Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів

  • В. О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю. Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: оператор, інформація, ефективність, прогнозування

Анотація

На підставі динамічної трактовки інформаційного обміну в групі операторів запропонована прогнозна модель для оцінки ефективності такого обміну. У разі формування прогнозуючої функції введено відносні показники, що дало можливість спростити опис процесу обміну та перевести задачу на рівень прогнозування методом аналогій. Встановлено співвідношення між показниками ефективності та відносними помилками операторів. Визначено закономірності зміни відносних помилок операторів. Проаналізовано залежність відношення помилок операторів на початку та в кінці прогнозування. Визначено час виконання поставленої задачі у разі передбачених вимог до відносної помилки одного або другого операторів. Показано, що процедура прогнозування передбачає визначення необхідного співвідношення відносних помилок операторів на початку їх роботи для забезпечення їх певного співвідношення через заданий час з заданими параметрами, що враховують константи швидкості зростання ефективностей роботи.

Біографії авторів

В. О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В. О., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю. Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Реутська Ю. Ю., асистент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Кузнєцов Ю. М. Прогнозування розвитку технічних систем / Ю. М. Кузнєцов , Р. А. Скляров. – К. : ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2004. – 323 с. ISBN 966-7569-79-9.

Шибанов Г. П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек – техника / Г. П. Шибанов . – М. : Машиностроение, 1983. – 263 с.

Згуровський М. З Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 544 с. ISBN 978-966-552-153-2.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств / П. В. Новицкий. – М. : Энергия, 1968. – 248 с.

Современная теория фильтров и их проектирование / Под ред. Г. Темеша, С. Митра. – М. : Мир, 1977. – 560 с.

Козловский В. В. Синтез неоднородных электромагнитных сред / В. В. Козловский, В. А. Бычковский, Г. С. Свечников, А. В. Згурский. – К. : Наукова думка, 1992. – 264 с.

References

Kuznietsov Iu. M. and Skliarov R. A. (2004) Prohnozuvannia rozvytku tekhnichnykh system [Forecasting of development of technical systems]. Kyiv, TOV ZMOK – PP HNOZYS Publ., 323 p. – ISBN 966-7569-79-9.

Shibanov G. P. (1983) Kolichestvennaya otsenka deyatel'nosti cheloveka v sistemakh chelovek – tekhnika [Quantitative assessment of human activities in the systems people - machinery]. Moskow, Mashinostroenie Publ., 263 p.

Zhurovskyi M. Z. and Pankratova N. D. (2007) Osnovy systemnoho analizu [Fundamentals of Systems Analysis ]. Kyiv, BHV Publ., 544 p. – ISBN 978-966-552-153-22.

Novitskii P. V. (1968) Osnovy informatsionnoi teorii izmeritel'nykh ustroistv [Foundations of information theory of measurement devices]. Moskow, Energiya Publ., 248 p.

Temes G. C. and Mitra S. K. eds. (1973) Modern filter theory and design. Wiley, New York.

Kozlovskii V. V., Bychkovskii V. A., Svechnikov G. S. and Zgurskii A. V. (1992) Sintez neodnorodnykh elektromagnitnykh sred [Synthesis of non-uniform electromagnetic environments ]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 264 p.

Опубліковано
2014-09-30
Як цитувати
Бичковський, В. О. і Реутська, Ю. Ю. (2014) «Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(58), с. 47-54. doi: 10.20535/RADAP.2014.58.47-54.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика