Фактор часу в критичних режимах функціонування радіоелектронних систем

  • В. О. Бичковський Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • Ю. Ю. Реутська Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • В. О. Чмельов Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ключові слова: радіоелектронна система, критичні режими, інформація, фактор часу

Анотація

На підставі інформаційного підходу до аналізу процесів в радіоелектронних системах встановлено залежності їх ефективності від кількості доступної інформації. Прийнято до уваги, що в критичних режимах функціонування радіоелектронних систем внаслідок невизначеності та непередбаченості ситуацій збільшується час на обробку інформації, і доступна інформація відрізняється від передбаченої штатним режимом. Показано, що в умовах швидкого розгортання непередбачених подій певна кількість інформації втрачає свою актуальність, і фактор часу набуває суттєвого значення. В процесі аналізу функціонування систем добування інформації на підставі диференціально-поліномної моделі збільшення кількості інформації встановлено вплив запізнювання інформації на показник ефективності. Визначено час, необхідний для виконання поставленої задачі з заданою ефективністю. Проведено системно-інформаційний аналіз ситуації з одним із варіантів диференціально-поліномної моделі. Проаналізовано ситуацію, яка виникає в процесі обміну інформацією між двома системами в умовах затримки інформації від однієї із них. Визначено залежність швидкості зміни кількості інформації від часу її запізнювання. Встановлено вплив запізнювання інформації на показник ефективності системи та визначено час, необхідний для виконання поставленої задачі з заданою ефективністю. Визначено обмеження на час запізнювання інформації та проведено системно-інформаційний аналіз можливої ситуації. Проаналізовані типові ситуації критичних режимів функціонування радіоелектронних систем та вплив хибної або втраченої інформації на їх якісні характеристики. Визначені показники усталеного режиму функціонування систем. Проведено системно-інформаційний аналіз процесів з використанням типових прогнозних моделей та методу аналогій.

Біографії авторів

В. О. Бичковський, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Бичковський В. О., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Ю. Ю. Реутська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Реутська Ю. Ю., старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

В. О. Чмельов, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Чмельов В. О., к. т. н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Перелік посилань

Кузнєцов Ю. М. Прогнозування розвитку технічних систем / Ю М. Кузнєцов, Р. А. Скляров. - К. : ТОВ «ЗМОК»-ПП «ГНОЗИС». - 2004. - 323,с.

Geiger B. C. Some results on the information loss in dynamical systems / B.C. Geiger, G. Kubin // Proc. IEEE Int. Sym. Wireless Communication Systems (ISWSC), Aachen, Nov. 2011, pp. 794-798.

Geiger B. C. On the Information Loss in Memoryless Systems: The Multivariate Case / B. C. Geiger, Kubin G. // Proc. Int. Zurich Seminar on Communications, 2012, pp. 32-35, extended version available: arXiv:1109.4856 [cs.IT].

Леньшин А. В. Бортовые системы и комплексы радиоэлектронного подавления / А. В. Леньшин. - Воронеж. : ИЦП «Научная книга». - 2014. - 590 с.

Бичковський В. О. Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2017. № 71. - с. 60-66.

Ильясов Б. Г. Управление многосвязными системами с запаздыванием на основе логических регуляторов / Б. Г. Ильясов, Г. А. Саитова, И. И. Сабитов // Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ 2014. Москва, 16-19 июня. - с. 1370-1376.

Кузьмина А. А. Синтез наблюдателя для системы с запаздыванием по выходным переменным / А. А. Кузьмина // «Молодой ученый». Том 1. - 2011. - № 5 (28). - с. 70-74.

Тхан В. З. Системы автоматического управления объектами с запаздыванием: робастность, быстродействие, синтез / В. З. Тхан, Д. Ю. Берчук // Программные продукты и системы. - 2017. № 1 (30). - с. 45-50.

Goncharov V. and Rudnicki V. Real interpolation method in automatic control systems self-adjustment problem // Systems Science, vol.36, no. 3, 2010, pp. 35-37.

Ахмеджанов Ф. М. Анализ и синтез систем управления при наличии параметрических неопределенностей и запаздывания в модели объекта / Ф. М. Ахмеджанов, В. Г. Крымский, Р. А. Кудаяров // Вестник УГАТУ. Серия Управление, ВТ и И. - 2007. - Том 9, № 4 (22). - с. 24-33.

Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. - К. : Видавнича група BHV. - 2007. - 544 с.

Шилейко А. В. Введение в информационную теорию систем / А. В. Шилейко, В. Ф. Кочнев, Ф. Ф. Химушин. - М. : Радио и связь. - 1985. - 278 с.

Горский Ю. М. Системно-информационный анализ процессов управления / Ю. М. Горский. - Новосибирск. : Наука. - 1988. - 327 с.

Денисов А. А. Информационные основы управления / А. А. Денисов. - Л. : Энергоатомиздат. - 1983. - 72 с.

Стромберг А. Г. Физическая химия / А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко. - М. : Высшая школа. - 1988. - 496 с.

Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів: навчальній посібник / В. М. Дубовой. - Вінниця. : ВНТУ. - 2012. - 308 с.

Рудакова Г. В. Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування / Г. В. Рудакова. - Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В. С. - 2014. - 316 с.

References

Kuznietsov Yu. M. and Skliarov R. A. (2004) Prohnozuvannia rozvytku tekhnichnykh system [Prognostication of technical systems development], Kyiv, ZMOK-PP HNOZYS, 323 p.

Geiger B.C. and Kubin G. (2011) Some results on the information loss in dynamical systems. 2011 8th International Symposium on Wireless Communication Systems. DOI: 10.1109/iswcs.2011.6125271

Geiger B. C. and Kubin G. (2012) On the Information Loss in Memoryless Systems: The Multivariate Case, Proc. Int. Zurich Seminar on Communications, pp. 32-35.

Len'shin A. V. (2014) Bortovye sistemy i kompleksy radioelektronnogo podavleniya [On-board systems and complexes of electronic suppression], Voronezh, Nauchnaya kniga, 590 p.

Bychkovskyi V. O. and Reutska Yu. Yu. (2017) Evaluation of the quality characteristics of the radio electronic systems in the operation critical modes. Visn NTUU KPI, Ser. Radiotech. Radiaparatobuduv., no. 71, pp. 60-66. DOI: 10.20535/RADAP.2017.71.60-66

Il'yasov B. G., Saitova G. A. and Sabitov I. I. (2014) Upravlenie mnogosvyaznymi sistemami s zapazdyvaniem na osnove logicheskih regulyatorov [Control of multi-connected systems with lag based on logic controls]. XII Vserossiiskoe soveshchanie po problemam upravleniya VSPU-2014, pp. 1370-1376.

Kuz'mina A. A. (2011) Sintez nablyudatelya dlya sistemy s zapazdyvaniem po vyhodnym peremennym [The synthesis of the observer for a system with a delay in the output variables]. Molodoi uchenyi, Vol 1., No 5 (28), pp. 70-74.

Than V.D. and Berchuk D.Yu. (2017) Time delay automatic control systems: robustness, response time, synthesis. Software & Systems, Vol. 30, No. 1, pp. 45-50. DOI:10.15827/0236-235X.117.045-050

Goncharov V. and Rudnicki V. (2010) Real interpolation method in automatic control systems self-adjustment problem. Systems Science, Vol.36, No. 3, pp. 35-37.

Ahmedzhanov F.,M., Krymskij V.,G. and Kudayarov R.,A. (2007) Analiz i sintez sistem upravleniya pri nalichii parametricheskih neopredelennostllej i zapazdyvaniya v modeli ob"ekta [Analysis and synthesis of control systems in the presence of parametric uncertainties and delays in the object model]. Vestnik UGATU Journal. Seriya Upravlenie, VT i I, Vol. 9. No 4 (22), pp. 24-33.

Zhurovskyi M. Z. and Pankratova N.D. (2007) Osnovy systemnoho analizu [Basics of system analysis], Kuiv, Vydavnycha hrupa BHV, 544 p.

Shileiko A. V., Kochnev V. F. and Khimushin F. F. (1985) Vvedenie v informatsionnuyu teoriyu sistem [Introduction to Information Systems Theory], Moskow, Radio i svyaz', 278 p.

Gorskii Yu. M. (1988) Sistemno-informatsionnyi analiz protsessov upravleniya [System information analysis of management processes], Novosibirsk, Nauka, 327 p.

Denisov A. A. (1983) Informatsionnye osnovy upravleniya [Information bases of management], Energoatomizdat, 72,p.

Stromberg A. G. and Semchenko D. P. (1988) Fizicheskaya khimiya [Physical chemistry], Moskow, Vysshaya shkola, 496 p.

Dubovoi V. M. (2012) Identyfikatsiia ta modeliuvannia tekhnolohichnykh ob’iektiv [Identification and modeling of technological objects], Vinnytsia, VNTU, 308 p.

Rudakova H. V. (2014) Modeli ta metody keruvannia orhanizatsiino-tekhnichnymy systemamy v krytychnykh rezhymakh funktsionuvannia [Models and methods of management of organizational and technical systems in critical operating modes], Kherson, 316 p.

Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Бичковський, В. О., Реутська, Ю. Ю. і Чмельов, В. О. (2018) «Фактор часу в критичних режимах функціонування радіоелектронних систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(75), с. 25-32. doi: 10.20535/RADAP.2018.75.25-32.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика