Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування

  • V. O. Bychkovskyi Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • Yu. Yu. Reutska Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: радіоелектронна система, критичні режими, інформація, якісні характеристики

Анотація

На підставі інформаційного підходу до аналізу процесів в радіоелектронних системах встановлено основні співвідношення щодо оцінювання якісних характеристик систем в критичних режимах функціонування. Виконано редукцію моделей радіоелектронних систем до рівня багатоелементних фізичних систем. Передбачена можливість переходу від класичних характеристик систем до їх тлумачення на інформаційному рівні аналізу. Проаналізовані ситуації, які виникають в умовах впливу хибної інформації або втрат інформації. Враховані такі показники, як інформаційна спроможність, відносна помилка та обмеження на час роботи систем. Проаналізовані якісні характеристики автоматизованих систем. Враховано особливості роботи людини-оператора та визначено час, необхідний для виконання поставленої задачі з заданою ймовірністю.

Біографії авторів

V. O. Bychkovskyi, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Бичковський В. О., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Yu. Yu. Reutska, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Реутська Ю. Ю., старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - СПб : СПбГПУ. - 2004. - 520 с.

Ацюковский В. А. Построение систем связи комплексов оборудования летательных аппаратов / В. А. Ацюковский. - М. : Сов. радио. - 1974. - 160 с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств / П. В. Новицкий. - М. : Энергия. - 1968. - 248 с.

Денисов А. А. Информационные основы управления / А. А. Денисов. - Л. : Энергоатомиздат. - 1983. - 72 с.

Николаев В. И. Системотехника: методы и приложения / В. И. Николаев, В. М. Брук. - М. : Машиностроение. - 1985. - 199 с.

Стромберг А. Г. Физическая химия / А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко. - М. : Высш. школа. - 1988. - 496 с.

Присняков В. Ф. Математическое моделирование переработки информации оператором человеко-машинных систем / В. Ф. Присняков, Л. М. Приснякова. - М. : Машиностроение. - 1990. - 248 с.

Цибулевский И. Е. Человек как звено следящей системы / И. Е. Цибулевский. - М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы. - 1981. - 288 с.

Бичковський В. О. Ідентифікація елементів інформаційних трактів / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська, Є. Є. Правенький // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи ; міжн. наук.-техн. конф. - Київ, 20-26 березня. - 2017. - С. 152-154.

Ухин А. Л. Вероятностная модель конфликта радиоэлектронных систем управления и телекоммуникации в условиях деструктивных воздействий /А. Л. Ухин, Ю. Л. Козирацкий // Системы управления и информационные технологии. - 2014. - Т. 57, №3.2. - С. 281-286.

Павловский М. В. Имитационное моделирование радиоэлектронного конфликта сложных эргатических систем: динамика структур сторон конфликта /М. В. Павловский, Н. А. Тюкачев // Вестник ВГУ. Серия: системный анализ и информационные технологии. - 2015. - №3. - С. 24-32.

References

Volkova V. N. and Denisov V. N. (2004) Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza [Fundamentals of the system theory and the system analysis]. Sankt-Peterburg, SPbGPU Publ., 520 p.

Atsyukovskii V. (1974) Postroenie sistem svyazi kompleksov oborudovaniya letatel'nykh apparatov [The construction of the communication systems for the aircraft equipment complexes]. Moscow, Sovetskoie radio Publ., 160 p.

Novitskii P. V. (1968) Osnovy informatsionnoi teorii izmeritel'nykh ustroistv [The information theory fundamentals of the measuring devices]. Moscow, Energiya Publ., 248 p.

Denisov A. A. (1983) Informatsionnye osnovy upravleniya [The information basis of the control]. Leningrad, Energoatomizdat Publ., 72 p.

Nikolaev V. I. and Bruk V. M. (1985) Sistemotekhnika: metody i prilozheniya [The system engineering: the methods and the applications]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 199 p.

Stromberg A. G. and Semchenko D. P. (1988) Fizicheskaya khimiya [The physical chemistry]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 496 p.

Prisnyakov V. F. and Prisnyakova L. M. (1990) Matematicheskoe modelirovanie pererabotki informatsii operatorom cheloveko-mashinnykh system [The math modeling of information processing by the operator of man-machine systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 248 p.

Tsibulevskii I. E. (1981) Chelovek kak zveno sledyashchei sistemy [Man as a link of the tracking system]. Moscow, Nauka, 288 p.

Bichkovs'kii V. O., Reuts'ka Yu. Yu. and Praven'kii Ye. Ye. (2017) Іdentifіkatsіya elementіv іnformatsіinikh traktіv [The identifying of the information paths elements]. Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems, REFSDS’2017. Kyiv, pp. 152-154.

Ukhin A. L. and Koziratskii Yu. L. (2014) Veroyatnostnaya model' konflikta radioelektronnykh sistem upravleniya i telekommunikatsii v usloviyakh destruktivnykh vozdeistvii [Simulation of the radioelectronic conflict of complex ergatic systems: the dynamics of the structures of the parties to the conflict]. Sistemy upravleniya i informatsionnye tekhnologii, Vol. 57, No3.2, pp. 281-286.

Pavlovsky M. V. and Tkachev N. A. (2015) Imitatsionnoe modelirovanie radioelektronnogo konflikta slozhnykh ergaticheskikh sistem: dinamika struktur storon konflikta [Simulation of the radioelectronic conflict of complex ergatic systems: the dynamics of the structures of the parties to the conflict]. Vestnik VGU. Seriya: sistemnyi analiz i informatsionnye tekhnologii, No 3, pp. 24-32.

Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Bychkovskyi, V. O. і Reutska, Y. Y. (2017) «Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(71), с. 60-66. doi: 10.20535/RADAP.2017.71.60-66.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці