Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому

Автор(и)

  • Ю. Ф. Зіньковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Б.М. Уваров Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-3375-6181

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2014.58.90-103

Ключові слова:

електронний апарат, чарунка, мікрозбірка, модель двополюсника, теплова модель, температури елементів

Анотація

Розглянуті особливості теплових процесів у структурних модулях першого конструктивного рівня радіоелектронного апарату – чарунках та мікрозбірках, елементах їх електронної структури. Проаналізовані коефіцієнти корисної дії структурно-конструктивних модулів, показники енергетичної досконалості резисторів, конденсаторів, індуктивностей на основі моделей еквівалентних двополюсників. Запропонована математична модель теплового поля мікрозбірки, одержано аналітичне рівняння для визначення температур всіх її елементів.

Біографії авторів

Ю. Ф. Зіньковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., професор професор кафедри конструювання тв виробництва радіоапаратури

Б.М. Уваров, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Уваров Б.М., д.т.н., професор кафедри конструювання тв виробництва радіоапаратури

Посилання

Перелік посилань

Уваров Б.М. Оптимізація теплових режимів та надійності конструкцій радіоелектронних засобів з імовірнісними характеристиками / Б.М. Уваров, Ю.Ф. Зіньковський: – К. : “Корнійчук”, 2011. – 201 с.

Лыков А.В. Тепломассообмен (Справочник) / А.В. Лыков. – М. : Энергия, 1978. – 480 с.

Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – М. : Высш. школа, 1982. – 327 с.

Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності : ДСТУ 2992-95. – [Чинний від 1996 – 01 – 01]. – К. : Держстандарт України. – 77 с. – (Національні стандарти України).

Прытков С.Ф. Надежность электрорадиоизделий / С.Ф. Прытков, В.М. Горбачева, М.Н. Мартынова, Г.А. Петров. – М. : МО РФ и НИИ “Электронстандарт”, 2004. – 620 c.

References

Uvarov B.M. and Zinkovskyi Iu.F. (2011) Optymizatsiia teplovykh rezhymiv ta nadiinosti konstruktsii radioelektronnykh zasobiv z imovirnisnymy kharakterystykamy, Kyiv, Korniichuk Publ., 201 p.

Lykov A.V. (1978) Teplomassoobmen (Spravochnik) [Heat and Mass transfer (directory)]. Moskow, Energiya Publ., 480 p.

Belyaev N.M. and Ryadno A.A. (1982) Metody teorii teploprovodnosti [Methods of the theory of heat conduction]. Moskow, Vysshaya shkola Publ., 327 p.

Vyroby elektronnoi tekhniky. Metody rozrakhunku nadiinosti : DSTU 2992-95 [Electronic devices. methods calculating the reliability: GOST 2992-95]

Prytkov S.F., Gorbacheva V.M., Martynova M.N. and Petrov G.A. (2004) Nadezhnost' elektroradioizdelii, Moskow, MO RF i NII “Elektronstandart”, 620 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-30

Як цитувати

Зіньковський, Ю. Ф. і Уваров, Б. (2014) «Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(58), с. 90-103. doi: 10.20535/RADAP.2014.58.90-103.

Номер

Розділ

Конструювання радіоапаратури

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>