Оцінка точності та ефективності систем радіокерування рухомими об’єктами

  • В. О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю. Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: радіокерування, точність, ефективність, інформація

Анотація

На підставі інформаційного підходу до аналізу процесу радіокерування рухомим об’єктом розглянуто просторово-почасову задачу доставки об’єкта в район цілі. Враховано потенційні можливості системи радіокерування в разі виконання поставленої задачі у просторі та на площині. Визначено залежності точності системи радіокерування від кількості інформації, що надходить в об’єкт керування від керуючої частини. Враховано вплив інформаційної спроможності системи керування на точність керування. Проаналізовано вплив втрат інформації в об’єкті керування та вплив швидкості надходження інформації з керуючої частини на точність радіокерування. Враховано інформаційну спроможність та частотно-квантову спроможність каналу керування, встановлено залежність точності керування від потужності сигналу, потужності шуму та смуги пропускання каналу керування. Проведено оцінку ефективності системи радіокерування.

Біографії авторів

В. О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В. О., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю. Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю. Ю., асистент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Меркулов В. И. Авиационные системы радиоуправления. Том 1. Принципы построения систем радиоуправления. Основы синтеза и анализа. / Под ред. А. И. Конащенкова, В. И. Меркулова – М.: Радиотехника, 2003. – 192 с. – ISBN 5-93108-035

Згуровський М. З. Основи систематичного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-552-153-2

Бычковский В. А. Авиационные системы радиоуправления. – К. КВВАИУ, 1985. – 100 с.

Бичковський В. О. Оцінка ефективності інформаційно-керуючих систем / В. О. Бичковський, С. П. Циганенко // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – №50. – с. 60–65.

Бичковський В. О. Оцінка точності та ефективності систем радіокерування / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи ; матер. міжнар. науково-технічної конф. ; 16 – 22 березня 2015 р, м. Київ ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін.-т». – 2015. – с. 157-159.

Коган И. М. Теория информации и проблемы ближней радиолокации. – М.: Сов. радио, 1968. – 144 с.

Бичковський В. О. Макроскопічний аналіз задачі радіокерування / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – №55. – с. 89-96.

Красовский А. А. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. – М.: Физматгиз, 1963. – 468 с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. – М.: Энергия, 1968. – 248 с.

Ацюковский В. А. Построение систем связей комплексов оборудование летательных аппаратов. – М. : Сов. Радио, 1974. – 160 с.

Остапенко Ю. О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування. – К.: Задруга, 1999. – 424 с.

Бичковський В. О. Функціональні можливості моделей заміщення систем / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – №39. – с. 23-26.

References

Merkulov V. I. and Konashchenkova A. I. eds. (2003) Aviatsionnye sistemy radioupravleniya. Tom 1. Printsipy postroeniya sistem radioupravleniya. Osnovy sinteza i analiza [Aviation radio control system. Volume 1. Principles of radio control systems. Basics of synthesis and analysis]. Moskow, Radiotekhnika, 192 p. – ISBN 5-93108-035

Zhurovskyi M. Z. and Pankratova N. D. (2007) Osnovy systematychnoho analizu [Based on a systematic analysis], Kyiv, Vydavnycha hrupa BHV, 544 p. – ISBN 978-966-552-153-2

Bychkovskii V. A. (1985) Aviatsionnye sistemy radioupravleniya [Aviation radio control system]. Kiev, KVVAIU Publ., 100 p.

Bychkovsky, V. A., Tsyganenko, S. P. (2012) The information-control systems efficiency assessment. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 50, pp. 60-65. (in Ukrainian)

Bychkovskyi V. O. and Reutska Iu. Iu. (2015) Otsinka tochnosti ta efektyvnosti system radiokeruvannia [Evaluation of the accuracy and efficiency of radio control systems]. Radiotekhnichni polia, syhnaly, aparaty ta systemy, RTPSAS-2015, pp. 157-159.

Kogan I. M. (1968) Teoriya informatsii i problemy blizhnei radiolokatsii [Information Theory and problems of short-range radar]. Moskow, Sov. radio, 144 p.

Bychkovskyi, V. O., Reutskaya, Yu. Yu. (2013) The macroscopic analysis of radio – control problem. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 55, pp. 89-96. (in Ukrainian)

Krasovskii A. A. (1963) Dinamika nepreryvnykh samonastraivayushchikhsya sistem [The dynamics of continuous self-adjusting systems]. Moskow, Fizmatgiz, 468 p.

Novitskii P. V. (1968) Osnovy informatsionnoi teorii izmeritel'nykh ustroistv [Fundamentals of information theory of measurement devices]. Moskow, Energiya, 248 p.

Atsyukovskii V. A. (1974) Postroenie sistem svyazei kompleksov oborudovanie letatel'nykh apparatov [Design and construction of communications systems of equipment of aircraft]. Moskow, Sov. Radio, 160 p.

Ostapenko Iu. O. (1999) Identyfikatsiia ta modeliuvannia tekhnolohichnykh ob’iektiv keruvannia [Identification and modeling of technological control objects]. Kyiv, Zadruha, 424 p.

Bychkovsky, V. A., Reutskaya, Yu. Yu. (2009) Functional possibilities of the system's substitute models. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 39, pp. 23-26. (in Ukrainian)

Опубліковано
2015-09-30
Як цитувати
Бичковський, В. О. і Реутська, Ю. Ю. (2015) «Оцінка точності та ефективності систем радіокерування рухомими об’єктами», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(62), с. 62-69. doi: 10.20535/RADAP.2015.62.62-69.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика