Моделі оптимальних багатовимірних сигналів в просторових системах координат


Анотація

Розглядаються моделі оптимальних багатовимірних дискретних сигналів для вдосконалення методів опрацювання векторних даних, які визначаються функціями двох і більше змінних, залежних від просторових координат. Досліджено зв’язок розглянутих моделей з класичними комбінаторними конфігураціями, теорією циклічних груп та обертовою симетрією. Описані моделі переважають класичні аналоги за чисельністю та різноманітністю тонкої структури, що дає змогу розширити сферу їх практичного застосування в багатовимірних системах керування, системах зв’язку, векторних інформаційних технологіях.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Різник В. В. Моделі оптимальних багатовимірних сигналів в просторових системах координат / В.В. Різник // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 69. – с. 78-85. Riznyk, V. V. (2017) Models of optimum multidimensional signals in the solid systems. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 69, pp. 78-85. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Weisstein E. W. Block Design. From MathWorld - A Wolfram Web Resource

Weisstein E. W. Perfect Difference Set. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Weisstein E. W. Plane. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Weisstein E. W. Hadamard Matrix. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Orthogonal Latin squares. Encyclopedia of Mathematics.

Rowland T. and Weisstein E. W. Galois Extension Field. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Weisstein E. W. Cyclic Group. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Riznyk V. V. (2016) Models of optimum discrete signals on the ring combinatorial configurations. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 64, pp. 10-22. (in Ukrainian)

Riznyk V. (2016) Multi-modular Optimum Coding Systems Based on Remarkable Geometric Properties of Space, Advances in Intelligent Systems and Computing, pp.~129-148. DOI: 10.1007/978-3-319-45991-2_9

Weisstein E. W. Configuration. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2017.69.78-85

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##