Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об'єктів радіомоніторингу

Ключові слова: алгоритм, об'єкти радіомонiторингу, сигнатурно-системний метод

Анотація

У статті наведено алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу. Розроблена на основі цього алгоритму модель інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу дозволяє у реальному масштабі часу отримувати системне відображення об’єктів радіомоніторингу за їх моніторинговими ознаками – сигнатурами. Відмічається, що найбільш ефективним методом обробки інформації об’єктів радіомоніторингу є сигнатурно-системний метод, сутність якого полягає у прогнозуванні моніторингової обстановки на певний період часу та синтезі інформаційної уяви про об’єкти радіомоніторингу з метою порівняння основних показників цих об’єктів з прийнятими критеріями їх подібності. Стверджується, що основними вимогами до моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу, яка у реальному масштабі часу дозволить отримувати системне відображення об’єктів радіомоніторінгу через їх моніторингові ознаки – сигнатури, є повнота, достовірність і точність моніторингової інформації, які мають певну ієрархічну структуру. Зазначено, що основними методами визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу, є методи експертного оцінювання і аналізу ієрархій, використання яких для розпізнавання об’єктів радіомоніторингу буде трактуватися, як ранжування альтернатив. Запропоновано наступний алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу: перше – ієрархічна структуризація завдання щодо визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу; друге – побудова ієрархії визначення локального пріоритету кожного елемента ієрархії з урахуванням пріоритетів попереднього рівня; третє – визначення локальних пріоритетів існуючих альтернативних моделей інформаційної бази сигнатур.

Біографії авторів

О. А. Ільяшов, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Ільяшов О. А., д.т.н., ст. наук. співр., головний науковий співробітник

Д. А. Бухал, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Бухал Д. А., кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Посилання

Перелік посилань

Iльяшов О.А. Оцiнка iнформативностi монiторингових ознак i сигнатур та мiри їх невизначеностi при розпiзнаваннi джерел та об’єктiв монiторингу в iнформацiйному середовищi телекомунiкацiйних систем~/ О.А. Iльяшов // Вiсник НТУУ КПI. Серiя Радiотехнiка. Радiоапаратобудування. - 2016. - № 67. - с.77-83.

Рембовский А.М. Радиомониторинг. Задачи, методы, средства / А.М. Рембовский, А.В. Ашихмин, В.А. Козьмин ; под ред. А.М. Рембовского. - М. : Горячая линия-Телеком, 2010. - 624 с.

Шуренок В.А. Використання алгоритмiв нечiткого кластерного аналiзу для забезпечення функцiональної стiйкостi iєрархiчного iнформацiйного процесу на етапi класифiкацiї об’єктiв радiомонiторингу / В.А. Шуренок / Збiрник наукових праць Житомирського вiйськового iнституту iменi С.П. Корольова. - 2013. - №7. - с. 61-68.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Вентцель. - М. : Наука, 1969. - 576 с.

Волобуєв А.П. Математичне моделювання виявлення системою радiорозвiдки противника системи радiозв’язку вiйськового призначення з шумоподiбними сигналами на основi фазової модуляцiї псевдовипадковою послiдовнiстю / А. А. Волобуєв, Д. А. Бухал, А. В. Сергiєнко // Збiрник наукових праць ВIТI. - 2017. - № 3. - с. 32-40.

Волобуєв А.П. Математичне моделювання виявлення системою радiорозвiдки противника системи радiозв’язку вiйськового призначення, яка застосовує шумоподiбнi сигнали з дискретною частотною модуляцiєю псевдовипадковою послiдовнiстю / А. А. Волобуєв, Д. А. Бухал // Сучаснi iнформацiйнi технологiї у сферi безпеки та оборони. - 2017. - № 2 (29). - С. 9-15.

Волобуєв А.П. Математичне моделювання виявлення системою радiорозвiдки противника системи радiозв’язку вiйськового призначення, яка застосовує шумоподiбнi сигнали з частотно-фазовою модуляцiєю псевдовипадковою послiдовнiстю / А.А. Волобуєв, О.А. Усачова, Д.А. Бухал // Наука i технiка Повiтряних Сил Збройних Сил України. - 2017. - №3 (28). - С. 76-85.

