До питання цифрової обробки в когерентній імпульсно – доплерівській радіолокаційній станції, що випромінює імпульсний складний зондувальний сигнал з кнопковою діаграмою невизначеності

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: частотна модуляція, функція невизначеності, узгоджений фільтр, коррелятор, доплерівська частота

Анотація

Проаналізовано потенційні роздільні здатності за дальністю та радіальною швидкістю імпульсних складних сигналів із симетричною лінійною частотною модуляцією, трикутною, трапецеїдальною, квадратичною, кубічною частотною модуляцією та псевдовипадкових сигналів. Зроблені висновки щодо переваг відповідних складних сигналів з кнопкоподібною діаграмою невизначеності. Розроблено рекомендації для визначення числа доплерівських каналів. Оцінено складність реалізації багатоканальних трактів виявлення сигналу відбиття у вигляді багатоканального за доплерівською частотою тракту на базі узгоджених фільтрів або кореляторів з наданням відповідних структурних схем.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література:

Баскаков А. И. Зондирующие радиолокационые сигналы: учебное пособие / А. И. Баскаков, Т. С. Жутяева, Ю. И. Лукашенко. – М. : Издательский дом МЭИ, 2011. – 56 с., – Режим доступа: 2819 . – ISBN 978-5-383-00659-7.

Захарченко Н. В. Оценка информационной скрытности таймерных сигнальных конструкций в системах передачи конфиденциальной информации/ Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Б. К. Радзимовский // Збірник наукових праць ОНАЗ ім.О.С.Попова. – 2011. – № 1. – С. 3 –8.

Мрачковський О. Д. Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією / О.Д. Мрачковський., Ю.Ю. Реутська, В.С. Соловйов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – С. 56–60.

Мрачковський О. Д. Аналіз зондую чого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією / О.Д. Мрачковський., Ю.Ю. Реутська, В.С. Соловйов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – С. 66–70.

Мельников Ю.П. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников радиоизлучения / Ю. П. Мельников, С. В. Попов – М. : «Радиотехника», 2008. – 430 с.

Бичков В.Е. Дослідження потенційних характеристик псевдошумового радіолокаційного сигналу в області сильної і слабкої кореляції / В.Е. Бичков, О.Д. Мрачковський, І.В. Ольшевський // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – С. 37–42.

Борисов В. И., Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов / В. И. Борисов, В. М. Зинчук, А. Е. Лимарев – М. : «Радио и связь», 2003. – 640с. – ISBN: 5–256–01672– 5

Цифровые анализаторы спектра / Плотников В. Н., Белинский А. В., Суханов В. А., Жигулевцев Ю. Н. – М. : «Радио и связь», 1990. – 182 с.

Мрачковський О.Д. Класифікація імпульсних зондуючих локаційних сигналів по виду діграми невизначеності / О.Д. Мрачковський // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2009. – № 39. – C. 40–46.

Бичков В. Е. Фільтри зменшення бічних пелюстків / В.Е. Бичков // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2010. – №41. – C. 43–46.

References:

Baskakov A. I., Zhutiaeva T. S., Lukashenko Yu. I. Zondiruiushchie radiolokatsionye signaly: uchebnoe posobie. M. : Izdatelskii dom MEI, 2011, 56 p., – Rezhim dostupa : 2819. – ISBN 978-5-383-00659-7.

Zakharchenko N. V., Korchinskii V. V., Radzimovskii B. K. Otsenka informatsionnoi skrytnosti taimernykh signalnyh konstrukcii v sistemakh peredachi konfidentsialnoi informatsii. Zbіrnyk naukovykh prats ONAZ іm.O.S.Popova, 2011, № 1, pp. 3–8.

Mrachkovskyi O. D., Reutska Yu. Yu., Soloviov V .S. Analiz spektralnyx ta korelsaciinykh kharakterystyk zonduiuchogo syhnalu iz trykutnoiu vnutrishnoimpulsnoiu chastotnoiu moduliaciieiu. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, №48, 2012, pp. 56-60.

Mrachkovskyi O. D., Reutska Yu. Yu., Soloviov V. S. Analiz zonduiuchogo syhnalu iz trapeceiidalnoiu vnutrishnoimpulsnoiu chastotnoiu moduliaciieiu. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, №49, 2012, pp. 66-70.

Melnikov Yu. P., Popov S. V. Radiotekhnicheskaia razvedka. Metody otsenki effektivnosti mestoopredeleniia istochnikov radioizlucheniia. M. : «Radiotekhnika», 2008. – 430 p.

Bychkov V. E., Mrachkovskyi O. D., Olshevskyi I. V. Doslidzhennia potenciinykh kharakterystyk psevdoshumovoho radiolokatsiinogo syhnalu v oblasti sylnoi i slabkoi koreliatsii. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, №34, 2007, pp. 37-42.

Borisov V. I., Zinchuk V. M., Limarev A. E. Pomehozashchishchennost sistem radiosviazi s rasshireniem spektra signalov. Moskva, Radio i sviaz, 2003, 640p., ISBN–5–256–01672–5

Plotnikov V. N., Belinskii A. V., Suhanov V. A., Zhigulevtsev Yu. N. Tsifrovye analizatory spektra. M. : «Radio i sviaz», 1990, 182 p.

Mrachkovskyi O. D. Klassifikatsiia impulsnyh zondiruiushchikh signalov po vidu diagrammy neopredelennosti. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, №39, 2009, pp. 40-46.

Bychkov V.E. Filtry zmenshennia bichnyx peliustkiv. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, №41, 2010, pp. 43-46.

Опубліковано
2013-04-30
Як цитувати
Мрачковський, О. і Реутська, Ю. (2013) «До питання цифрової обробки в когерентній імпульсно – доплерівській радіолокаційній станції, що випромінює імпульсний складний зондувальний сигнал з кнопковою діаграмою невизначеності», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(52), с. 84-91. doi: 10.20535/RADAP.2013.52.84-91.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>