Методичний підхід щодо оптимального використання пропускної здатності телекомунікаційних мереж

  • І. Ю. Свида Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
  • А. О. Зварич Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
  • Д. А. Бухал Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України http://orcid.org/0000-0002-0173-8694
Ключові слова: пропускна здатність, інформаційні потоки, телекомунікаційна система загального користування

Анотація

На теперішній час своєчасність проведення комерційних операцій вимагає конвергенції різних типів трафіка та забезпечення необхідної якості послуг, пов’язаних з передачею даних, голосу та відео. Звідси виникає необхідність оптимізації функціонування телекомунікаційних мереж (ТКМ) для своєчасної підтримки бізнес-процесів користувачів у реальному масштабі часу, що вимагає прискорення процесів управління, підвищення ефективності та темпу прийняття раціональних рішень. Однак, постійне збільшення об’єму інформації, необхідної для передавання, кількості користувачів, що формують розподілене інформаційне середовище, ускладнення мережних сервісів підвищує інтенсивність інформаційного обміну у ТКМ. Вихід з ладу будь-якого її телекомунікаційного вузла призводить до зміни маршрутів, інтенсивності інформаційних потоків, режимів роботи структурних елементів мережі тощо. До того ж функціонування ТКМ ускладнюється тим, що постійно загострюється суперечність між зростанням обсягів інформації, необхідної для прийняття раціонального управлінського рішення, та скороченням часу на цикл управління бізнес-процесами. На сьогоднішній день значний практичний інтерес становить дослідження питань, пов’язаних з оптимізацією використання такого обмеженого ресурсу як пропускна здатність ТКМ, що є актуальним науковим завданням. У результаті проведених досліджень для ефективного функціонування ТКМ на необхідному рівні запропоновано методичний підхід, який дозволяє визначати оптимальні маршрути передавання інформації за показником пропускної здатності та здійснювати розподіл інформаційних потоків у межах їх наявної пропускної здатності з врахуванням класів обслуговування трафіка користувачів. Першою особливістю запропонованого підходу є застосування (вперше) методу околів та меж для розрахунків оптимальних маршрутів передавання інформації в ТКМ. Другою особливістю є врахування класів обслуговування трафіка користувачів під час розподілу інформаційних потоків у межах розрахованої пропускної здатності ТКМ.

Біографії авторів

І. Ю. Свида, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Свида І. Ю.
А. О. Зварич, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Зварич А. О., старший науковий співробітник
Д. А. Бухал, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
Бухал Д. А., кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Посилання

Перелік посилань

Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер. - СПб. : Питер, 2009. - 164 с.

Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / В.Л.Бройдо. - СПб. : Питер, 2004. - 703 с.

Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов. - М. : Высш. шк., 2001. -343 с.

Клейнрок Л. Коммуникационные сети: стохастические потоки и задержки сообщений / Л. Клейнрок. - М. : Наука, 1970. - 255 с.

Поповский В.В. Симплициальная модель оценки структурной сложности телекоммуникационных систем / В.В. Поповский, А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2003. - Вып. 5 (5). - С. 48-51.

Стрелковская И.В. Применение теории моделей и тензорного анализа при моделировании телекоммуникационных систем / И.В. Стрелковская, Т.И.Григорьева // Радиотехника: Всеукр. науч.-техн. сб., - 2007. - Вып. 148, - С. 102–106.

Пасечников И.И. Методология анализа и синтеза предельно нагруженных информационных сетей / И.И. Пасечников. - М. : Машиностроение, - 2004. - 250 с.

Лемешко А.В. Модель многопутевой QoS-маршрутизации в мультисервисной телекоммуникационной сети / А.В. Лемешко, О.А. Дробот // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. - 2006. - № 144. - С. 16-22.

Лемешко А.В. Тензорная модель решения задачи многопутевой маршрутизации информационного трафика заданного объема с требуемым временем доведения в двухполюсных телекоммуникационных сетях / А.В. Лемешко // Прикладная радиоэлектроника. - 2003. - Том. 2, №2. - С. 140-146.

Лемешко А.В. Тензорная модель многопутевой маршрутизации с гарантиями качества обслуживания одновременно по множеству разнородных показателей / А.В. Лемешко, О.Ю. Евсеева // Проблемы телекоммуникаций. - 2012. - № 4 (9). - С. 16-31.

Стрелковская И.В. Использование тензорного метода при расчёте телекоммуникационной системы, представленной узловой сетью / И.В. Стрелковская, И.Н. Соколовская // Проблемы телекоммуникаций. - 2010. - № 1 (1). - С. 68-75.

Кутковецький В.Я. Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах / В.Я. Кутковецький. - Миколаїв, 2003. - 170 с.

Ложковський А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. - 112 с.

Бовда Ю.О. Метод обмеження вхідного навантаження в SDN мережах / Ю.О. Бовда, О.Б. Плугова, В.Г. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. -2017. - Вип. № 3. - С. 17-24.

Сбітнєв А. І. Алгоритм визначення зв’язності військової ретрансляційної системи рухомого радіозв’язку / А.І. Сбітнєв, А.П. Волобуєв, Д.А. Бухал // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2012. - № 3. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2012_3_12.

Дансмор Б. Справочник по телекоммуникационным технологиям / Б. Дансмор. - М. : Вильямс, 2004. - 640 с.

Амато В. Основы организации сетей Cisco / В. Амато. - М. : Вильямс, 2002. - 512 с.

Пьявченко Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы / Т.А. Пьявченко - Т. : ТРТУ, 2007. - 271 с.

References

Olifer V.G. (2009) Komp'yuternye seti. Printsipy, tekhnologii, protokoly [Computer networks. Principles, technologies, protocols]. SPb., Piter Publ., 164 p.

Broido V.L. (2004) Vychislitel'nye sistemy, seti i telekommunikatsii [Computing systems, networks and telecommunications]. SPb., Piter Publ., 703 p.

Sovetov B.Ya. (2001) Modelirovanie sistem [System Modeling]. Moskow, Vysshaya shkola, 343 p.

Kleinrok L. (1970) Kommunikatsionnye seti: stokhasticheskie potoki i zaderzhki soobshchenii [Communication networks: Stochastic flows and message delays]. Moskow, Nauka, 255 p.

Popovskii V.V., Lemeshko A.V. and Evseeva O.Yu. (2008) Simplitsial'naya model' otsenki strukturnoi slozhnosti telekommunikatsionnykh sistem [Simplicative model of estimation of structural complexity of telecommunication systems]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 5, pp. 48-51.

Strelkovskaia I.V., Grigorieva T.I. Primenenye teorii modelei i tenzornoho analiza pri modelirovanii telekommunikatsyonnikh sistem [Application of the theory of models and tensor analysis in the modeling of telecommunication systems] // Radiotekhnika: Ukr. scientific-techn. coll., - 2007. - Issue. 148, - P. 102-106.

Pasechnikov I.I. (2004) Metodologiya analiza i sinteza predel'no nagruzhennykh informatsionnykh setei [Methodology of analysis and synthesis of extremely loaded information networks]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 250 p.

Lemeshko A.V. and Drobot O.A. (2006) Model' mnogoputevoi QoS-marshrutizatsii v mul'tiservisnoi telekommunikatsionnoi seti [Model of multipath QoS-routing in multiservicing telecommunications network]. Radiotekhnika KhNURE, No. 144, pp. 16-22.

Lemeshko A.V. (2003) Tenzornaya model’ resheniya zadachi mnogoputevoi marshrutizatsii informatsionnogo trafika zadannogo ob"ema s trebuemym vremenem dovedeniya v dvukhpolyusnykh telekommunikatsionnykh setyakh [Tensor model of solving the problem of multipath routing of information traffic of a given volume with the required time in two-pole telecommunication networks]. Applied radio electronics, Vol. 2, No. 2, pp. 49-53.

Lemeshko A.V., Evseeva O. and Garkusha S. (2014) Research on tensor model of multipath routing in telecommunication network with support of service quality by greate number of indices. Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 73, Iss. 15, pp. 1339-1360. DOI: 10.1615/telecomradeng.v73.i15.30

Strelkovskaya I. V., Solovskaya I. N. (2010) Using of tensor method for calculating the telecommunications network, which is presented by the nodal network. Problemy telekomunikatsii, No. 1 (1), pp. 68-75. (in Russian)

Kutkovetskyi V.Ya. (2003) Imovirnisni protsesy i matematychna statystyka v avtomatyzovanykh systemakh [Probabilistic processes and mathematical statistics in automatized systems]. Mykolaiv, 170 p.

Lozhkovskyi A.H. (2010) Teoriia masovoho obsluhovuvannia v telekomunikatsiiakh [Mass service theory in telecommunications]. Odesa, ONAZ im. O.S. Popova, 112 p.

Bovda Yu.O., Pluhova O.B. and Bondarenko V.H. (2017) Metod obmezhennia vkhidnoho navantazhennia v SDN merezhakh [The method of the interference in the inventory in the SDN networks]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii, Iss. 3, pp. 17-24.

Sbitniev A. I., Volobuiev A.P. and Bukhal D.A. (2012) Alhorytm vyznachennia zv’iaznosti viiskovoi retransliatsiinoi systemy rukhomoho radiozv’iazku [Algorithm for determining the coherence of the mobile military relay radio communication system]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, Iss. 3, pp. 46-49.

Dunsmore B. and Skanier T. (2003) Telecommunications Technologies Reference, Cisco Press, 640 p.

Amato V. (2000) Cisco networking essentials. Volume 1 . Cisco Press, P. 512 p.

P'yavchenko T.A. and Finaev V.I. (2007) Avtomatizirovannye informatsionno-upravlyayushchie sistemy [Automated information-control systems]. Taganrog, TRTU, 271 p.

Опубліковано
2018-06-30
Як цитувати
Свида, І. Ю., Зварич, А. О. і Бухал, Д. А. (2018) «Методичний підхід щодо оптимального використання пропускної здатності телекомунікаційних мереж», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(73), с. 11-17. doi: 10.20535/RADAP.2018.73.11-17.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика