Фотометричний спектроаналізатор поглинальної здатності слабко прозорих біоматеріалів

Автор(и)

  • О. П. Яненко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • К. Л. Шевченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • В. А. Шульга Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • О. Д. Головчанська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.69.62-65

Ключові слова:

фотометрія, спектроаналізатор, біоматеріали, поглинальна здатність, коефіцієнт затухання, модуляційне перетворення

Анотація

Авторами запропонована функціональна схема фотометричного спектроаналізатора та алгоритм перетворення вимірювальних сигналів, які дозволяють оцінити поглинальну здатність слабко прозорих біоматеріалів, рідин та інших фізичних і біологічних об’єктів, що тією чи іншою мірою пропускають та поглинають світлові потоки. Поряд зі спрощенням схеми та одночасним підвищенням чутливості практично на порядок і точності вимірювання  забезпечується оцінка глибини проникнення світлового потоку в біоматеріал, визначення коефіцієнта згасання та побудова спектрограми за результатом аналізу сигналів двох, рознесених за довжиною хвилі джерел світла. Використання максимально рознесених за довжиною хвилі світлодіодів (синього та червоного), мікроконтролера та персонального комп’ютера забезпечує можливість побудови спектрограми для всіх потоків видимого світла за результатами тільки двох вимірювань.

Біографії авторів

О. П. Яненко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Яненко О. П., д.т.н., професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

К. Л. Шевченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Шевченко К. Л., д.т.н., професор кафедри автоматизації експриментальних досліджень

В. А. Шульга, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Шульга В. А., магістрант радіотехнічного факультету

О. Д. Головчанська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Головчанська О. Д., к.м.н., доцент кафедри стоматології

Посилання

Перелік посилань

Зеленков І. А. Фотометрія / І. А. Зеленков. – Київ : НАУ, 2003. – 211 с.

Котюк А. Ф. Основы оптической радиометрии / А. Ф. Котюк. – М. : Физматлит», 2003. – 552 с.

Гуревич М. М. Фотометрия (Теория, методы и приборы) / М. М. Гуревич. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 272 с.

А.с. СССР №1511603 МПК G01J3/02 Полевой спектрофотометр / А. П. Кульчицкий, Л. У. Обринский, заявл.13.02.87, oпубл. 30.09.89. – Бюл.№36.

Патент України UA 381107 МПК G01, J 3/42, G01J 3/00 Фотометр / А. М. Буняк. – Бюл. №4, 2001.

А.с. СССР № 1511602 МПК G01J 3/42 Спектрофотометр / С. Ю. Герасимов ; заяв. 12.01 1987, опубл. 30.09.1989. – Бюл.№ 36.

Яненко О. П. Радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності оптичного випромінювання / О.П. Яненко, С.В. Михайленко, А.С. Ліснічук // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 56. – с. 96-101.

Скрипник Ю. А. Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ діапазону / Ю.А. Скрипник, В.Ф. Манойлов, А.Ф. Яненко. – ЖІТІ. : 2001. – 373 с.

Иванов B. C. Фотометрия и радиометрия оптического излучения (общий курс) / B.C. Иванов, А.Ф. Котюк, В.И. Саприцкий, Р.И. Столяревская. – М. : Полиграф сервис, 2002. – 264 с.

References

Zelenkov I. A. (2003) Fotometriia [Photometry], Kyiv, NAU, 211 p.

Kotyuk A. F. (2003) Osnovy opticheskoi radiometrii [Fundamentals of optical radiometry]. Moskow, Fizmatlit, 552 p.

Gurevich M. M. (1983) Fotometriya (Teoriya, metody i pribory) [Photometry (Theory, Methods and Devices)], Leningrad, Energoatomizdat, 272 p.

Kul'chitskii A.P. and Obrinskii L.U. (1989) Polevoi spektrofotometr [Field spectrophotometer], Patent SU1511603.

Bunyak A. M. (2001) Fotometr [Photometer], Patent UA38107.

Gerasimov S. Yu. (1989) Spektrofotometr [Spectrophotometer]. Patent SU1511602.

Yanenko, A. P., Mikhailenko, S. V., Lisnichuk, A. S. (2014) Radiometric modulation measuring device of intensity of optical radiation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 56, pp. 96-101. (in Ukrainian)

Skrypnyk Yu. A., Manoilov V.P. and Yanenko O.P. (2001) Moduliatsiini radiometrychni prystroi ta systemy NVCh diapazonu [Microwave modulating radiometric devices and systems], ZhITI, 373 p.

Ivanov B. C., Kotyuk A.F., Sapritskii V.I. and Stolyarevskaya R.I. (2002) Fotometriya i radiometriya opticheskogo izlucheniya (obshchii kurs) [Photometry and radiometry of optical radiation (general course)]. Moskva, Poligraf servis, 264 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Як цитувати

Yanenko, O. P., Shevchenko, K. L., Shulha, V. A. і Holovchanska, O. D. (2017) «Фотометричний спектроаналізатор поглинальної здатності слабко прозорих біоматеріалів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(69), с. 62-65. doi: 10.20535/RADAP.2017.69.62-65.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають