Визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму і кореляційних характеристик завад

  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
  • K. M. Semibalamut Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ
Ключові слова: автокомпенсатори завад, метод найменших квадратів, LMS-алгоритм

Анотація

Розглянуто задачі визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів на основі LMS-алгоритму, а також кореляційних характеристик завад. Аналіз ефективності рекурентного двохступеневого цифрового автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму з одночасним функціонуванням ступенів виконано за допомогою статистичного моделювання при різній обумовленості кореляційної матриці завад і різній кількості джерел завад.

Біографії авторів

S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С. Я., д.т.н., професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
K. M. Semibalamut, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ
Семібаламут К. М.

Посилання

Список источников

Monzingo R. A. Introduction to adaptive arrays. 2nd ed. / R. A. Monzingo, R. L. Haupt, T. W. Miller. – Scitech publishing, 2011. – 510 p. doi: 10.1049/sbew046e

Ратынский М. В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках / М. В. Ратынский. – М. : Радио и связь, 2003. – 200 с.

Жук С.Я. Двухступенчатая адаптивная компенсация активных шумовых помех с ортогонализацией сигналов части компенсационных каналов / С. Я. Жук, К. М. Семибаламут // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия Радиотехника, Радиоаппаратостроение. – 2016. – № 64. – С. 61-74.

Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы / В. И. Джиган. – М. : Техносфера, 2013. – 528 с.

Гантмахер Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер. – М. : Физматлит, 2004. – 560 с.

References

Monzingo R. A., Haupt R. L. and Miller T. W. (2011) Introduction to adaptive arrays. 2nd ed., Scitech publishing, 510 p. doi: 10.1049/sbew046e

Ratynskii M. V. (2003) Adaptatsiya i sverkhrazreshenie v antennykh reshetkakh [Adaptation and superresolution in antenna arrays]. Moskow, Radio i svyaz', 200 p.

Zhuk, S. Ya., Semibalamut, K. M. (2016) Two-stage adaptive compensation of active noise interference with signals orthogonalization of a part of compensation channels. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 64, pp. 61-74. (in Russian).

Dzhigan V. I. (2013) Adaptivnaya fil'tratsiya signalov: teoriya i algoritmy [Adaptive Signal Filtering: Theory and Algorithms]. Moskow, Tekhnosfera, 528 p.

Gantmakher F. R. (2004) Teoriya matrits [The theory of matrices]. Moskow, Fizmatlit, 560 p.

Опубліковано
2016-06-30
Як цитувати
Zhuk, S. Y. і Semibalamut, K. M. (2016) «Визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму і кореляційних характеристик завад», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(65), с. 26-39. doi: 10.20535/RADAP.2016.65.26-39.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>