Оптимізація систем виявлення сигналів на фоні пасивних завад

Ключові слова: ймовірнісний критерій, доплерівська фаза, оптимізація, пасивні завади, режекторний фільтр, сигнали, система виявлення

Анотація

У статті розглянута оптимізація систем виявлення сигналів рухомих цілей на тлі пасивних перешкод за ймовірнісним критерієм. Отримані вирази ймовірнісних характеристик систем виявлення. Наведено критерії оптимізації вагового вектора режекторного фільтра, що дозволяють встановити зв'язок між оптимальним ваговим вектором та параметрами перешкоди на основі методів нелінійного програмування. Наведено приклад  квазіньютонівської ітераційної процедури пошуку оптимального вектора. Встановлено істотні виграші в ефективності виявлення сигналів у порівнянні з оптимізацією систем виявлення за енергетичним критерієм.

Біографія автора

D. I. Popov, Рязанський державний радіотехнічний університет
Попов Д. І., д.т.н., професор

Посилання

Перечень ссылок

Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника ; пер. с англ. под ред. В.С. Вербы. - М. : Техносфера, 2014. - 672 с.

Melvin W.L. Principles of Modern Radar: Advanced Techniques / W.L. Melvin, J.A. Scheer. - New York : SciTech Publishing, 2013. - 846 p.

Richards M.A. Fundamentals of Radar Signal Processing, 2-d ed. / M. A. Richards. - New York : McGraw–Hill Education, 2014. - 618 p.

Попов Д.И. Адаптивные режекторные фильтры с комплексными весовыми коэффициентами // Вестник Концерна ВКО "Алмаз - Антей". - 2015. - № 2 (14). - с. 21-26.

Лозовский И.Ф. Построение и эффективность адаптивной обработки сигналов в условиях воздействия комбинированных помех / И.Ф. Лозовский // Успехи современной радиоэлектроники. - 2016. - № 1. - с. 52-58.

Ширман Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации / Я. Д. Ширман, В. Н. Манжос. - М. : Радио и связь, 1981. - 416 с.

Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи / Д. Миддлтон ; пер. с англ. под ред. Б. Р. Левина. - М. : Советское радио, 1961-1962.

Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау ; пер. с англ. под ред. М. Л. Быховского. - М. : Мир, 1975. - 536 с.

References

Skolnik M.I. ed. (2008) Radar Handbook, 3rd ed., McGraw–Hill, 1352 p.

Melvin W.L. and Scheer J.A. eds. (2013) Principles of Modern Radar: Advanced Techniques. New York, SciTech Publishing, IET, Edison, 846 p.

Richards M.A. (2014) Fundamentals of Radar Signal Processing, Second Edition, New York, McGraw–Hill Education, 618 p.

Popov D.I. (2015) The adaptive notch filter with complex weights. Vestnik Kontserna VKO "Almaz - Antei", No 2 (14), pp. 21-26. (in Russian)

Lozovskiy I.F. (2016) Construction and effectiveness of adaptive signal processing in terms of exposure to combined noise. Uspekhi sovremennoi radioelektroniki, No. 1, pp. 52-58. (In Russian)

Shirman Ya.D. and Manzhos V.N. (1981) Teoriya i tekhnika obrabotki radiolokatsionnoi informatsii [Theory and technique of radar information processing]. Moskow, Radio i svyaz', 416 p. (In Russian).

Middleton D. (1996) An Introduction to Statistical Communication Theory, Wiley-IEEE Press, 1184 p.

Himmelblau D.M. (1972) Applied Nonlinear Programming, McGraw–Hill.

Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Popov, D. I. (2017) «Оптимізація систем виявлення сигналів на фоні пасивних завад», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(68), с. 33-37. doi: 10.20535/RADAP.2017.68.33-37.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика