Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора)

  • І. Ю. Свида Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
  • А. П. Волобуєв Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0001-9415-0736
  • Д. А. Бухал Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0002-0173-8694
Ключові слова: математичне моделювання, система радіозв’язку, багатошляхова маршрутизація, розвідувальна доступність, інформаційний потік, тензорне числення

Анотація

У статті запропонований метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора), який є основою для розв’язання задачі багатошляхової маршрутизації і враховує крім відомих обмежень щодо збереження інформаційного потоку, маршрутних змінних, навантаження на систему радіозв’язку, швидкості, термінів проходження інформаційних потоків та надійності їх доставляння до абонентів ще й обмеження щодо розвідувальної доступності маршрутів проходження інформаційних потоків, що є суттєвим для військового радиозв’язку. Показано, що приведення до тензорного вигляду моделі системи радіозв’язку, засновуючись на геометризації її структури з введенням дискретного простору, надає можливість описати систему четирьохвалентним геометричним об’єктом змішаного виміру – мультитензором і дозволяє визначити маршрути проходження інформаційних потоків з мінімальною розвідувальною доступністю.

Біографії авторів

І. Ю. Свида, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Свида І. Ю.
А. П. Волобуєв, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Волобуєв А. П., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник начальник науково-дослідного відділу
Д. А. Бухал, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Бухал Д. А., кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Посилання

Перелік посилань

Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных технических разведок / Ю.К. Меньшаков. - М. : МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009. - 656 с.

Medhi D. Network routing: algorithms, protocols, and architectures / D. Medhi, K. Ramasamy. - Morgan Kaufmann Publishers, 2017. - 1018 р.

Matre V. A Literature Review of Reliable Multipath Routing Techniques / V. Matre, R. Karandikar // International Journal Of Engineering And Computer Science. - 2015. - Vol. 4, Iss. 3. - P. 10599-10602.

He J. Toward internet-wide multipath routing / J. He, J. Rexford // IEEE Network. - 2008. - Vol. 22, Issue 2. - P. 16-21.

Key P. Combined Multipath Routing and Congestion Control: a Robust Internet Architecture: TechReport MSR-TR-2005-111 / P. Key, L. Massoulie, D. Towsley. - Microsoft Research, 2005. - 6 p.

Javed U. Multipath protocol for delay-sensitive traffic / U. Javed, M. Suchara, J. He, J. Rexford // First international conference on Communication Systems And NETworks (COMSNETS). - 2009. - P. 1-8.

Merindol P. Improving Load Balancing with Multipath Routing / P. Merindol, J.-J. Pansiot, S. Cateloin // 17th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN). - 2008. - P. 1-8.

Banner R. Multipath Routing Algorithms for Congestion Minimization / R. Banner, A. Orda // IEEE/ACM Transactions on Networking. - 2007. - Vol. 15, Issue 2. - P. 413-424.

Поповский В.В. Симплициальная модель оценки структурной сложности телекоммуникационных систем / В.В. Поповский, А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2003. - Вып. 5. - С. 48-51.

Поповский В.В. Тензорный анализ в задачах системного исследования телекоммуникационных систем / В.В. Поповский, А.В. Лемешко // Радиотехника. Всеукр. межведомств. науч.-техн. сб.. - 2002. - Вып. 125. - С. 156-164.

Пасечников И.И. Методология анализа и синтеза предельно нагруженных информационных сетей / И.И. Пасечников. - М. : Машиностроение. - 2004. - 250 с.

Лемешко А.В. Модель многопутевой QoS-маршрутизации в мультисервисной телекоммуникационной сети / А.В. Лемешко , О.А. Дробот // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. - 2006. - № 144. - С. 16-22.

Лемешко А.В. Тензорная модель решения задачи многопутевой маршрутизации информационного трафика заданного объема с требуемым временем доведения в двухполюсных телекоммуникационных сетях / А.В. Лемешко // Прикладная радиоэлектроника. - 2003. - Том. 2, №2. - С. 140-146.

Лемешко А.В. Мультитензорная интерпретация решения маршрутных задач в телекоммуникационных сетях, представленных мнопродуктовыми многополюсными моделями евклидового пространства / А.В. Лемешко // Радиоэлектронные и компьютерные системы. - 2003. - Вып. 3. - С. 115-126.

Лемешко А.В. Тензорная модель многопутевой маршрутизации с гарантиями качества обслуживания одновременно по множеству разнородных показателей / А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева // Проблемы телекоммуникаций. - 2012. - № 4 (9). - С. 16-31.

Лемешко А.В. Тензорная модель многопутевой маршрутизации агрегированных потоков с резервированием сетевых ресурсов, представленная в пространстве с кривизной / А.В. Лемешко // Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв’язку, радіомовлення і телебачення «Праці УНДІРТ». - 2004. - № 4 (40). - С. 12-18.

Стрелковская И.В. Использование тензорного метода при расчёте телекоммуникационной системы, представленной узловой сетью / И.В. Стрелковская, И.Н. Соколовская // Проблемы телекоммуникаций. - 2010. - № 1 (1). - С. 68-75.

Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. - М. : Сов. радио, 1978. - 719 с.

Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. - М. : Радио и связь, 1985. - 152 с.

Волобуєв А.П. Метод математичного моделювання радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення шляхом управління амплітудно-фазовим розподілом струму по розкриванню антен / А.П. Волобуєв // Збірник наукових праць військової академії. - Одеса : ВА. - 2017. - № 1 (7). - С. 18-24.

Волобуєв А.А. Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення з шумоподібними сигналами на основі фазової модуляції псевдовипадковою послідовністю / А.А. Волобуєв, Д.А. Бухал , А.В. Сергієнко // Збірник наукових праць ВІТІ. - 2017. - № 3. - с. 32-40.

Волобуєв А.А. Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення, яка застосовує шумоподібні сигнали з дискретною частотною модуляцією псевдовипадковою послідовністю / А.А. Волобуєв, Д.А. Бухал // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2017. - № 2 (29). - С. 9-15.

Волобуєв А.А. Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення, яка застосовує шумоподібні сигнали з частотно-фазовою модуляцією псевдовипадковою послідовністю / А.А. Волобуєв, О.А. Усачова, Д.А. Бухал // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2017. - №3(28). - С. 76-85.

Бунин С.Г. Самоорганизующиеся радиосети со сверхширокими сигналами / С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк - К.: Наук. думка, 2012. - 444 с.

Романченко І.С. Еволюційні методи оптимізації та їх використання у військовій галузі досліджень / І.С. Романченко, С.Л. Борисюк, М.М. Потьомкін. - Житомир : Рута, 2015. - 127 с.

References

Men'shakov Yu.K. (2009) Vidy i sredstva inostrannykh tekhnicheskikh razvedoke [Types and facilities of foreign technical reconnaissance’s]. Moscow, MGTU im. N.E. Baumana Publ., 656 p.

Medhi D. and Ramasamy K. (2018) Network Routing, pp. xxvii-xxviii. DOI: 10.1016/b978-0-12-800737-2.00037-5

Matre V. and Karandikar R. A (2015) Literature Review of Reliable Multipath Routing Techniques. International Journal Of Engineering And Computer Science, Vol. 4, Iss. 3, pp. 10599-10602.

He J. and Rexford J. (2008) Toward internet-wide multipath routing. IEEE Network, Vol. 22, Iss. 2, pp. 16-21. DOI: 10.1109/mnet.2008.4476066

Key P., Massoulie L. and Towsley D. (2007) Multipath Routing, Congestion Control and Dynamic Load Balancing. 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07. DOI: 10.1109/icassp.2007.367326

Javed U., Suchara M., He J. and Rexford J. (2009) Multipath protocol for delay-sensitive traffic. 2009 First International Communication Systems and Networks and Workshops. DOI: 10.1109/comsnets.2009.4808885

Merindol P., Pansiot J. and Cateloin S. (2008) Improving Load Balancing with Multipath Routing. 2008 Proceedings of 17th International Conference on Computer Communications and Networks. DOI: 10.1109/icccn.2008.ecp.30

Banner R. and Orda A. (2007) Multipath Routing Algorithms for Congestion Minimization. IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 15, Iss. 2, pp. 413-424. DOI: 10.1109/tnet.2007.892850

Popovskii V.V., Lemeshko A.V. and Evseeva O.Yu. (2008) Simplitsial'naya model' otsenki strukturnoi slozhnosti telekommunikatsionnykh sistem [Simplicative model of estimation of structural complexity of telecommunication systems]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 5, pp. 48-51.

Popovskii V.V. and Lemeshko A.V. (2008) Tenzornyi analiz v zadachakh sistemnogo issledovaniya telekommunikatsionnykh sistem [Tensor analysis in the problems of system researching of telecommunication systems]. Radiotekhnika KhNURE, No. 125, pp. 156-164.

Pasechnikov I.I. (2004) Metodologiya analiza i sinteza predel'no nagruzhennykh informatsionnykh setei [Methodology of analysis and synthesis of extremely loaded information networks]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 250 p.

Lemeshko A.V. and Drobot O.A. (2006) Model' mnogoputevoi QoS-marshrutizatsii v mul'tiservisnoi telekommunikatsionnoi seti [Model of multipath QoS-routing in multiservicing telecommunications network]. Radiotekhnika KhNURE, No. 144, pp. 16-22.

Lemeshko A.V. (2003) Tenzornaya model’ resheniya zadachi mnogoputevoi marshrutizatsii informatsionnogo trafika zadannogo ob"ema s trebuemym vremenem dovedeniya v dvukhpolyusnykh telekommunikatsionnykh setyakh [Tensor model of solving the problem of multipath routing of information traffic of a given volume with the required time in two-pole telecommunication networks]. Applied radio electronics, Vol. 2, No. 2, pp. 49-53.

Lemeshko A.V. (2003) Mul'titenzornaya interpretatsiya resheniya marshrutnykh zadach v telekommunikatsionnykh setyakh, predstavlennykh mnoproduktovymi mnogopolyusnymi modelyami evklidovogo prostranstva [Multi-tensor interpretation of solution of routing problems in telecommunication networks represented by multiproduct multipole models of Euclidean space]. Radioelektronnye i komp'yuternye sistemy, No. 3, pp. 115-126.

Lemeshko A.V., Evseeva O. and Garkusha S. (2014) Research on tensor model of multipath routing in telecommunication network with support of service quality by greate number of indices. Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 73, Iss. 15, pp. 1339-1360. DOI: 10.1615/telecomradeng.v73.i15.30

Lemeshko A.V. (2004) Tensor Model of Multipath Routing of the Aggregated Flows with Reservation of Network Resources, Represented in Space with Curvature. Pratsi UNDIRT, No. 4 (40), pp. 12-18. (in Russian)

Strelkovskaya I. V., Solovskaya I. N. (2010) Using of tensor method for calculating the telecommunications network, which is presented by the nodal network. Problemy telekomunikatsii, No. 1 (1), pp. 68-75. (in Russian)

Kron G. (1939) Tenzor analis of networks, New York, John Wiley and Sonc Inc., 635 p.

Petrov A.E. (1985) Tenzornaya metodologiya v teorii sistem [Tensor methodology in system theory]. Moskow, Radio i svyaz', 152 p.

Volobuiev A.P. (2017) Metod matematychnoho modeliuvannia radiomaskuvannia systemy radiozv’iazku viiskovoho pryznachennia shliakhom upravlinnia amplitudno-fazovym rozpodilom strumu po rozkryvanniu anten [Metod of mathematical simulating of radiomasking of radiocommunication system via amplitude-phase allocation of current regarding opening antennas]. Zbirnyk naukovykh prats viiskovoi akademii, No 1 (7), pp. 18-24.

Volobuyev А., Buhal D. and Sergienko A. (2017) Mathematical modeling of detection by a radio-intelligence system of an enemy of a military radiocommunication system with noise-like signals based on phase modulation by a pseudo-random sequence. Zbirnyk naukovykh prats VITI, No 3, pp. 32-40.

Volobuiev A.P. and Bukhal D.A. (2017) Mathematical modeling of the detection by the radio reconnaissance system of enemy of military radio communication system that uses noise-type signals with discrete frequency modulation by a pseudo-random sequence. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, no. 2 (29), pp. 9-15. (in Ukrainian)

Volobuiev A., Usahova O. and Bukhal D. (2017) Mathematical modelling of tactical radio system (with frequency-phase-coded by pseudorandom sequence noise-like signals) detection by adversary signal intelligence. Science and Technology of the Air Force of Ukraine, Iss. 3(28), pp. 76-85. DOI: 10.30748/nitps.2017.28.10

Bunin S.G., Voiter A.P., Il’chenko M.E. and Romanyuk V.A. (2012) Samoorganizuyushchiesya radioseti so sverkhshirokimi signalami [Self-organizing radio networks with ultra-wide signals], Kyiv, Nauk. Dumka, 444 p.

Romanchenko I.S., Borysiuk S.L. and Potomkin M.M. (2015) Evoliutsiini metody optymizatsii ta ikh vykorystannia u viiskovii haluzi doslidzhen [Evolutionary methods of optimization and their use in the military research field], Zhytomyr, Ruta Publ., 127 p.

Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
Свида, І. Ю., Волобуєв, А. П. і Бухал, Д. А. (2018) «Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора)», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(72), с. 32-41. doi: 10.20535/RADAP.2018.72.32-41.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика