Підвищення завадостійкості блоків оброблення сигналів засобів телекомунікацій на основі модифікованих схем синхронізації

Ключові слова: синхронізація, поліфазний фільтр, завадостійкість, інтерполяція

Анотація

У роботі представлені математичні моделі формалізації аналітичного опису процесу синтезу поліфазних фільтрів пристроїв синхронізації блоків обробки сигналів засобів телекомунікацій. Запропоновано пристрій синхронізації засобів телекомунікацій шляхом використання поліфазних та багатофазних фільтрів. Розроблено імітаційну схему каналу передавання інформації з використанням рішень поліфазної інтерполяції. Показано, що використання такого підходу дозволяє здійснити структурний синтез пристрою тактової синхронізації, підвищити завадостійкість блоків оброблення сигналів та отримати виграш від застосування модифікованих схем для заданого рівня ймовірності бітової помилки.

Біографія автора

J. M. Boiko, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Бойко Ю. М., к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та зв'язку

Посилання

Перелік посилань

Бойко Ю.М. Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації / Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – с. 55-66.

Бойко Ю.М. Оптимізація пристроїв синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації / Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко, В.М. Ткачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. № 5. – С. 144-151.

Бойко Ю.М. Проектування та моделювання систем синхронізації у цифрових приймачах QPSK – сигналів систем супутникового зв’язку //Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – Хмельницький. – 2012. - №3. – C. 162-171. – ISSN 2307-5732.

Бойко Ю.М. Перспективи розвитку теорії пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем /Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко // V-й Міжнародний радіоелектронній форум «Приклада радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» МРФ-2014, 14-17-жовтня 2014 р. Харків, ХНУРЕ. – C.238-241.

Єрьоменко О.І. Аналіз моделей систем синхронізації у цифрових приймачах /О.І. Єрьоменко, Ю.М. Бойко //Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції «ВОТТП-13-2014». – Одеса: Одес. нац. акад. зв’язку ім. Попова 6 12 червня – 2014. С.194 196.

Бойко Ю.М. Визначення впливу конфігурації фільтруючих пристроїв на завадостійкість телекомунікаційних систем передачі інформації /Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко //XII Мiжнародна конференцiя «Контроль і управління в складних системах» КУСС – 2014, 14-16 жовтня 2014 р. Вінниця, ВНТУ. C. 95.

Бойко Ю.М. Оцінка статистичних показників пристроїв тактової синхронізації засобів телекомунікацій /Ю.М. Бойко, О.І. Єрьоменко //Матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, PREDT - 2014, 23 25 жовтня 2014 р. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. C. 33.

Juliy Mikolayovych Boiko, Alexander Ivanovych Eromenko. Improvements Encoding Energy Benefit in Protected Telecommunication Data Transmission Channels. Scientific Journal «Communications». Science Publishing Group, USA. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 7-14. doi: 10.11648/j.com.20140201.12.

J. Boiko, O. Eromenko. Noise immunity assessment in telecommunication systems with cascade encoding structures //TCSET’2014 IEEE February 25 – March 1, 2014, Lviv – Slavske. P. 431-433.

J. Boiko, O. Eromenko. Solutions Improve Signal Processing In Digital Satellite Communication Channels //20th International IEEE Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications, Poland, Gdansk, June 16-18, 2014. P. 126-129.

Косяк І.В. Динамічне перетворення частоти дискретизації на основі поліфазного фільтра /І.В. Косяк//Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – Т.11, №4. – C. 68-77.

Шарый С.П. Курс вычислительных методов: Учебник по курсу вычислительных методов. – Новосибирск: Институт вычислительных технологий СО РАН., 2015. – 506 с.

References

Boiko J. M. Synthesis problems of clock synchronization devices for receivers of satellite telecommunication data transmission systems /J. M. Boiko, A.I. Eromenko //Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Series — Radiotechnique. Radioapparatus building. — 2014. — Ed. 58. — 55-66 p.

Boiko Yu. M. Optimization of receiver synchronization devices of protected telecommunication data transmission systems /Yu. M. Boiko, O. I. Yeriomenko, V. M. Tkachuk //Visnyk Vinnickogo politechnichnogo institute Series – Radioelectronics and equipment radioelectronic. – 2014. - Ed. 5. — 144-151.p.

Boiko J.M. Eromenko O.I. Proektuvannya ta modeluvannya sistem sinchronizaciy u cifrovich priymachah QPSK-signaliv system suputnikovogo zvyazku [Design and simulation of synchronization in digital receivers QPSK - signal satellite communication systems] Visnik Khmelnitskogo nacionalnogo universitetu 2012, No. 3, pp. 162 171.

Boiko J.M. Perspektivi rozvitku pristroiv taktovoi sinchronizaciy pryimachiv suputnikovich telekomunikaciynych system [Prospects for the development of the theory of clock synchronization devices the satellite telecommunication systems] V – I Miznarodnii padioelektronniy forum: prikladna radioelektronika. Stan і perspektivi rozvitku" ММF-2014., 14-17 zovtnya 2014 r. Kharkiv “KNURE”, pp. 238-241.

Eromenko O.I. Analiz modeley system sinchronizaciy u cifrovich priymachach /О.І. Eromenko, J.М. Boiko //Materialy XIII miznarodnoi naukovo-praktichnoy konferenciy «VОТТP-13-2014». – Odessa: Odes. nac. acad. zv’yazku іm. Popova 6 12 cervnya – 2014. P.194 196.

Boiko J. M. Viznachennya vplyvu konfiguraciyi filtrujuchich pristroyv na zavadostiykist’ telekomunikaciynich system peredachi informaciy /J.M. Boiko, O.I. Eromenko //XII Miznarodna konferenciya “Kontrol i upravlinya v skladnych systemach” KUSS – 2014, 14-16 zovtnya 2014 r. Vinnica, VNTU. P. 95.

Boiko J.M. Ocinka statistichnich pokaznikiv pristroiv taktovoi sinchronizaciy zasobiv telekomunikaciy /J.M. Boiko, O.I. Eromenko //Materialy naukovo-praktichnoi konferenciy “Fiziko-technologichni problemy radiotechnichnich pristroiv, zasobiv telekomunikaciy, nano- ta mikroelektronyki”, PREDT-2014, 23-25 zovtnya 2014 r. Chernivci, Chernivec’kiy nacionalniy universytet im. Yuriya Fed’kovicha. – P. 33.

Juliy Mikolayovych Boiko, Alexander Ivanovych Eromenko. Improvements Encoding Energy Benefit in Protected Telecommunication Data Transmission Channels. Scientific Journal «Communications». Science Publishing Group, USA. Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 7-14. doi: 10.11648/j.com.20140201.12.

J. Boiko, O. Eromenko. Noise immunity assessment in telecommunication systems with cascade encoding structures // TCSET’2014 IEEE February 25 – March 1, 2014, Lviv – Slavske. P. 431-433.

J. Boiko, O. Eromenko. Solutions Improve Signal Processing In Digital Satellite Communication Channels //20th International IEEE Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications, Poland, Gdansk, June 16-18, 2014. P. 126-129.

Kosyak I.V. Dinamichne peretvorennya chastoty discretizaciyi na osnovi polifaznogo filtra /І.V. Kosyak //Reestraciya, zberigannya i obrobka dannich. – 2009. – T.11, №4. –P. 68-77.

Shary S.P. Kurs vichislitelnych metodov: uchebnik po kursu vichislitelnych metodov. – Novosibirsk: Institut vichislitelnych technologiy SO RAN., 2015. – 506 с.

Опубліковано
2015-06-30
Як цитувати
Boiko, J. M. (2015) «Підвищення завадостійкості блоків оброблення сигналів засобів телекомунікацій на основі модифікованих схем синхронізації», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(61), с. 91-107. doi: 10.20535/RADAP.2015.61.91-107.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика