Оптимізація лінійних параметричних кіл за умови контролю їх стійкості

  • Ю.І. Шаповалов Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Б.А. Мандзій Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Д.Р. Бачик Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: частотний символьний метод, асимптотична стійкість, функція цілі, функція характеристика

Анотація

Розглянуто можливість застосування частотного символьного методу аналізу лінійних параметричних кіл до розв’язування оптимізаційної задачі за контролю стійкості усталеного режиму. Наведено приклади оптимізації одноконтурного параметричного підсилювача за функцією цілі, що основана на обчисленні параметричних передавальних функцій за апроксимації їх тригонометричними поліномами Фур’є. Допустима область зміни варійованих параметрів визначається з попередньої оцінки асимптотичної стійкості кола.

Біографії авторів

Ю.І. Шаповалов, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Шаповалов Ю.І., к.т.н. доцент кафедри РЕПС
Б.А. Мандзій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Мандзій Б.А., д.т.н., професор кафедри ТРР
Д.Р. Бачик, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Бачик Д.Р., аспірант кафедри РЕПС

Посилання

Література:

Shapovalov Yu. The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankovsky // Przeglad El-ektrotechniczny. — 2010. — Vol.86, № 1. — P.158—160.

Шаповалов Ю.І. Символьний аналіз лінійних параметричних кіл: стан питань, зміст і напрямки застосування / Ю. І. Шаповалов, Б. А. Мандзій // Теоретична електротехніка. — 2007. — Вип. № 59.— С.3—9.

Солодов А. В. Линейные автоматические системы с переменными параметрами / А. В. Солодов, Ф. С. Петров. — М.:Наука, 1971.— 620 с.

Шаповалов Ю. І. Частотний символьний метод оцінки асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл / Ю. І. Шаповалов, Б. А. Мандзій, Д. Р. Смаль // Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг". — 2012. — Том 11. — Випуск 2.— C. 156—165.

Шаповалов Ю. І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: спец. 05.09.05. «Теоретична електротехніка» / Шаповалов Юрій Іванович; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2012. — 413 с.

Автоматизация схемотехнического проектирования / [В. Н. Ильин, В. Т. Фрол- кин, А. И. Бутко и др.]; под ред. В. Н. Ильина. — М. : Радио и связь, 1987. — 368 с.

Трунов О. М. Довідник. Matlab7.0. Optimization functions / О. М. Трунов, С. О. Волкова. — Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія», 2008. — 68 c.

Триус Ю. В. Оптимізація багатоекстремальних функцій за допомогою гібридних методів у середовищі MATLAB R2007A / Ю. В. Триус, В. Ю. Триус // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». — 2010. — Випуск № 172. — С. 104—122.

References:

Shapovalov Yu. The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankovsky // Przeglad Elektrotechniczny. – 2010. – Vol.86, № 1. – P.158–160.

Shapovalov Yu.I. Symvolnyi analiz liniinukh parametrychnykh kil: stan pytannia i napriamy zastosuvannia / Yu.I. Shapovalov , B.A. Mandziy // Teoretychna elektrotekhika. - 2007. - Vup.№ 59. - S.3-9.

Solodov A.V. Lineinuie avtomatichieskiie sistiemu s pieriemiennumi paramietrami /А.V. Solodov,F.S. Pietrov. -M.:Nauka, 1971.- 620 s.

Shapovalov Yu.I. Chastotnyi symvolnyi metod ocinky asymptotychnoi stiikosti liniinukh parametrychnykh kil / Yu. I. Shapovalov, B.A. Mandziy, D.R. Smal. // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal ―Kompiutynh‖. - 2012. - Tom 11.- Vypusk 2.- S. 156-165.

Shapovalov Yu.I. Rozvytok teorii symvolnoho analizu liniinukh parametrychnykh kil u chastotnii oblasti: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora tekhnichykh nauk: spets. 05.09.05. «Tepretychna elektrotekhnika» / Shapovalov Yurii Ivanovych; Natsionalnyi Universytet «Lvivska politekhnika». – Lviv, 2012. – 413 s.

Avtomatizatsiia skhemotiekhnichieskoho proiektirovaniia / [V.N Ilin, V.T. Frolkin , А. I. Butko i dr. ] pod ried. V.N Ilina. – M.:Radio i sviaz, 1987. – 368 s.

Trunov O.M. Dovidnyk. Matlab7.0. Optimization functions / O.M. Trunov, S.O. Volkova. – Mykolaiv : MDHU im. Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2008. – 68 s.

Tryus Yu.V. Optymizatsiia bahatoekstremalnykh funkcii za dopomohoiu hibrydnykh metodiv u seredovyshchi MATLAB R2007A / Yu.V. Tryus, V. Yu. Tryus // Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Prykladna matematyka. Informatyka». - 2010. – Vypusk № 172. – S. 104-122.

Як цитувати
Шаповалов, Ю., Мандзій, Б. і Бачик, Д. (1) «Оптимізація лінійних параметричних кіл за умови контролю їх стійкості», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(53), с. 50-59. doi: 10.20535/RADAP.2013.53.50-59.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали