Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації

Автор(и)

  • Ю.М. Бойко Хмельницький національний університет, м. Хмельницький http://orcid.org/0000-0003-0603-7827
  • О.І. Єрьоменко Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2014.58.55-66

Ключові слова:

тактова синхронізація, стаціонарний стан, дисперсія помилки, дискримінаційна характеристика

Анотація

У роботі представлені математичні моделі формалізації аналітичного опису пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації. Запропоновано проводити оптимізацію пристроїв тактової синхронізації шляхом представлення їх самостійним пристроєм, а якість роботи оцінювати мірою точності дисперсією флуктуаційної помилки. Показано, що використання такого підходу дозволяє здійснити структурний синтез пристрою тактової синхронізації пошуком структури пристрою, яка забезпечує екстремум призначеного критерію ефективності.

Біографії авторів

Ю.М. Бойко, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Бойко Ю.М., к.т.н., доцент кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій

О.І. Єрьоменко, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Єрьоменко О.І., старший викладач кафедри фізики і електротехніки

Посилання

Перелік посилань

Бойко Ю.М. Проектування та моделювання систем синхронізації у цифрових приймачах QPSK – сигналів систем супутникового зв’язку/ Ю. М. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №3. – C. 162-171.

Блехман И.И. Синхронизация динамических систем / И.И. Блехман. – М. : Наука, 1971. – 894 с.

Boiko J. Noise immunity assessment in telecommunication systems with cascade encoding structures / J. Boiko, O. Eromenko // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET). – 2014. – pp. 431-433.

Boiko J. Improving noise immunity of QPSK demodulation of signals in digital satellite communication systems / J. Boiko, V. Stetsiuk, V. Michan // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET). – 2012. – p. 257.

Boiko, Yu.M. Improving effectiveness for processing signals in data transmission channels with phase manipulation / Yu.M .Boiko, R.O. Boryachok // Microwave & Telecommunication Technology ; 2013 23rd Int. Crimean Conf. – 2013. – рр. 262-263.

Бойко Ю.М. Систематизація показників розрахунку енергетичного бюджету лінії "Супутниковий ретранслятор Metop/Fengyun наземна станція" // Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку ; ІV й Міжнародний радіоелектронний форум ММФ-2011 ; 19-20 жовтня. – Харків : ХНУРЕ. – Т. 1. Ч. 2. – С. 42 46.

Boiko J.M. Research of to antijammingnes of signals is with phase manipulation in digital satellite channels passed information / J.M. Boiko, R.O. Boryachok // Modern directions of theoretical and applied researches 2013 SWorld Scopus, 19-30 March, Odessa.

Бойко Ю.М. Моделювання цифрових каналів передавання інформації із завадостійким кодуванням / Ю.М. Бойко, Р.О. Борячок // Обробка сигналів і негаусівських процесів ; IV міжн. наук.-практ. конф. ; 22 – 24 травня 2013. – Черкаси : ЧДТУ.

References

Boiko Iu.M. (2012) Proektuvannia ta modeliuvannia system synkhronizatsii u tsyfrovykh pryimachakh QPSK – syhnaliv system suputnykovoho zv’iazku [Design and simulation of synchronization in digital receivers QPSK - signals of satellite communications]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky, No 3, pp. 162-171.

Blekhman I.I. (1971) Sinkhronizatsiya dinamicheskikh sistem [Synchronization of dynamical systems]. Moskow, Nauka Publ., 894 p.

Boiko J. and Eromenko O. (2014) Noise immunity assessment in telecommunication systems with cascade encoding structures. Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET), 2014 International Conference on, pp. 431-433.

Boiko J., Stetsiuk V. and Michan V. (2012) Improving noise immunity of QPSK demodulation of signals in digital satellite communication systems. Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science (TCSET), 2012 International Conference on, p. 257.

Boiko, Yu.M. and Boryachok, R.O. (2013) Improving effectiveness for processing signals in data transmission channels with phase manipulation. Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2013 23rd International Crimean Conference, рр. 262-263.

Boiko Iu. M. (2011) Systematyzatsiia pokaznykiv rozrakhunku enerhetychnoho biudzhetu linii "Suputnykovyi retransliator Metop/Fengyun – nazemna stantsiia" [Ordering of parameters calculation the energy budget line “satellite transponder Metop / Fengyun – ground station”]. Prykladna radioelektronika. Stan i perspektyvy rozvytku MMF-2011 [Applied electronics. State and development prospects]. Vol. 1. Is.. 2. – pp. 42 –46.

Boiko J. M. and Boryachok R. O. (2013) Research of to antijammingnes of signals is with phase manipulation in digital satellite channels passed information. Modern directions of theoretical and applied researches. 2013 SWorld Scopus: 19-30.

Boiko Iu.M. and Boriachok R.O. (2013) Modeliuvannia tsyfrovykh kanaliv peredavannia informatsii iz zavadostiikym koduvanniam [Simulation of digital information transmission channels of anti-interference coding]. Obrobka syhnaliv i nehausivskykh protsesiv, IV mizhn. nauk.-prakt. konf. [Non Gause Signal Processing, IV Int. Conf.]. Cherkasy, ChDTU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-09-30

Як цитувати

Бойко, Ю. і Єрьоменко, О. (2014) «Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(58), с. 55-66. doi: 10.20535/RADAP.2014.58.55-66.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика