Ентропійний аналіз процесу радіокерування рухомими об’єктами

  • V. O. Bychkovskyi Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
  • Yu. Yu. Reutska Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: радіокерування, ентропія, інформація.

Анотація

На підставі макроскопічного підходу до аналізу процесу радіокерування встановлено співвідношення між швидкістю зміни ентропії об’єкта керування та швидкістю надходження керуючої інформації. Виконано декомпозицію системи радіокерування, враховано інформаційні зв’язки між об’єктом та керуючою частиною, встановлено необхідний час для зменшення ентропії до передбаченого значення. Проаналізована ситуація, яка виникає в умовах збільшення ентропії некерованого об’єкта. Встановлено умову зменшення ентропії в разі надходження керуючої інформації та необхідний час керування. Проаналізована ситуація, коли є відомими потенційні можливості системи радіокерування. Розглянуто вплив втрат інформації в об’єкті керування на закономірність зміни ентропії. Встановлено необхідний час керування в умовах втрат інформації. Визначено можливість реалізації процесу керування в умовах втрат інформації.

Біографії авторів

V. O. Bychkovskyi, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Бичковський В. О., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Yu. Yu. Reutska, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Реутська Ю. Ю., старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Биард Р. У. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика / Рэндал У. Биард, Тимати У. МакЛэйн. - М. : Техносфера. - 2015. - 312 с.

Современные информационные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов / под. ред. М. Н. Красильщикова, Г. Г. Серебрякова. - М. : Физматлит. - 2009. - 556 с.

Меркулов В. И. Авиационные системы радиоуправления. Том 1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа / А. И. Конащенков, В. И. Меркулов. - М. : Радиотехника. - 2003. - 192 с.

Коган И. М. Теория информации и проблемы ближней радиолокации. / И. М. Коган. - М. : Сов. радио. - 1968. - 144 с.

Денисов А. А. Информационные основы управления. / А. А. Денисов. - Л. : Энергоатомиздат. - 1983. - 72 с.

Попович М. Г. Теорія автоматичного керування / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. - К. : Либідь. - 2007. - 656 с.

Красовский А. А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем / А. А. Красовский.. - М. : Физматгиз. - 1963. - 468 с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. / П. В. Новицкий. - М. : Энергия. - 1968. - 348 с.

Ацюковский В. А. Построение систем связи комплексов оборудования летательных аппаратов. / В. А. Ацюковский. - М. : Сов. радио. - 1974. - 240 с.

References

Beard R. W. and McLain T. W. (2012) Small unmanned aircraft: Theory and practice, Princeton university press, 320 p., DOI: 10.1515/9781400840601

Krasil'shchikova M. N. and Serebryakova G. G (2009) Sovremennye informatsionnye tekhnologii v zadachakh navigatsii i navedeniya bespilotnykh manevrennykh letatel'nykh apparatov [Modern information technologies in the navigation and guidance problems of maneuverable drones]. Moscow, Fizmatlit Publ., 556 p.

Merkulov V. I. and Konashchenkov A. I. (2003) Aviatsionnye sistemy radioupravleniya. Kn. 1. Printsipy postroeniya sistem radioupravleniya. Osnovy sinteza i analiza [Aircraft radio systems, Vol. 1: Principles of the radio control systems. Basics of synthesis and analysis]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 192 p.

Kogan I. M (1968) Teoriya informatsii i problemy blizhnei radiolokatsii [Information Theory and problems of short-range radar]. Moscow, Sovetskoie radio Publ., 144 p.

Denisov A. A. (1983) Informatsionnye osnovy upravleniya [Information Control basics]. Leningrad, Energoatomizdat Publ., 72 p.

Popovych M. H. and Kovalchuk O. V. (2007) Teoriia avtomatychnoho keruvannia [Theory of automatic control]. Kyiv, Lybid Publ., 656 p.

Krasovskii A. A. (1963) Dinamika nepreryvnykh samonastraivayushchikhsya system [The dynamics of continuous adaptive systems]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 468 p.

Novitskiy P. V. (1968) Osnovyi informatsionnoy teorii izmeritelnyih ustroystv [Fundamentals of measurement devices information theory]. Moscow, Energiya Publ., 348 p.

Atsyukovskiy V. A. (1974) Postroenie sistem svyazi kompleksov oborudovaniya letatelnyih apparatov [Building a communications system for aircraft equipment]. Moscow, Sovetskoie radio Publ., 240 p.

Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Bychkovskyi, V. O. і Reutska, Y. Y. (2017) «Ентропійний аналіз процесу радіокерування рухомими об’єктами», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(68), с. 38-42. doi: 10.20535/RADAP.2017.68.38-42.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика