Макроскопічний аналіз задачі радіокерування

Автор(и)

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.55.89-96

Ключові слова:

макроскопічний аналіз, радіокерування, інформація, відносна помилка, моделі заміщення, ймовірність

Анотація

На підставі інформаційно – ймовірнісного підходу до аналізу проблеми радіокерування розглянуто закономірності зміни ймовірності виконання задачі радіокерування в залежності від кількості керуючої інформації, інформаційної спроможності та відносної помилки системи радіокерування. Визначено час, необхідний для виконання задачі радіокерування. Враховано вплив констант швидкості зростання цієї ймовірності та інформаційної спроможності на час виконання задачі радіокерування. Розглянуто типові моделі заміщення систем радіокерування та відносні помилки від перехідного процесу. Визначено інформаційні спроможності моделей заміщення з врахуванням постійних часу та часу запізнення. Встановлено залежності ймовірності виконання задачі радіокерування від постійних часу, часу запізнення та константи швидкості зростання цієї ймовірності.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем

Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література

Меркулов В.И. Авиационные системы радиоуправления. Том 1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа / Под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. – М.: Радиотехника, 2003. – 192 с. ISBN 5-93108-035-х.

Бичковський В.О. Логічний аналіз обмінних процедур в системах радіокерування / В.О. Бичковський, С.П. Циганенко // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи “РТПСАС 2012” : Міжн. наук.-техн. конф. : тези доп. / НТУУ «КПІ». – Київ, 11-15 березня 2012. – с. 49-50.

Николаев В.И. Системотехника: методы и приложения / В.И. Николаев, В.М. Брук. – М. : Машиностроение, 1985. – 199 с.

Денисов А.А. Информационные основы управления / А.А. Денисов. – Л. : Энергоатомиздат, 1983. – 72 с.

Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств / П.В. Новицкий. – М. : Энергия, 1968. – 248 с.

Чуев Ю.В. Прогнозирование количественных характеристик процессов / Ю.В. Чуев, Ю.Б. Михайлов, В.И. Кузьмин. – М. : Сов. радио, 1975. – 400 с.

Прохоренко В.А., Смирнов А.Н. Прогнозирование качества систем / В.А. Прохоренко, А.Н. Смирнов. – Минск : Наука и техника, 1976. – 199 с.

Ацюковский В.А. Построение систем связей комплексов оборудования летательных аппаратов / В.А. Ацюковский. – М. : Машиностроение, 1976. – 240 с.

Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування / В.А. Ацюковский. – К. : Задруга, 1999. – 424 с.

References

Kanashhenkova A.I., Merkulova V.I., eds. (2003) Aviacionnye sistemy radioupravlenija. Tom 1. Principy postroenija sistem radioupravlenija. Osnovy sinteza i analiza [Aircraft radio system. Volume 1. Principles of construction of radio. Basics of synthesis and analysis]. Moskow, Radiotekhnika Publ., 192 p.

Bychkovskyi V.O., Tsyhanenko S.P. (2012) Lohichnyi analiz obminnykh protsedur v systemakh radiokeruvannia [Logical analysis exchange procedures in radio control systems]. Radioengineering fields, Signals, Devices and System (RTPSAS 2012). Kyiv, pp. 49-50. Available at: http://conf.rtf.kpi.ua/ua/2012/sec2/64-bychkovskii-tsiganenko

Nikolaev V.I., Bruk V.M. (1985) Sistemotekhnika: metody i prilozhenija [Systems Engineering: Methods and Applications]. Moskow, Mashinostroenie Publ., 199 p.

Denisov A.A. (1983) Informatsionnye osnovy upravlenija [Information bases of management]. Leningrad, Energoatomizdat Publ., 72 p.

Novitskiy P.V. (1968) Osnovy informatsionnoy teorii izmeritel'nykh ustroystv [Fundamentals of information theory of measuring devices]. Moskow, Energija Publ., 248 p.

Chuev Ju.V., Mikhaylov Ju.B., Kuz'min V. I. (1975) Prognozirovanie kolichestvennykh kharakteristik protsessov [Prediction of quantitative characteristics of processes]. Moskow, Sov. Radio Publ., 400 p.

Prokhorenko V.A., Smirnov A.N. (1976) Prognozirovanie kachestva system [Prediction of quality systems]. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 199 p.

Atsjukovskiy V.A. (1976) Postroenie sistem svjazey kompleksov oborudovanija letatel'nykh apparatov [Design and construction of communications systems equipment of aircraft]. – Moskow, Mashinostroenie Publ., 240 p.

Ostapenko Yu.O. (1999) Identyfikatsiia ta modeliuvannia tekhnolohichnykh obiektiv keruvannia [Identification and modeling of process control objects]. Kyiv, Zadruha Publ., 424 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-09

Як цитувати

Бичковський, В. і Реутська, Ю. (2013) «Макроскопічний аналіз задачі радіокерування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(55), с. 89-96. doi: 10.20535/RADAP.2013.55.89-96.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>