Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу

  • В. В. Войтко Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони України
  • А. І. Ільницький Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ключові слова: математична модель, миттєва частота, джерело радіовипромінювання, сигнал, пристрій, детектор

Анотація

У статті наведено аналітичний підхід, який є математичною формалізацією фізичних процесів, що відбуваються при визначенні оцінок несучої частоти джерел радіовипромінювання під час ведення радіомоніторингу. Розроблено математичну модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу та вирішено завдання визначення структури відповідного пристрою. Отримані аналітичні вирази можуть бути використані для розробки нових і удосконалення існуючих методів миттєвого визначення несучої частоти джерел радіовипромінювання з подальшим розробленням пристроїв їх реалізації.

Біографії авторів

В. В. Войтко, Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони України
Войтко В. В., старший науковий співробітник
А. І. Ільницький, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ільницький А. І., к.т.н., доцент інституту телекомунікаційних систем

Посилання

Перелік посилань

Ільяшов О.А. Оцінка інформативності моніторингових ознак і сигнатур та міри їх невизначеності при розпізнаванні джерел та об'єктів моніторингу в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем~/ О.А. Ільяшов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2016. - № 67. - с. 77-83.

Рембовский А.М. Радиомониторинг. Задачи, методы, средства / А. М. Рембовский, А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин ; под ред. А. М. Рембовского. - М. : Горячая линия-Телеком, 2010. - 624 с.

Ципоренко В.В. Дослідження безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним кореляційним обробленням / В. В. Ципоренко // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка». - № 170. - 2012. - С. 172-179.

Радзиевский В.Г. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. / В.Г. Радзиевский, П.А.Трифонов. - М. : Радиотехника, 2009. - 288 с.

Логачев С.В. Дослiдження методiв iдентифiкацiї радiотехничнiх вимiрiв при супроводi близько розташованих об’єктiв / С.В. Логачев, Г.В. Худов, Р.В. Дзюбчук / Збiрник наукових праць Житомирського вiйськового iнституту iменi С.П. Корольова. - 2013. - №8. - С. 47–53.

Слободянюк П. В. Довідник з радіомоніторингу / П. В. Слободянюк, В. Г. Благодарний, В. С. Ступак; під. заг. ред П. В. Слободянюка. - Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. - 588 с.

Светозаров В.В. Основы статистической обработки результатов измерений / В.В. Светозаров.- М.: МИФИ, 2005. - 400 с.

Ткалич В.Л., Лобковская Р.Я. Обработка результатов технических измерений / В.Л. Ткалич, Р.Я.Лобковская. - СПб. : СПбГУ ИТМО, 2011. - 72 с.

References

Iliashov, O. A. (2016) The evaluation of monitoring informative features, signatures and the measures of their ambiguity during recognition objects and sources of monitoring in the information environment of telecommunication systems. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 67, pp. 77-83. (in Ukrainian).

Rembovskii A. M. ed., Ashikhmin A. V. and Koz'min V. A. (2010) Radiomonitoring. Zadachi, metody, sredstva [Radiomonitoring - tasks, methods, tools], Moskow, Goryachaya liniya-Telekom, 624 p.

Tsyporenko V. V. (2011) Bezposhukovyi tsyfrovyi metod spektralnoho koreliatsiino-interferometrychnoho radiopelenhuvannia z podviinym koreliatsiinym obroblenniam. Radiotekhnika KhNURE, No 167, pp. 73-77.

Radzievskii V.G. and Trifonov P.A. (2009) Obrabotka sverkhshirokopolosnykh signalov i pomekh [Processing of ultra-wideband signals and interference]. Moskow, Radiotekhnika, 288 p.

Logachov S. V., Hudov G. V. and Dz'ubchuk R. V. (2013) The research of the methods for identification of radiotechnical measurements accompanied by closely located space objects. Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No 8, pp. 47-53. (in Ukrainian)

Slobodianiuk P. V. ed., Blahodarnyi V. H. and Stupak V. S. (2008) Dovidnyk z radiomonitorynhu [Radiomonitoring Handbook], Nizhyn, Aspekt-Polihraf, 588 p.

Svetozarov V.V. (2005) Osnovy statisticheskoi obrabotki rezul'tatov izmerenii [Basics of statistical processing of measurement results], Moskow, MIFI, 400 p.

Tkalich V.L. and Lobkovskaya R.Ya. (2011) Obrabotka rezul'tatov tekhnicheskikh izmerenii [Processing of technical measurement results], SPb., SPbGU ITMO, 72 p.

Опубліковано
2017-09-30
Як цитувати
Войтко, В. В. і Ільницький, А. І. (2017) «Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(70), с. 17-22. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.17-22.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань