Порівняльний аналіз потенційних характеристик зондувальних сигналів з внутрішньоімпульсною частотною модуляцією другого, третього та четвертого степеня

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: частотна модуляція, потенційна роздільна здатність, кореляція

Анотація

Розглянуто особливості складних зондувальних сигналів із частотною модуляцією другого, третього та четвертого степеня. Зроблено порівняння автокореляційних функцій цих сигналів. Розглянуто особливості розщеплення взаємнокореляційної функції на два піки та наслідки цього ефекту. Проведено порівняння потенційних роздільних здатностей за дальністю та швидкістю цих сигналів. Зроблені висновки щодо зміни потенційних характеристик зондувальних сигналів зі збільшенням степені внутрішньоімпульсної частотної модуляції.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література:

Мрачковський О. Д. Класифікація імпульсних зондувальних локаційних сигналів по виду діаграми невизначеності / О. Д. Мрачковський // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. — 2009. — № 39. — С. 40—46.

Мрачковський О. Д. Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу з квадратичною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією / О. Д. Мрачковський, Ю. Ю. Реутська, В. С. Соловйов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. — 2012. — № 51. — С. 68—76.

Мрачковський О.Д. Аналіз зондувального сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією / О.Д. Мрачковський, Ю.Ю. Реутська, В.С. Соловйов // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. — 2012. — № 49. — С. 66—69.

References:

Mrachkovskyi O.D. Klasyfіkatsіia іmpulsnykh zonduvalnykh lokatsіinykh sygnalіv po vydu dіagramy nevyznachenostі. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, № 39, 2009, p. 40-46.

Mrachkovskyi O.D., Reutska Yu.Yu., Soloviov V.S. Analіz potentsіinykh kharakter-istyk zonduvalnogo sygnalu z kvadratychnoiu vnutrіshnoіmpulsnoiu chastotnoiu modu-liatsіieiu. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, № 51, 2012, p. 68-76.

Mrachkovskyi O.D., Reutska Yu.Yu., Soloviov V.S. Analіz zonduvalnogo sygnalu іz trapetseidalnoiu vnutrіshnoіmpulsnoiu chastotnoiu moduliatsіieiu. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, № 49, 2012, p. 66-69.

Опубліковано
2013-07-17
Як цитувати
Мрачковський, О. і Реутська, Ю. (2013) «Порівняльний аналіз потенційних характеристик зондувальних сигналів з внутрішньоімпульсною частотною модуляцією другого, третього та четвертого степеня», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(53), с. 98-103. doi: 10.20535/RADAP.2013.53.98-103.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>