Визначення показників надійності радіоелектронних апаратів, що обумовлюються тепловими режимами

  • A. V. Nikitchuk Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • B. M. Uvarov Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0003-3375-6181
Ключові слова: надійність, РЕЗ, відмова, мікрозбірка, теплове поле, тепло, показники надійності, автоматизація, розрахунок надійності

Анотація

У роботі розглянуто основні характеристики показників надійності радіоелектронних засобів (РЕЗ), методи їх розрахунку. Запропоновані математичні моделі для визначення параметрів теплового поля та одержані аналітичні рішення для розрахунків температур у мікрозбірках, які враховують відвід теплоти з усіх поверхонь пластини-основи до оточуючого її об’єму. Описаний комплексний програмний модуль для розрахунків температур елементів електронної структури, встановлених на основі мікрозбірки, та показників її надійності.

Біографії авторів

A. V. Nikitchuk, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Нікітчук А.В., аспірант радіотехнічного факультету

B. M. Uvarov, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Уваров Б.М., д.т.н. професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Перелік посилань

Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності : ДСТУ 2992-95. – К. : Держстандарт України. – 77 с. – (Національні стандарти України).

Надежность электрорадиоизделий / С.Ф. Прытков, В.М. Горбачева, М.Н. Мартынова, Г.А. Петров. – МО РФ и НИИ «Электронстандарт», 2004. – 620 с.

Уваров Б.М. Автоматизація визначення показників механічної витривалості, теплових режимів та надійності радіоелектронних апаратів [Електронний ресурс] / Б.М. Уваров. – К. : НТУУ “КПІ“, 2013. – 111 с.

Лыков А. В. Тепломассообмен / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1978. ̶ 480 с.

Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – М. : Высшая школа, 1982. – 327 с.

References

DSTU 2992-95. (1996) Vyroby elektronnoi tekhniky. Metody rozrakhunku nadiinosti [State Standard 2992-95. Electronics products. Methods of calculation of reliability]. Kyiv, 77 p.

Prytkov S.F., Horbacheva V.M., Martynova M.N. and Petrov H.A. (2004) Nadezhnost elektroradyoyzdelyi [The reliability of radio electronic products]. Moscow, NII «Elektronstandart»,. 620 p.

Uvarov B.M. Avtomatizatsiia vyznachennja pokaznykiv mekhanichnoji vytryvalosti, teplovykh rezhymiv ta nadijnosti radioelektronnykh aparativ [Automation of determination of mechanical endurance, thermal modes and reliability of radioelectronic devices]. Kyiv, NTUU ”KPI”, 2013. 111 p.

Lykov A.V. (1978) Teplomassoobmen [Heat and Mass Transfer]. Moscow, Energiya Publ., 480 p.

Belyaev N.M. and Ryadno A.A. (1982) Metody teorii teploprovodnosti [Methods of the theory of heat conduction]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 327 p.

Опубліковано
2014-06-30
Як цитувати
Nikitchuk, A. V. і Uvarov, B. M. (2014) «Визначення показників надійності радіоелектронних апаратів, що обумовлюються тепловими режимами», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(57), с. 92-103. doi: 10.20535/RADAP.2014.57.92-103.
Номер
Розділ
Конструювання радіоапаратури