Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу із квадратичною внутрішньо імпульсною частотною модуляцією

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: частотна модуляція, функція невизначеності, кореляція

Анотація

Розглянуто сигнал із квадратичною частотною модуляцією і його особливості, приведені аналітичний запис сигналу та його спектра, графіки амплітудного спектра сигналів із різною базою, діаграма функції невизначеності, графіки взаємнокореляційної функції на різних рівнях від максимуму та ізокореляти функції невизначеності в області сильної та слабкої кореляції. Розглянуто особливості розщеплення взаємнокореляційної функції на два піки та наслідки цього ефекту.Проведено порівняння сигналу із квадратичною частотною модуляцією і сигнала з симетричною лінійною частотною модуляцією. Зроблені висновки щодо переваг та недоліків сигналу, зроблені висновки щодо доцільності та області використання сигналу.

 


Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література

Мрачковський О.Д. Классификация импульсных зондирующих локационных сигналов по виду диаграмм неопределенности // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2009. - №39. - с. 40-46.

Мрачковський О.Д., Реутська Ю.Ю., Соловйов В.С. Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2012. - №48. - с. 56-60.

Мрачковський О.Д., Реутська Ю.Ю., Соловйов В.С. Аналіз зондуючого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2012. - №49. - с. 66-69.

Справочник по радиолокации. Под. Ред. М. Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер. с англ. под. общей ред. К. Н. Трофимова. Том 1. Основы радиолокации. Под ред. Я. С. Ицхоки. М., «Сов. радио», 1976, 456 с, УДК 621.396.96(031).

References

Mrachkovskiy O. D., Klassifikaziya zondiruyuschih lokacionnih signalov po vidu diagram neopredelennosti.

Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, 2009, no.39, pp. 40-46.

Mrachkovskiy O. D., Reutskaya Y. Y., Solovyov V. S. Analiz spectralnih ta korelazionnih harakteristik zonduyuchogo signal iz trikutnoyu vnutrischnoimpulsnoyu chastotnoyumodulazieu.

Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, 2012, no. 48, pp. 56-60.

Mrachkovskiy O. D., Reutskaya Y. Y., Solovyov V. S. Analiz zonduyuchogo signal iz trapeziidalnoyu vnutrischnoimpulsnoyu chastotnoyu modulazieu. Visnyk NTUU "KPI". Serija Radiotehnika, Radioaparatobuduvannja, 2012, no. 49, pp. 66-69.

Spravochnik po radiolokazii. Pod. red. М. Skolnika. Nyu-York, 1970. Per. Sang l. pod obschey red. К. N. Trofimova. Tom 1. Osnovu radiolokazii. Pod. red. Ya. S.Izkohi. Мoscow, «Sov. radio», 1976, 456 p, UDK 621.396.96(031).

Опубліковано
2013-01-29
Як цитувати
Мрачковський, О. і Реутська, Ю. (2013) «Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу із квадратичною внутрішньо імпульсною частотною модуляцією», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(51), с. 68-76. doi: 10.20535/RADAP.2012.51.68-76.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>