Ткалич В.Л. Обработка результатов технических измерений / В.Л. Ткалич, Р.Я. Лобковская.— СПб. : СПбГУ ИТМО, 2011. - 72 с.

Войтко В.В. Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу / В.В. Войтко, А.І. Ільницький / Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. - 2017. - № 70. - С. 17–22.

Слободянюк П.В. Довiдник з радiомонiторингу / П.В. Слободянюк, В. Г. Благодарний, В.С. Ступак; пiд. заг. ред П.В. Слободянюка. - Нiжин : ТОВ. Видавництво. Аспект-Полiграф, 2008. - 588 с.

Саати Т. Об измерении неосязаемого. Подход к относительным измерениям на основе главного собственного вектора матрицы парных сравнений / Т. Саати // Cloud of Science. 2015. T. 2. № 1. - С. 5–39.

References

Iliashov O. A. (2016) The evaluation of monitoring informative features, signatures and the measures of their ambiguity during recognition objects and sources of monitoring in the information environment of telecommunication systems, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, Iss. 67, pp. 77-83. DOI: 10.20535/RADAP.2016.67.77-83.

Rembovskii A. M. ed., Ashikhmin A. V. and Koz’min V. A. (2010) Radiomonitoring. Zadachi, metody, sredstva [Radiomonitoring - tasks, methods, tools]. Moskow, Goryachaya liniya-Telekom, 624 p.

Shurenok V. A. (2013) Application of fuzzy cluster analysis algorithms for providing of hierarchical information process functional stability at the stage of radiomonitoring objects classification Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No 7, pp. 61-68.

Venttsel' E.S. (1969) Teoriya veroyatnostei [The probability theory], Moskow, Nauka, 576 p.

Volobuyev А., Buhal D. and Sergienko A. (2017) Mathematical modeling of detection by a radio-intelligence system of an enemy of a military radiocommunication system with noise-like signals based on phase modulation by a pseudo-random sequence Zbirnyk naukovykh prats VITI, No. 3, pp. 32-40.

Volobuiev A.P. and Bukhal D.A. (2017) Mathematical modeling of the detection by the radio reconnaissance system of enemy of military radio communication system that uses noise-type signals with discrete frequency modulation by a pseudo-random sequence Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, No. 2 (29), pp. 9-15.

Volobuiev A., Usahova O. and Bukhal D. (2017) Mathematical modeling of tactical radio system (with frequency-phase-coded by pseudorandom sequence noiselike signals) detection by adversary signal intelligence Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy, Iss. 3(28), pp. 76-85.

Tkalich V.L. and Lobkovskaya R.Ya. (2011) Obrabotka rezul’tatov tekhnicheskikh izmerenii [Processing of technical measurement results], SPb, SPbGU ITMO, 72 p.

Voitko V. V. and Ilnytskyi A. I. (2017) Mathematical model of instantaneous frequency measuring process of radioemission phasemeasuring sources by interference type devices Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. Iss. 70, pp. 17–22. DOI: 10.20535/RADAP.2017.70.17-22.

Slobodianiuk P. V. ed., Blahodarnyi V. H. and Stupak V. S. (2008) Dovidnyk z radiomonitorynhu [Radiomonitoring Handbook], Nizhyn, Aspekt-Polihraf, 588 p.

Saaty Thomas L. (2015) On the Measurement of Intangibles. A Principal Eigenvector Approach to Relative Measurement Derived from Paired Comparisons. Cloud of Science, Vol. 2, No 1, pp. 5–39. DOI: http://dx.doi.org/10.1090/noti944

Опубліковано
2020-03-30
Як цитувати
Ільяшов, О. А., Трегубенко , С. С., Передрій , О. В., Волощенко , О. І. і Бухал, Д. А. (2020) «Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 57-62. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.57-62.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика