Статистичні оцінки точності моноімпульсного пеленгування джерел радіовипромінювання двоканальними фазовими пристроями

  • В. В. Войтко Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-2490-7697
  • А. І. Ільницький Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0003-0454-1819
  • О. А. Ільяшов Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, м. Київ
  • А. Б. Стейскал Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-7207-6042
  • А. О. Марченко Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Киев orcid.org/0000-0002-1268-8012
Ключові слова: статистична оцінка, джерело радіовипромінювання, сигнал, база пеленгування, відношення сигнал/шум, довжина хвилі, пеленг, пристрій

Анотація

У статті наведено висвітлення результатів розрахунку та аналізу залежності статистичних оцінок точності пеленгування джерел радіовипромінювання двоканальними фазовими моноімпульсними пеленгаторами в середовищі телекомунікаційних мереж під час ведення радіомоніторингу. Використання моноімпульсного двоканального фазометричного методу пеленгування джерел радіовипромінювання забезпечує отримання незміщених, ефективних і оптимальних оцінок з заданою ймовірністю та мінімальними математичним очікуванням і дисперсією. Отримані оцінки можуть бути використані для розробки нових і удосконалення існуючих методів моноімпульсного пеленгування джерел радіовипромінювання з подальшим синтезом схем та пристроїв їх реалізації.

Біографії авторів

В. В. Войтко , Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, м. Київ

Кандидат технічних наук

А. І. Ільницький , Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кандидат технічних наук, доцент

О. А. Ільяшов , Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, м. Київ

Доктор військових наук, професор

А. Б. Стейскал, Науково-дослідний інститут Міністерства оборони України, м. Київ

Кандидат технічних наук

 

Посилання

Перелік посилань

Рембовский А. М. Радиомониторинг – задачи, методы, средства / А. М. Рембовский, А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин; под ред. А. М. Рембовского. - М. : Горячая линия – Телеком, 2010. - 624 с.

Радзиевский В.Г. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. / В.Г. Радзиевский, П.А.Трифонов. - М.: Радиотехника, 2009. - 288 с.

Ширман Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации / Я. Д. Ширман, В. Н. Манжос. - М. : Радио и связь, 1981. - 416 с.

Слободянюк П. В. Довідник з радіомоніторингу / П. В. Слободянюк, В. Г. Благодарний, В. С. Ступак; під. заг. ред. П. В. Слободянюка. - Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. - 588 с.

Tuncer T., Friedlander B. Classical and Modern Direction-of-Arrival Estimation. - Academic Press, 2009, 456 p.

Y. Meng, P. Stoica and K. M. Wong (1997) Estimation of the directions of arrival of spatially dispersed signals in array processing, IEE Proc.–Radar, Sonar Navigat., vol. 143, no. 1, pp. 1–9.

L. Zhang, Y. Liu, J. Yu and K. Liu Low-Complexity Spatial Parameter Estimation for Coherently Distributed Linear Chirp Source // IEEE Access, Vol. 6, pp. 75843-75854.

Нєчаєв Ю. Б., Пєшков І. В. і Фортунова Н. А. (2018) Оцінка границі Крамера-Рао випуклих антенних решіток з направленими виапромінювачами для радіопеленгації, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2018. - Вип. 75. - с. 16-24.

Войтко В. В., Ільницький А. І. Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу. Вісник НТУУ ''КПІ''. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2017. - № 70. - с. 17-22. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.17-22.

Светозаров В.В. Основы статистической обработки результатов измерений / В.В. Светозаров. - М.: МИФИ, 2005. - 400 с.

Логачев С.В. Дослiдження методiв iдентифiкацiї радiотехничнiх вимiрiв при супроводi близько розташованих об’єктiв / С.В. Логачев, Г.В. Худов, Р.В. Дзюбчук / Збiрник наукових праць Житомирського вiйськового iнституту iменi С.П. Корольова. - 2013. - № 8. - с. 47–53.

Ткалич В.Л. Обработка результатов технических измерений / В.Л. Ткалич, Р.Я. Лобковская. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. - 72 с.

Павлюк В. В. Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж / В.В. Павлюк // Системи обробки інформації. - 2018. - № 2(153). - С. 144-151. DOI: 10.30748/soi.2018.153.18.

Jackson R. Direction of arrival estimation using directive antennas in uniform circular arrays / Jackson Brad R., Sreeraman Rajan, Bruce J. Liao and Sichun Wang~// IEEE Transactions on Antennas and Propagation. - 2015. - Vol. 63, no. 2. - pp. 736-747.

Mohammadi S. Direction of Arrival Estimation in Conformal Microstrip Patch Array Antenna / S. Mohammadi, A. Ghani, S. H. Sedighy // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. - 2018. - Vol. 66, Iss.1. - pp. 511–515.

Tsyporenko V. V. Development of direct method of direction finding with two-dimensional correlative processing of spatial signal / V. V. Tsyporenko, V. G. Tsyporenko // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling system. - 2016. - Vol 6, №9(84). - pp. 63–70.

Ципоренко В. В., Ципоренко В. Г., Чухов В. В. і Андреєв О. В. (2018) Аналіз точності безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з двовимірною кореляційною обробкою просторового сигналу, Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(72), с. 23-31.

Jian Y. Long baseline direction finding and localization algorithms for noise radiation source / Y. Jian, C. Wangjie, L. Lei, N. Xiaokang // Proc. of the 12th International Conference Signal Processing (ICSP). - 2014. - 19–23 Oct. pp. 52–57.

Родс Д.Р. Введение в моноимпульсную радиолокацию / Пер. с англ. Б.М.Герасимова, под ред. Л.Д.Бахраха. - М.: Сов.радио, 1960. - 160 с.

Wiesbeck W. Radar 2020: The Future of Radar Systems / W. Wiesbeck, Sit L., M. Younis, T. Rommel, G. Krieger and A. Moreira // International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), At Milano, 2015.

Cook B. Real-Time Radar-Based Tracking and State Estimation of Multiple Non-Conformant Aircraf / B. Cook, T. Arnett, O. Macmann, M. Kumar // SciTech Forum, Grapevine, Texas, 9 - 13 January 2017.

Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация. / А.И.Леонов, К.И.Фомичев. - М.: Сов. радио, 1970. - 392 с.

Войтко В.В., Ільницький А.І., Казаров А.А. Спосіб двоканального фазового моноімпульсного пеленгування джерел радіовипромінювання станціями радіомоніторингу. - Деклараційний патент № 107503 на корисну модель U 2015 12210. - Бюл. №11 від 10.06.2016 р.

Войтко В.В., Ільницький А.І., Казаров А.А. Пристрій двоканального однобазового моноімпульсного вимірювання пеленгу на джерело радіовипромінювання станціями радіомоніторингу на несучій частоті вхідних сигналів. - Деклараційний патент № 122275 на корисну модель U 2017 08068. - Бюл. №24, 26.12.2017 р.

References

Rembovskij A. M. ed., Ashimhin A. V. and Koz'min V. A. (2010) Radiomonitoring: zadachi, metody, sredstva Moskow, Goryachaya liniya - Telekom, 624 p.

Radzievskij V. G. and P. A. Trifonov (2009) Obrabotka sverhshirokopolosnyh signalov i pomekh Moskow, Radiotekhnika, 288 p.

Shirman YA. D. and Manzhos V. N. (1981) Teoriya i tekhnika obrabotki radiolokatsionnoy informatsii Moskow, Radio i svyaz', 416 p.

Slobodyanyuk P. V. eds., Blagodarnii V. G. and Stupak V. S. (2008) Dovіdnik z radіomonіtoringu. [Reference of radio monitoring]. Nіzhin, Aspekt-Polіgraf, 588 p.

Tuncer T. and Friedlander B. (2009) Classical and Modern Direction-of-Arrival Estimation Academic Press, 456 p.

Meng Y., Stoica P. and Wong K. (1996) Estimation of the directions of arrival of spatially dispersed signals in array processing. IEE Proceedings - Radar, Sonar and Navigation, Vol. 143, Iss. 1, pp. 1-9. DOI: 10.1049/ip-rsn:19960170.

Zhang L., Liu Y., Yu J. and Liu K. (2018) Low-Complexity Spatial Parameter Estimation for Coherently Distributed Linear Chirp Source. IEEE Access, Vol. 6, pp. 75843-75854. DOI: 10.1109/access.2018.2883530.

Nechaev Y. B., Peshkov I. V. and Fortunova N. A. (2018) Evaluating Cramer-Rao Bound for Conformal Antenna Arrays with Directional Emitters for Doa-Estimation. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, Iss. 75, pp. 16-24. DOI: 10.20535/radap.2018.75.16-24.

Voitko V. V. and Ilnytskyi A. I. (2017) Mathematical model of instantaneous frequency measuring process of radioemission phasemeasuring sources by interference type devices. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 70, pp. 17-22. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.17-22.

Svetozarov V. V. (2005) Osnovy statisticheskoj obrabotki rezul'tatov izmerenij, Moskow, MIFI, 400 p.

Logachov S. V., Hudov G. V. and Dz'ubchuk R. V. (2013) The research of the methods for identification of radiotechnical measurements accompanied by closely located space objects. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No 8, pp. 47-53. (in Ukrainian).

Tkalich V. L. and Lobkovskaya R. Ya. (2011) Obrabotka rezul'tatov tekhnicheskih izmerenij, SPb, SPbGU ITMO, 72 p.

Pavlyuk V. V. (2018) Approaches to the construction of multi-channel software defined radio control system for the telecommunication networks. Information processing systems, no. 2(153). pp. 144-151. DOI: 10.30748/soi.2018.153.18.

Jackson B. R., Rajan S., Liao B. J. and Wang S. (2015) Direction of Arrival Estimation Using Directive Antennas in Uniform Circular Arrays. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 63, Iss. 2, pp. 736-747. DOI: 10.1109/tap.2014.2384044.

Mohammadi S., Ghani A. and Sedighy S.H. (2018) Direction-of-Arrival Estimation in Conformal Microstrip Patch Array Antenna. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 66, Iss. 1, pp. 511-515. DOI: 10.1109/tap.2017.2772085.

Tsyporenko V. and Tsyporenko V. (2016) Development of direct method of direction finding with two-dimensional correlative processing of spatial signal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, Iss. 9 (84), pp. 63-70. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.85599.

Tsyporenko V. V., Tsyporenko V. G., Chukhov V. V. and Andreiev O. V. (2018) Analysis of Accuracy of Direct Digital Method of Correlative-Interferometric Direction Finding with Two-Dimensional Correlative Processing of Spatial Signal. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, Iss. 72, pp. 23-31. DOI: 10.20535/radap.2018.72.23-31.

Yang J., Chen W., Li L. and Ni X. (2014) Long baseline direction finding and localization algorithms for noise radiation source. 2014 12th International Conference on Signal Processing (ICSP), pp. 52–57. DOI: 10.1109/icosp.2014.7014968.

Rods D. R. (1960) Vvedeniye v monoimpul'snuyu radiolokatsiyu Moskow, Sov.radio, 160 p.

Wiesbeck W., Sit L., Younis M., Rommel T., Krieger G. and Moreira A. (2015) Radar 2020: The future of radar systems. 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). DOI: 10.1109/igarss.2015.7325731.

Cook B., Arnett T. J., Macmann O. and Kumar M. (2017) Real-Time Radar-Based Tracking and State Estimation of Multiple Non-Conformant Aircraft. AIAA Information Systems-AIAA Infotech @ Aerospace. DOI: 10.2514/6.2017-1133.

Leonov A. I. and Fomichev K. I. (1970) Monoimpul'snaya radiolokatsiya, Moskow, Sov. radio, 392 p.

Voytko V. V., Il'nyts'kyy A. I. and Kazarov A. A. (2016) Sposib dvokanal'noho fazovoho monoimpul'snoho pelenhuvannya dzherel radiovyprominyuvannya stantsiyamy radiomonitorynhu, Patent UA107503.

Voytko V. V., Il'nyts'kyy A. I. and Kazarov A. A. (2017) Prystriy dvokanal'noho odnobazovoho monoimpul'snoho vymiryuvannya pelenhu na dzherelo radiovyprominyuvannya stantsiyamy radiomonitorynhu na nesuchiy chastoti vkhidnykh syhnaliv, Patent UA122275.

Опубліковано
2020-06-30
Як цитувати
Войтко , В. В., Ільницький , А. І., Ільяшов , О. А., Стейскал, А. Б. і Марченко , А. О. (2020) «Статистичні оцінки точності моноімпульсного пеленгування джерел радіовипромінювання двоканальними фазовими пристроями », Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), с. 30-37. doi: 10.20535/RADAP.2020.81.30-37.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань