Класифікація одновимірних та двовимірних образів при довільному масштабі просторових координат

  • С.М. Літвінцев Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-6171-0036
  • І.О. Сушко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-3018-2875
  • Є.В. Вістизенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • О.І. Рибін Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-4443-1075
Ключові слова: нормалізація, нормальне ортогональне перетворення, класифікація образів, коефіцієнт трансформант, перетворення Мелліна

Анотація

Показано можливість використання перетворення Мелліна при класифікації образів на базі їх нормалізації або нормального перетворення при зміні масштабу аргументів досліджуваних образів відносно еталонного образу. Наведено приклад обчислень, який показав простоту застосування перетворення Мелліна. Отримана достатньо висока чутливість класифікатора до змін параметрів графоелементів досліджуваного образу відносно еталона.

Біографії авторів

С.М. Літвінцев, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Літвінцев С.М., ст. викл. кафедри теоретичних основ радіотехніки
І.О. Сушко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Сушко І.О., ст. викл. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів
Є.В. Вістизенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Вістизенко Є.В., магістрант радіотехнічного факультету

О.І. Рибін, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

Посилання

Перелік посилань

Абакумов В. Г. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг / В. Г. Абакумов, О. І. Рибін. – К. : Нора–Прінт, 2001. – 516 с.

Продеус А. Н. Экспертные оценки в медицине / А. Н. Продеус, Е. Н. Захрабова. – К. : ВЕК, 1998. – 320 с.

Дидковский В. С. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации / В. С. Дидковский, М. В. Дидковская. – К. : Имєкс-ЛТД, 2008. – 420 с.

Рибін О. І. Діагностичні можливості ортогональних перетворень кореляційних матриць пульсових хвиль / О. І. Рибін, О. Б. Шарпан, В. Г. Данілевська // Наукові вісті НТУУ КПІ. – 2006. – № 2. – С. 12–17.

Рибін О. І. Можливості діагностики стану судинної системи при зображенні пульсограми на фазовій площині / О. І. Рибін, О. Б. Шарпан, А. В. Горюнова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2006. – № 2. – С. 125–128.

Мельник А. Д. Розпізнавання голосних звуків «а», «о», «у», «е» української мови / А. Д. Мельник, О. І. Рибін // Наукові вісті НТУУ КПІ. – 2009. – № 1. – С. 20–25. – Режим доступу : http://bulletin.kpi.ua/en/node/32

Ніжебецька Ю. Х. Класифікація сигналів в базисі ортогональних перетворень кореляційної матриці / Ю. Х. Ніжебецька, О. І. Рибін, О. Б. Шарпан // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 2(45). – С. 85–89. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/2803

Рыбин А. И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом / А. И. Рыбин // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2004. – Т. 47, № 7. – С. 39–46.

Рыбин А. И. Согласованная нормализованная фильтрация сигналов / А. И. Рыбин, А. Д. Мельник // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 77–80. – Режим доступа : http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347008020106.

Рибін О. І. Нормальне дискретне ортогональне перетворення / О.І. Рибін, Ю.Х. Ніжебецька // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 8-15. – Режим доступу: radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/165

References

Abakumov V. H. and Rybin O. I. (2001) Biomedychni syhnaly: henezys, obrobka, monitorynh [Biomedical signals: genesis, treatment, monitoring]. Kyiv, Nora–Print, 516 p.

Prodeus A. N. and Zakhrabova E. N. (1998) Ekspertnye otsenki v meditsine [Expert assessments in medicine]. Kiev, VEK Publ., 320 p.

Didkovskii V. S. and Didkovskaya M. V. (2008) Akusticheskaya ekspertiza kanalov rechevoi kommunikatsii [Acoustic Examination of Verbal Communication Channels]. Kiev, Imєks-LTD, 420 p.

Rybin O. I., Sharpan O. B. and Danilevska V. H. (2006) Diahnostychni mozhlyvosti ortohonalnykh peretvoren koreliatsiinykh matryts pulsovykh khvyl [Diagnostic possibilities of orthogonal transformation of pulse wave correlation matrix]. Naukovi visti NTUU KPI, No 2, pp. 12–17.

Rybin O. I., Sharpan O. B. and Horiunova A. V. (2006) Mozhlyvosti diahnostyky stanu sudynnoi systemy pry zobrazhenni pulsohramy na fazovii ploshchyni [Features diagnosis of the vascular system condition on pulsegram in phase plane]. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, No 2, pp. 125–128.

Melnyk, A. D. and Rybin, O. I. (2009) Recognition of vowel sounds “a” “o” “u” “e” of the ukrainian language. Naukovi visti NTUU KPI, No. 1, pp. 20-25.

Nizhebetska Iu. Kh., Rybin O. I. and Sharpan O. B. (2008) Klasyfikatsiia syhnaliv v bazysi ortohonalnykh peretvoren koreliatsiinoi matrytsi [Classification of signals in basis of orthogonal transformation of the correlation matrix]. Visnyk ZhDTU, No 45, pp. 85–89.

Rybin A. I. (2004) Normalization of discrete orthogonal transforms by test signal. Radioelectron. Commun. Syst., Vol. 47, No. 7, pp. 30-36.

Rybin, A. I.; Melnyk A. D. (2008) Matched normalized signal filtering. Radioelectron. Commun. Syst., Vol. 51, No. 2, pp. 112-114.

Rybin, A. I.; Nizhebetska, Y. Kh. (2008) Normal discrete orthogonal transformation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. Radioaparatobuduv., no. 37, pp. 8-15 (in Ukrainian).

Опубліковано
2015-03-30
Як цитувати
Літвінцев, С., Сушко, І., Вістизенко, Є. і Рибін, О. (2015) «Класифікація одновимірних та двовимірних образів при довільному масштабі просторових координат», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(60), с. 25-33. doi: 10.20535/RADAP.2015.60.25-33.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>