Аналіз реограм за методом фазової площини

  • V. P. Manoylov Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир http://orcid.org/0000-0001-6961-6995
  • V. S. Mosiychuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-3163-5629
  • N. V. Muzhitska Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • T. N. Nikitchuk Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир http://orcid.org/0000-0002-9068-931X
  • G. S. Timchyk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1079-998X
Ключові слова: пульсова хвиля, реограма, фазовий портрет, реографія, вейвлет перетворення, цифрове оброблення сигналів

Анотація

У статті проведено результати обробки реографічних сигналів методом фазової площини. Обґрунтовано вибір виду фільтрації та коефіцієнтів дискретного вейвлет-розкладу реографічного сигналу на основі розрахунку коефіцієнту Хьорста. Доведено діагностична цінність аналізу реограм за фазовими портретами, рекомендовано діагностичні критерії. Результати роботи приведені на основі експериментальних клінічних досліджень.

Біографії авторів

V. P. Manoylov, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Манойлов В.П., д.т.н., професор кафедри радіотехніки і телекомунікацій
V. S. Mosiychuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мосійчук В. С., к.т.н., доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів радіотехнічного факультету
N. V. Muzhitska, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Мужицька Н. В., к.т.н., доцент кафедри автоматики і управління в технічних системах
T. N. Nikitchuk, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Нікітчук Т.М., аспірант
G. S. Timchyk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Тимчик Г. С., д.т.н., проф. зав. кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету

Посилання

Література:

Десова А. А. Компьютерная система диагностики на базе анализа ритмической структуры пульсового сигнала лучевой артерии /А. А. Десова, Ю. С. Легович, О. С. Разин // Медицинская техника. – 1999. – № 2. – С. 3–5.

Фролов Д. Н. Разработка структурных методов и системы автоматизированного анализа реограмм: автореф. дис.канд.техн.наук. – Томск, 1980.

Манойлов В. Ф. Возможность диагностики сердечно-сосудистой системы с помощью представления пульсовой волны в фазовой плоскости / В. Ф. Манойлов,

Т. Н. Никитчук – СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. Материалы XX Международной Крымской конференции КрыМиКо'2010. – Севастополь: Крымиус, 2011. – С. 1169–1170.

Нікітчук Т. М. Використання методу фазової площини для дослідження пульсової хвилі / Т. М. Нікітчук, Ю. А. Поліщук // Вісник ЖДТУ. Тенічні науки. – 2011. – №2 (57). – С. 80–87.

Нікітчук Т. М. Метод фазової площини як спосіб дослідження стану серцево-судинної системи на основі аналізу пульсової хвилі / Т. М. Нікітчук // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – C. 179–185.

Мужицька Н. В. Експрес-діагностика за пульсограмами з використанням методу фазової площини / Н. В. Мужицька, Т. М. Нікітчук, Г. С. Тимчик // Вісник ЖДТУ: технічні науки. – 2011. – № 4 (59). – С. 66–70.

Волошина О. А. Метод ЕКГ диагностики функционального состояния человека на основе фрактального анализа и вейвлет-преобразования / О. А. Волошина, В. П. Олейник, С. Н. Кулиш, Аль Отти Сами // Радіоелектронні і комп‘ютерні системи. – 2010. – №4 (45). – С. 29–34.

Файнзильберг Л. С. Диагностическая ценность электрокардиограммы в фазовом пространстве для скрининга ишемическаой болезни сердца / Л. С. Файнзильберг // Український кардіологічний журнал. – 2007. – №6. – С. 13–18.

Страхов В. П. Метод фазовой плоскости в теории цифрових следящих систем / В. П. Страхов – М. : «Энергия», 1967. – 96 с.

Васильев Д. В. Радиотехнические цепи и сигналы / Д. В. Васильев, М. Р. Витоль, Ю. Р. Горщенко и др.; Под ред. К. А. Самойло. – Учеб. пособие для вузов. – М. : Радио и связь, 1982. – 528 с.

Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. / И. С. Гоноровский. – Учебник для вузов. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. – М. : "Советское радио", 1971. – 672 с.

Мужицька Н. В. Експрес-діагностика на основі дискретного вейвлет-аналізу пульсограм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи" / Мужицька Наталія Віталіївна ; Національ-ний технічний університет "КПІ". – Київ, 2012. – 26 с.

Тимчик Г. С. Обробка пульсового сигналу в фазовій площині з використанням методів R/S статистики / Г. С. Тимчик, Н. В. Мужицька, Т. М. Нікітчук // Тези Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія» 29-31 травня 2012, ВНТУ, Вінниця.

Обработка сигналов и зображений [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://matlab.exponenta.ru/wavelet/book1/10/thselect.php

References:

Desova A. A., Legovich Yu. S., Razin O. S. Komputernaya sistema diagnostiki na baze analiza ritmicheskoy strukturi pulsovogo signala luchevoy arterii, Medicinskaya tehnika, 1999, № 2, p. 3-5.

Frolov D.N. Razrabotka strukturnih metodov i sistem avtomatizirovannogo analiza reogramm: avtoref. dis. kand. tehn.nauk., Tomsk, 1980.

Manoylov V. F., Nikitchuk T. N. The technique of pulse signals processing in a phase plane, 21St Int. Crimean Conference – Microwave Telecommunication Technology (CriMiCo‘2011), 2011, p. 1169-1170.

Nіkіtchuk T. N., Polіschuk Yu. A. Vykoristannya metodu fazovoi ploschiny dlya doslіdzhennya pul'sovoi hvylі, Vіsnik ZHDTU. Tenіchnі nauki, 2011, №2 (57), p.80-87.

Nіkіtchuk T. N. Metod fazovoi ploschini yak sposіb doslіdzhennya stanu sercevo-sudinoi systemy na osnovі analіzu pul'sovoi hvylі, Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, 2012, № 48, p. 179 - 185.

Muzhitska N. V., Nіkіtchuk T. N., Timchyk G. S Ekspres-dіagnostika za pul'sogramami z vikoristannyam metodu fazovoi ploschiny, Vіsnik ZHDTU, tehnіchnі nauki, 2011, № 4 (59), p. 66 - 70.

Voloshina O.A., Oleynik V.P., Kulish S.N. Metod EKG diagnostiki funkcional'nogo sostoyaniya cheloveka na osnove fraktal'nogo analiza i wavelet-preobrazovaniya, Radіoelektronnі і komp’yuternі sistemi, 2010, №4 (45), p. 29 - 34.

Fainzilberg, L. S. Diagnosticheskaya cennost elektrokardiogrammi v fazovom pros-transtve dlya skrininga ishemicheskaoy bolezni serdca, Ukrainskiy kardіologіchniy zhurnal, 2007, №6, p. 13-18.

Strahov V. P. Metod fazovoy ploskosti v teorii cifrovih sledyaschih system, Moskva, Energiya, 1967, 96 p.

Vasil'ev D.V. Radiotehnicheskie cepi i signali, Moskva, Radio i svyaz, 1982, 528 p.

Gonorovskiy I.S. Radiotehnicheskie cepi i signali, Moskva, Sovetskoe radio, 1971, 672 p.

Muzhitska N.V. Ekspres-dіagnostika na osnovі diskretnogo wavelet-analіzu pulsogram: Avtoref. dis. kand. tehn. Nauk, - Kiev, 2012, 26 p.

Timchyk G.S., Muzhitska N.V., Nіkіtchuk T.N. Obrobka pulsovogo signalu v fazovіy ploschinі z vykorystannyam metodіv R/S statistiki, Іnformacіynі tehnologіi ta kompyuterna іnzhenerіya, 29-31 travnya 2012, VNTU, Vіnnicya.

Obrabotka signalov i izobrazheniy, http://matlab.exponenta.ru/wavelet/book1/10/thselect.php

Номер
Розділ
Радіоелектроніка біомедичних технологій

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##