functional stability at the stage of radiomonitoring objects classification. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No 7, pp. 61-68. (in Ukrainian)

Logachov S. V., Hudov G. V. and Dz'ubchuk R. V. (2013) The research of the methods for identification of radiotechnical measurements accompanied by closely located space objects. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No 8, pp. 47-53. (in Ukrainian)

Anisimov B. V., Kurchanov V. D. and Zlobin V. K. (1993) Raspoznavanie i tsifrovaya obrabotka zobrazhenii [The recognition and the digital Imaging], Moskow, Vysshaya shkola, 295 p.

Grinyaev S. V. (2002) Bor'ba setei [Fight of Networks]. Nezavisimoe voennoe obozrenie, No 2, pp. 11-13.

Tanenbaum E. V. (2015) Komp'yuternye seti [Computer networks]. SPb., Piter, 992 p.

Venttsel' E.S. (1969) Teoriya veroyatnostei [The probability theory], Moskow, Nauka, 576 p.

Опубліковано
2016-12-30
Як цитувати
Ільяшов, О. А. (2016) «Оцінка інформативності моніторингових ознак і сигнатур та міри їх невизначеності при розпізнаванні джерел та об’єктів моніторингу в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(67), с. 77-83. doi: 10.20535/RADAP.2016.67.77-83.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають