Об'єднання результатів одновимірної фільтрації однорідного зображення і корельованої завади при некаузальній обробці

  • O. M. Liashuk Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: однорідне зображення, корельована завада, некаузальна фільтрація зображення, апостеріорна щільність ймовірності, об'єднання оцінок

Анотація

З використанням властивостей марковости і умовної незалежності відліків зображення і корельованої завади отримана процедура об'єднання апостеріорних розподілів в кожній точці, обчислених за допомогою оптимального алгоритму нелінійної рекуррентной одновимірної фільтрації марковських послідовностей по рядках і стовпцях від їх початку і кінця. Каузальний і напівкаузальний алгоритми об'єднання результатів одновимірної фільтрації є складовими частинами некаузального алгоритму. Для випадку гауссовских зображень і корельованих завад отриманий алгоритм обчислення математичного очікування і кореляційної матриці спільної апостеріорної щільності ймовірності їх відліків в кожній точці при некаузальной обробці. Його аналіз виконаний за допомогою статистичного моделювання на модельному прикладі.

Біографії авторів

O. M. Liashuk, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ляшук О. М., аспірант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Жук С. Я., д.т.н., професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перечень ссылок

Aelterman J. Suppression of Correlated Noise, Recent Advances in Signal Processing / J. Aelterman, B. Goossens, A. Pizurica and W. Philips. - Intech Computer and Information Science, 2009. - pp. 211-237.

Абрамов С. К. Эффективность фильтрации одновзглядовых РСА-изображений при пространственно-коррелированных помехах / С. К. Абрамов, Р. А. Кожемякин, С. С. Кривенко, Н. Н. Пономаренко, В. В. Лукин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2012. - № 3. - c. 18-25.

Миронов Б. М. Сегментация когерентно-локационных изображений со статистически независимыми элементами / Б. М. Миронов, А. Н. Малов // Компьютерная оптика. - 2008. - Т. 32, № 4. - c. 423-427.

Лукин В. В. Вторичная обработка многовзглядовых и последовательно получаемых изображений в радиолокационных и ультразвуковых медицинских когерентных системах / В.В. Лукин, Н.Н. Пономаренко, И.В. Пискорж, С.В. Поденкова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2003. - № 2. - c. 22-29.

Ляшук А. Н. Двухэтапная каузальная фильтрация однородного изображения при наличии коррелированной помехи / А.Н. Ляшук, С.В. Хамула, С.Я. Жук // Вестник НТУУ <<КПИ>>. Серия Радиотехника. Радиоаппаратостроение. - 2016. - № 66. - с. 19-28.

Грузман И.С. Двухэтапная фильтрация изображений на основе использования ограниченных данных / И.С. Грузман, В.И. Микерин, А.А. Спектор // Радиотехника и электроника. - 1995. - Вып. 5. - c. 817-822.

Тихонов В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем // В.И. Тихонов, В.Н. Харисов. - М. : Радио и связь, 1991. - 608 c.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / С.Я. Жук. - К. : НТУУ "КПИ", 2008. - 232 c.

References

Aelterman J., Goossens B., Pizurica A. and Philips W. (2009) Suppression of Correlated Noise, Recent Advances in Signal Processing. Intech Computer and Information Science, pp. 211-237. DOI: 10.5772/7446

Abramov S. K., Kozhemiakin R. O., Krivenko S. S., Ponomarenko N. N., Lukin V. V. (2012) Efficiency Filtering of Single-Look Sar-Images with Spatially Correlated Speckle. Radioelektronni i komp’iuterni systemy, No 3, pp. 18-25. (in Russian)

Mironov B.M. and Malov A.N. (2008) Segmentatsiya kogerentno-lokatsionnykh izobrazhenii so statisticheski nezavisimymi elementami [Segmentation of coherent-location images with statistically independent elements]. Komp'yuternaya optika, Vol. 32, No 4, pp. 423-427.

Lukin V. V., Ponomarenko N.N., Piskorzh I.V. and Podenkova S.V. (2003) Vtorichnaya obrabotka mnogovzglyadovykh i posledovatel'no poluchaemykh izobrazhenii v radiolokatsionnykh i ul'trazvukovykh meditsinskikh kogerentnykh sistemakh [Secondary processing of multiview and sequentially obtained images in radar and ultrasound medical coherent systems]. Radioelektronni i komp’iuterni systemy, No 2, pp. 22-29.

Liashuk, O. М., Khamula, S. V., Zhuk, S. Ya. (2016) Two-stage causal unifrom image filtration with presence of correlated noise. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 66, pp. 19-28. (in Russian)

Vishnevyy S. V. and Zhuk S. Ya. (2011) Two-stage joint non-causal filtering and segmentation of nonuniform images. Radioelectronics and Communications Systems, Vol 54, No 10, pp. 554-565. DOI: http://dx.doi.org/10.3103/S0735272711100050

Tikhonov V.I. and Kharisov V.N. (1991) Statisticheskii analiz i sintez radiotekhnicheskikh ustroistv i sistem [Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems], Moskow, Radio i svyaz', 608 p.

Zhuk S.Ya. (2008) Metody optimizatsii diskretnykh dinamicheskikh sistem so sluchainoi strukturoi [Methods of optimization of discrete dynamical systems with random structure], Kiev, NTUU "KPI", 232 p.

Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Liashuk, O. M. і Zhuk, S. Y. (2017) «Об’єднання результатів одновимірної фільтрації однорідного зображення і корельованої завади при некаузальній обробці», Вісник НТУУ "КПІ&quot;. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(68), с. 64-70. doi: 10.20535/RADAP.2017.68.64-70.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці